12
Yesu yagunu holito mono mona auba ito molanubo ha
Feito ya aidena weninawa mau naba yasi limu yaidana oti li hona o ledoti holi hikitabo monatina lilibiyabo, yagunu leimo ya idafa-adafa hena anaibo idafa yagi, ido lifima mona li kelo ledomo yoibo mona yagi ya lituwa loto li fuloto, ya oluloti wilalo, loto hanu lilibido, yalo ya lute-hateu auba ito holito ya olulotoko uwokelo. Feito uto ya holi hikitonibo monawa ido hulawa ya Yesu ya nenako, loto wenu wa edotoko minokelo. Emo ya lula-halau ya aliga dowa loto holitoko minanowe, loto holinako, yagunu auba ito yá yofolo ogofu holito, ya ulalo naba-naba holibo ya aifa idafa ne, loto holito, ya holi onuwa molaibo ne. Feito ya yoto Goti folomolalo ana onaleka amedoto ne.
Gotikafo monate lifefe lo ledanowe, loto hena ha ma lumibo ha
Hemotina hena holiyabo ya eleka hofo betiyageto weudina-lutina-hatina lumu fou lotanaiye, loti Yesu yagunu hatina kifefe loti holilo. Lifimatina mino betibo wenina muki yasi auba iti uwotefo buli edokelo, loti afa, emo moda aubafofo loto nebo mona yamagunu hatina kiti metoliti holilo. Hemotina ya lifima mona li yoima o edanune, loti aubafofo loti minafa, ido hofo betiyato lunutina lumunaibo hamena yama onesa hemotinaloka lo fedámiye.
5-6 Ido hemotina li auba i betinaibo ha ya olufola yamaidana oto lobibo ya hatina molaife? Aya ha ya hofa feto loti holilo,
Hipane-motao, Wenabakafo lula-hala bibo wenina muki ya monatina lifefe lo beti-beti o ne. Ido neimo olufone onae, loto emogi houna i betibo wenina muki ya moda ikula hofo-hofo beti o ne.
Yagunu hemo monaka lifefe lo hedanowe, loto mona molo hedo-hedo o nebo ya aifa idafa ne, loto haka kiyámo. Ido auba ito lifefe lo hedanowe, loto hena humunaibo ya holi fulitanowe, loto holiyámo,
loto ha mono lufuwau (Snd 3:11-12) nebo yamo feto loto lolumibo ne.
Feito hemotina ya Gotikafo olufola yamaidana oto monate lifefe lo ledaiye, loti holiti ya moda aubafofo loti minalo. Moda holiyafe? Olufo ma metinafo-mota yasi monatina lifefe lo betiyámabo olufo ma minafe? E'e, feto minámiye. Yagunu olufola-mota muki ya monate lifefe lo ledo-ledo aiye. Ido hemotina ya feto fe betiyámanaibo, ya olufola ona minámae. Moda hanudo olufo yaidana oti minae.
Ena ha ma me ya holifefe loti holilo. Utegi mikaloka me ya minonido ya metefo-mota yasi monate lifefe lo ledato, ya ebotina loto hatinalo meyalo molonima ne. Feito ya weude Melafo ya ito yoto ebola loto, halalo meyalo moloto ya nomude hofawa minowa-minowa oto mino holinune, loti holiyámafe? 10 Ido mikaloka metefo-mota yasi eimotina weudina-lutina-hatinau dowa loti holiyadoti ya hamena fouma efomako monate lifefe lo ledafa, ido emo ya eimola fele monala yagi maina linae, loto ade li faka loto, monate ya lifefe lo ledomo yoiye.
11 Ena monate lifefe lo ledanowe, loto aibo hamenalo ya dowa loto holiyámoto, hena holi minoba, ido aliga ya moda auba ito api lilibito lifefe lo ledaido, yalo ya moda ilawa hulawa ya mona dowa moloto, lute-hate you loto mino holiyone.
Auba ito sinoi minanubo ha
12 Feito ya adina ololo ámibo, ido hidina fulibo ya li gedalo. 13 Ido wenina ma hidina aubala minámibo wenina ya hanu lala i yau meu otanae. Moda li faka lo betinune, loti heimotina hidina ya hanu dowa yaloko fefe loti lala ilo.
