13
Mono mona hula molanubo ha
Holi hikitabo wenina muki ya weninate ona hulae, loti lutina-hatina bi-bi o minalo. Wenina ma eito malekati anabo ya hatina molámoti, moda aifa li dowa lo betilo. Moda holiyafe? Wenina masi wenina aifa li dowa lo betiyabo, ya aifa mikaloka wenina o betiyone, loti holiyafa, aya weninawa ya enisole ona ya minae.
Ido nala numugu minabo wenina ya moda emotinagi maina nala i ledaboidana aiye, loti holi biti minalo. Ido utinalo li nosámibo o betiyabo wenina yagi hemotina moda ayaidana utina nebo yagunu holiti hatina ki bilo.
Hume-ugele abo wenina, ido hopa li unabo wenina, ya Gotikafo lifima li liwila oto binaiboma nenako, loti hemotina muki ya we wena hiluwa loti fefe lotiko mofu molabo ya idafa dowa ona ne, loti holilo.
Hemotina oti moloti anabo monatina muki ya moda hefana-huwamenagunu holinabo mona ya ma molámilo. E'e, idafa onesa me ya li minabo ya moda ne, loti aifa dowa lotoko holiti minalo. Moda holiyafe? Emokafo feto libo,
Nemo fulo betinobo ya ma minámiye. Ido mene binobo yagi ma minámiye,
loto ha mono lufuwau (Lo 31:6, 8) neboma nenako, yagunu leimote ya lute-hate li auba ito feto lokelo,
Wenaba ya ane li faka lo-lo aibo we ya nenako, loto holi holiyámanogolowe. Wenina yasi neidafa-neidafa o nedanabo ne?
loto ha mono lufuwau (Sng 118:6, 7) nebo ha ya lokelo.
Yesu yagunuko holito ege molanubo ha
Hemotina yasi mono hiyabatina wenina, Goti hala lobiyabo wenina ya hatina ki bilo. Aya we yasi oti moloti fe-fe abo monatina ya hulawa wafefe loti holi hikitina ya meyalo molalo.
Yesu Kilisto monala molaibo ya moda ayaidana otoko aidena yoimati molomo uto uto onesa me yagi molomo yoto, ya monala fetoko molowa-molowa oto minanaibo ne. Mono ha mona-mona ha eito ona lo-lo abo yamamo ika o ledotanaiye, loti wati holilo. Moda holiyafe? Goti aifa li dowa lo ledaibo monala yakafo weude-lute-hate li auba i ledo-ledo o minanaibo ya dowa ona nefa, ido nanubo idafa yakafo weude-lute-hate li auba i ledanaibo idafa ma minámiye. E'e, aya idafalo meyalo moloti moniyabo wenina ya idafawa yakafo li dowa lo betinaibo ma minámiye.
10 Leimo folomote neto, yaloti ya fele seli numuna sokila hi muwabo ononala liyabo we yasi nanabo ya fefe ladámiye. 11 Moda holiyafe? Wenina lifimatina yagunu sokila hi muwabo we hiyabatina we wenaba yakafo bulumakaufe, ido sipisipife, yaidana idafa lunuwa lito uto eba fele ona yau yoto muifa, ido idafawa ulawa ya liti uti numunatina hila feka ya soku hi hulo-hulo abo ne. 12 Yagunu ya Yesu yagi eimola lunula yakafo wenina li fele o betinowe, loto numuna meya hila welalo feka ya hena ha naba-naba li mofuibo ne. 13 Aya yagunu ya leimote moda hila feka emodoka uto ya ha nosámibo lo edoti mona nosámibo molo edabo henawa li mofuibo yagi maina u keloto minokelo. 14 Moda holiyafe? Mikaleka me ya numunate meya minowa-minowa anaibo ya ma minámifa, ido aliga anaibo numunate magunu holito ya moni minone.
15 Feito emo yagunu holito ya hamena-hamena Goti ebola lo-lo otoko minokelo. Ayalo ya wetegunu hulawa ya emo huliya lo oloto molo-molo anubo mona ya ne. Feto feyanubo yakafo sokila hi muwoniboidana aiye. 16 Ido mona dowa moloti wenina adina li faka loti heimotina idafatina yauti binabo mona ya hatina molámilo. Yagi ya sokila hi muwonimoidana aibo monawa ya Gotikafo dowa ona wa edaibo ne.
Gotikafo mino holiyonibo hanu i ledaibo ha
17 Mono hiyabatina wenina yasi ononatina yagunu Goti onobalalo eteme munuboma ne, loti holiyanako, yagunu weudina-lutina-hatina ya wati hiyaba o beti-beti o minae. Feto fe betiyaboma nenako, yagunu ha lanabo ya hemotina moda holiti meyalo molalo. Feto feyanabo ya mono hiyabatina weninawa dowa loti holiti ononawa linabo ne, loti feto feyalo. Ido feto feyámanabo ya hena holiti ononawa linabo yakafo hemotina adina li faka ladámanogolaiye.
18 Leimo ya oto moloto onibo monate muki ya moda fefe lotoko moninogolo holiyoninako, yagunu Goti nomunalo weude-lute-hate moda dowa lotoko minone, loto holiyone. Yagunu hemotina yasi lemogunu holiti Metefo lomu-lomu o minalo. 19 Ido hemotinaloka aloko liwila oto anobo hanu ya si edo, loti lomu-lomu o minalo, loto ito yoto hatina lito ya lobiyowe.
20 Ena you amena yawala Goti yakafo Wenabate Yesu moda sipisipi hiyabatina we wenaba ne, loto emogi li hutifina ledaibo ha, minowa-minowa oto minanaibo ha ya lunulakafo li auba i edaibo ne, loto fuliguti li sinoi edaibo ne. 21 Aya Goti yakafo hemotina dowa loto holibo mona ya molo-molo o minanae, loto mona dowa muki weudina-lutina-hatinau lifefe lo betinaiye, loto holito lomu-lomu o minowe. Feto fe betito ya emo nomunalo dowa loto holibo mona weude-lute-hateu yau Yesu Kilistokafo lifefe lo ledanaiye, loto lomu-lomu o minowe. Emo huliya naba-naba mino edaiboma ya moda minomo yoto minowa-minowa oto nebo ne. Ona.
Onuwaloka ha
22 Ena mono weninane-motao, nemo ha me ya fouma efomako lufuwa i biyobo yagunu hemotina lutina-hatina dowa moloti ya weudina-lutina-hatina li auba i betinaibo hawa holifefe lalo, loto hatina lito lobiyowe.
23 Ena mono hounatefo we Timoti ya moda wina edotabo ne, loti holilo. Emo ya aloko lo fedagetoma, ya emogi maina loto hemotina ya wa betinoiye.
24 Hemotina mono hiyabatina wenina muki ido fele wenina muki yagi lemo aiyo-weiyo ha fulo betiyonibo ya lobilo. Itali wenina yasi aiyo-weiyo ha ya hemotina fulo beti minae.
25 Aifa li dowa lo ledaibo mona ya hemotina muki mino betinaiye. Modae.