7
Melekisedeki monala ha
Ena aya yagunu holilo. Wewa Melekisedeki ya numuna meya naba Salemu wenina hiyabatina we wehudi, ido Goti yoisa nebo we yagi sokila hi mu-mu aibo we, ya Abalahamu lowa-finalo monito wenina ma hiyabatina we wehudi hofo beti fuli hulo itoto, liwila oto hanudo ya aito, Melekisedekikafo hatula oto nesiba fuko edaito, ya Abalahamukafo lowa-finawa fiyagu yauti lito aibo idafa-adafa muki ya teni-teni (10-10) hona molaigu yauti-yauti mako-mako lito Melekisedeki ya muiye. Ena wewa Melekisedeki huliya monawa ya fefe libo mona hiyaba wehudi ne, loto ne. Ido numuna meya naba Salemu wenina hiyabatina wehudi ne, loti huliya molabo monawa ya moda you amena mona hiyaba wehudi ne, loto ne. Wewa ya olafo melafo ido awalafo-mota yagunu lufuwau ya i molámabo ne. Ido hedaibo hamenala ido fulibo hamenala yagi ayaidana oto lufuwau ya i molámabo ne. E'e, Goti Hipala yaidana oto emodoka limo metolito sokila hi muibo we huliya moda minowa-minowa oto minanaibo ne.
Ena wewa ya moda we naba-naba nebo yagunu metoliti holilo. Awatefo-holofate hana we Abalahamu yakafo lowa-fina fiyagu yauti lito aibo idafa mau naba ya teni-teni (10-10) hona molaigu yauti-yauti mako-mako lito muibo we ne. Ena Lifai yufa fibo wemoli maleka sokila hi muwabo ononawa Gotidokati liyabo we ya weninatina yasi idafa-adafatina teni-teni (10-10) hona molomo uwagu yauti-yauti mako-mako nemodoka molo-molo abo ya lilo, loto Gotikafo Sinai ha lo molo betigu ya nebo ne. Ena weninawa ya eimotina weninatina Abalahamukafo yufa fibo weninamako minafa, ido feto feyalo, loto lo molo betibo ne.
Feito nefa, ido wewa Melekisedeki ya Lifai yufa figu yauti minámifa, ido Gotikafo auba ito lo molo muibo ha libo we Abalahamukafo idafa-adafala teni-teni (10-10) hona molaigu yauti-yauti mako-mako muito, ya Melekisedekikafo lito ya nesiba fuko edaiye. Ido nesiba biyabo we ya yoti minabo we yasi lumuti minabo wenina ya nesiba fuko betinabo ne, loto holi minone.
Feito meleka ya Lifai yufa fibo we, ya weninatinagi idafa-adafatina teni-teni (10-10) hona molagu yauti-yauti mako-mako Gotidoka molo-molo abo idafa liyabo we ya fulimo uwafa, ido Melekisedeki ya hofawa nebo monala yagunu lo edaibo ne. 9-10 Ido Lifai yufa fibo we ya weninatina yasi idafa-adafatina teni-teni (10-10) hona molagu yauti-yauti mako-mako Goti muwabo idafa li-li abo we awatinafo-holofatina Abalahamukafo Melekisedeki hatula aibo hamenalo ya olufola ma hedo molámibo ne. Ya hamenalo ya Lifai awalafo-holofala Abalahamu ulau aifa neboma nenako, yagunu Abalahamukafo idafawa teni-teni (10-10) yauti-yauti mako-mako Melekisedeki muibo hamena ya Lifai yagi maina muibo ne, loto lanune.
Yesu ya sokila hi-hi abo we muki li fulo betibo ha
11 Ena Lifai yufa fibo we sokila hi mu-mu abo ononawa ya numuna lagi yaidana oto neto, yaloti homi ito Sinai ha muki ya Isilaeli wenina feto feyalo, loto lo molo betibo ne. Feito nefa, ido aya ononawa yakafo wenina lifefe lo betibo nebo neko, aliga ya sokila hi munaibo we ma eito oloto pinogolaiye, loto ya ma ladámadi ne. Ido ya we ya Aloni yaidana oto oloto pinaiye, loto ladámiye. E'e, Melekisedeki yaidana oto oloto pinaiye, loto libo ne.