14 Wenina muki yagi maina you amena monawalo molanune, loti ononawa auba iti limo yoilo. Ido fele mona meyalo molámabo wenina ya Wenaba wa edámanigilae. Aya yagunu holiti ya fele monalo meyalo molanune, loti aya ononawa yagi auba iti limo yoilo. 15 Ido makafo Goti aifa li dowa lo ledaibo monalalokati heleutotanaiye, loti wati hiyaba alo. Ido makafo lula-halau ya yá ilawa ekefa aibo ibo yaidana oto lito unamawa yakafo muki li fuma i betitanaiye, loti wati hiyaba alo. 16 Ido makafo hopa li unaibo monafe, ido Goti meya muibo mona ya molotanaiye, loti wati hiyaba alo. Yaidana wenina ya Iso hanulalo moni minae. Aya we ya Aisaka hana hipala nefa, ido eletifoko nanaibo idafa hefola yagunu eimola ebala, huliya, muki ya aifa fulitaiye. 17 Feto feto, aliga ya melafo nesibala linowe, loto holifa, ido E'e, lomuiye. Feto lomuito, ya emokafo hufo naba-naba oto, nesibawa liwila oto linaibo hanu ma alafa fito wita aifa, ogofuwámibo yama hemotina moda holi minae.
Gotidoka selo kelonibo ha
18 Feito ya holilo. Isilaeli wenina mikaloka Sinai obula ogofuti adinagunu liti hidinagunu lala inado lo fedabo yamaidana oti hemotina ya ámae. Aya obulalo lo fedato, ya so huluma naba oto, midipu hamulu pito, asi naba-naba oto, 19 bomu wekilofo nomu ya nola molaito, ha welauti libo ya weninawa yasi fefeluma holiti ya ha ma hofa ladámanaiye, loti Mosese wako lo edabo ne. 20 Aya hawa ya feto libo,
Wenina masi obulalo ya hidina hefola efoma lala inabo wenina ya hemotina hefanagunu hofo beti fulilo. Ido yako minámiye. Safu-hulafe, ido yá-hafafe, ma yaleka moninaibo yagi hofo fulilo,
loto Gotikafo lo molaibo hawa ya ha mono lufuwau (Kis 19:12, 13) nebo ha ya weninawa holiyabo, ya holiya naba-naba holiti, ya ha ma holinubo ogofuwámone, loti holiyabo ne. 21 Ido aya idafawa wa edabo ya holi naba-naba bibo idafa ma nenako, yagunu ya Mosesekafo feto libo,
Holi naba-naba numito une ololo aiye,
loto libo ha yagi ha mono lufuwau (Lo 9:19) ya nebo ne.
22 Feito nefa, ido hemotina ya obula yaidanalo ámae. E'e, hemotina ya Saiyoni obulalo ya loti, ido nomuna hofawa nebo we Goti numunala meya okulumau Yelusalemu yalo ya loti, ido enisole ake iti mau naba-naba minado ya loti, 23 ido Goti hana olufola hulitina okulumau lufuwa ibo wenina mau minado ya loti, ido wenina muki monatina lifimala li fefe loto liwila oto bibo we Gotido ya loti, ido monatina fefe libo wenina, lifefe lo betitaibo wenina weudina minado ya loti, 24 ido Gotigi hutifina ledaibo ha hofawa lusaku we Yesudo ya loti, ido lunula itili o ledaibo lunukafo Abeli lunula li fulo edoto aifa li dowa lo ledaibo ha lo-lo aibo lunulalo yalogi ya moda lo fedae.
Wati hiyaba oti monilo, loto lolumibo ha
25 Ha lo nebo we ya hemotina eleka fi mutanune, loti wati hiyaba oti monilo. Moda holiyafe? Homu ya mikaloka me ya ha auba ito lo molaibo, ya weninawa eleka fi muwado ya lifima liwila oto bibo ya ta lanabo ya ogofuwámiboma nenako, yagunu leimote okulumauti we ya mete munubo yagunu lifima liwila oto lumunaibo ya igaidana oto ta lanubo ne? 26 Aya hamenalo ya nola fefeluma yakafo mika li momoga ibo nefa, ido onesa me ya feto libo,
Hamena mako ma li momoga anobo ya mika yako minámiye. E'e, mika okuluma muki ya li momoga anobo ne,
loto lo molo ledaibo ha ya ha mono lufuwau (Hag 2:6) ya nebo ne. 27 Feito hamena mako ma yagunu libo ha ya monawa feto loto ya lolumiye. Holilo. Momoga ámanaibo idafa yako aifa minanaibo ne, loto li oloto pibo idafa-adafa muki ya li momoga oto, li fulo fulitanobo ne, loto yagunu ya lolumiye.
28-29 Yagunu ya momoga ámanaibo eba hiyaba wenina naba minanubo eba ya emo anauti linuboma nenako, yagunu dowae, lalowe, loto lomuwokelo. Feito ya mono onona lito Goti muwonibo ononawa ya moda dowa wanaibo ne. Feto onibo ya moda Gotite ya so huluma idafa-adafa hi hulibo so yaidana oto nema nenako, yagunu holiya holito huliya li faka loto dowa wanaibo ononawa ya li muwokelo.