8
Yesu ya okulumau Gotigi li lusaku molo ledaibo ha
Ena hawa muki lufuwa iyonibo ya li mako aito lobinogolowe. Holilo. Aya wewa ya sokila hi mu-mu abo we hiyabatina we wenaba, ya lemogunu holito okulumau yoisa huliyagi we wenaba folomolalo ana onaleka amedoto nebo ne. Aya wewa ya fele ebau, ya fele seli numuna ona hula, wenina huwámabo, Wenaba eimola huigu yau mono onona hiyaba o-o aibo we ya ne.
Moda holiyafe? Sokila hi mu-mu abo hiyabatina we wenaba muki ya wenina lifimatina yagunu idafa hofo hi munabo yagi ido Goti aifa munabo idafa yagi ya sokila hi numunaiye, loto wa molo betimo yoinako, ya aya wewa yagi idafa ma muibo ya moda fefe loto iye. Feito ya emo mikalo me ya nebo neko, sokila hi muibo we minámadi ne. Mikalo me ya Goti lo molaibo halo ya idafawa mu-mu abo we yasiko ononawa li-li ae. Feto feyabo ononatina ya okulumau idafa hamamuna yaidana oto mebe-maba oti li-li afa, ido hulawa ya okulumau ne. Moda holiyafe? Mosesekafo fele seli numuna naba hunowe, loto ito ya feto loto lomuibo,
Idafa-adafa muki lifefe lananibo ya moda obulalo hilibiyobo hamamuna yalomako lifefe loto mino,
loto fuka ha lomuibo ya ha mono lufuwau (Kis25:40) ya nebo ne.
Feito nefa, ena me ya Yesu mono onona libo ya emotina ononatina li fulo edoto dowa lama nebo monawa ya feto loti holilo. Gotikafo Yesu yagunu lo molo lumibo ha yakafo homu ha lo molo bibo ya li fulo edoto ha dowa lama ne. Feito yagunu ya aya hawa yamo emogi li hutifina ledaibo ha hofawa yakafo homu li hutifina betibo ha ya li fulo edoto ha dowa lama ne. Feito emo ya aya hutifina ledaibo hawa hofawa ya lusaku we neboma nenako, yagunu emo mono onona libo yagi moda ayaidana oto homu mono hiyaba we ononatina li fulo edoto dowa lama ona ne.
Gotigi li hutifina ledaibo ha hofawa yakafo homu ha li lila itaibo ha
Yagunu holilo. Emogi li hutifina ledaibo homu ha ya moda ogofuto fefe loto nebo neko, aliga ya li hutifina ledaibo hanu hofawa ma moni wita ámadi ne. Moda holiyafe? Aya weninawa yagunu holibo nosámito, ya feto libo,
Holilo. Minoto hamena malo ya Isilaeli weninane ido Yuda weninane ya nemogi li hutifina betinobo hanu ma hofawa lifefe lo betinogolowe, loto Wenabakafo liye.
Homu ya awatinafo-holofatina ya adinalo lito Isipi ebaloti idipito obo hamenalo ya nemogi li hutifina betiyobo ha ya biyofa, ido emotinasi hawalo ya meyalo molámato, nemo mene biyonako, yagunu homu li hutifina betiyobo yamaidana oto li hutifina betiyámanogolowe, loto Wenabakafo liye.
10 Moda holiyafe? Ya hamena utaito, aliga ya nemo lo molobo ha ya hatina-manadinau molo betito, ido lutina-hatinau lufuwa i betito, ya nemo
ya Gotitina mino betiyoto ido emotina ya weninane ona hula minanabo hawa hofawa, aya ha yakafo Isilaeli weninane ya nemogi li hutifina betinogolowe, loto Wenabakafo liye.
11 Ido weninawa yasi weninatina ido hounatinafo-mota ya Wenabagi feti houna iyalo, loti api itibinabo onona ma minámanogolaiye. E'e, wenina muki, hulitina hefolako nebo wenina, hulitina naba-naba liyabo wenina, muki ya moda kelo homi iti nemogi houna inigilae.
12 Yagunu holilo. Weninawa fefe ladámibo monatina hilili oto li you lo betito, ido nosámibo monatina yagunu hane hofa kiyámanogolonako, yagunu idafawa dowa muki ya o betinogolowe, loto Wenabakafo feto libo ne,
loto ha mono lufuwau (Jer 31:31-34) ya nebo ne. 13 Ena hofawa ne, loto emogi li hutifina ledaibo hawa libo yamo ya moda homu ha ya li lila itaibo ne. Ido lila molotaibo idafa ya moda kilofo molainako, yagunu hulanaibo hamenala moda alili molaiye.