12 Moda holiyafe? Sokila hi mu-mu abo onona lila fulitoto hofawa ma li oloto pibo, ya lo molaibo ha lila yagi moda ayaidana oto fulitoto hofawa ma li oloto pibo ne. 13-14 Feito we ma Melekisedeki yaidana oto oloto pinaiye, loto liboma, ya Wenabate yagunu liye. Ido emo ya Lifai yufa fibo wenina yauti oloto piyámiye. E'e, eito Yuda yufa fibo wenina yauti oloto pibo ne, loto holi minone. Ena aya Yuda wenina yagunu Mosesekafo sokila hi munabo ha ma ladáminako, aya weninawa yauti masi sokila hi mu-mu abo folomolo ya ononawa ma liyámabo ne.
15 Ena sokila hi mu-mu aibo we ma Melekisedeki yaidana oto moda oloto piye, loto holiyonibo yakafo hawa monawa ya li oloto pi ne. 16 Ya we ya sokila hi mu-mu aibo ononawa libo ya mikaloka awalafo-holofala hulitina yagunu ya lo molaibo ha yakafo ononawalo li oloto pi edámiye. E'e, nomuna hofawa minowa-minowa oto minanaibo aubala yakafo ononawalo ya li oloto pi edaiye. 17 Moda holiyafe?
Melekisedeki yaidana oto hemo ya minowa-minowa oto sokila hi numu-numu anibo we ya minane,
loto ha mono lufuwau (Sng 110:4) nebo ha ya lo edaibo ne.
18 Yagunu holilo. Homu lo molaibo ha yama ya auba ito li dowa lo ledanaibo ma mináminako, yagunu hilili fulitaibo ne. 19 Moda holiyafe? Lo molaibo ha yamo idafa ma lifefe ladámifa, ido li fulo edaibo hanu eito ma sibo, ya holi hikito muto hiyabala omo yowonibo hanu yamo Gotidoka u selo molanubo hanu ya ne.
20 Ido aya hanu sibo ya aifa siyámoto, moda eimola huliyalo onae, loto auba i edaibo ne. Moda holiyafe? Homu sokila hi mu-mu abo we ononatina liyabo ya eimola huliyalo onae, loto auba i betiyámibo nefa, 21 ido meleka wewa yagunu ya feto libo,
Hemo ya minowa-minowa oto sokila hi numu-numu anibo we ya minane, loto Wenabakafo eimola huliyalo onae, loto hawa auba i mutaibo, ya lula-hala hofa elepa i molámanaibo ne,
loto ha mono lufuwau (Sng 110:4) nebo ha ya feto loto lomuido, yalo ya moda onae, loto aubafofo loto lomuto wa molo edaibo ne. 22 Feito ya Gotigi li hutifina ledaibo ha yakafo homu ha li fulo edoto yoisa yoto nebo hawa ya Yesu eimolakafo li auba i edaibo ne.
23 Ena homu sokila hi mu-mu abo we ya fuli-fuli abo we minanako, ya ononawa fulitoti fuliyato, eito ma ebatina ya limo uwafa, 24 ido Yesu ya hofawa minowa-minowa oto nebo wema nenako, yagunu sokila hi mu-mu aibo ononala ya we eito masi liyámanabo, moda minowa-minowa oto limo yonaibo ne. 25 Feito emo ya lemogunu holito Goti lomunowe, loto hofawa minowa-minowa oto nema nenako, yagunu emo holi hikito muto Gotidoka lo fedonibo wenina ya li nomude wato lifefe lo ledanaibo aubala moda mino edaibo ne.
26 Aya sokila hi muwabo hiyabatina we wenaba ya moda ogofuto ade li faka lo-lo aibo we ona ya ne. Emo lifimala minámito, hiluwa loto feke lotoko minoto, lemo nosámonibo wenina yaidana ámoto, eito fele ona nebo, ya okuluma muki li fulo edoto yoisa yoto nebo we ya fulo edaibo ne. 27 Emo ya sokila hi muwabo hiyabatina we wenaba eito ma muki minabo yaidana oto minámiye. E'e, emotina yasi eimotina lifimatina yagunu hamena-hamena idafa ma hofoti lunu ya lekiti ula sokila hi mutiti, aliga ya wenina lifimatina yagunugi ayaidana oti idafa-adafa hofo hi mu-mu afa, ido emo ya hamena mako yako eimola ula ido lunula ya moda muito hulibo ne. 28 Moda holiyafe? Lo molaibo ha yakafo sokila hi muwabo hiyabatina we wenaba ne, loto aubatina minámibo we wa molo betibo nefa, ido aya lo molaibo ha ya moda otaito, aliga ya eimola huliyalo onae, loto li auba i edaibo ha yakafo Hipala wa molo edaibo ne. Aya Hipala ya lifefe loto li ogofu edo itoto ya feto minowa-minowa oto minanogolaiye.