Yemusi
Yemusikafo Isilaeli wenina Yesu holi hikito muwabo ya lufuwa i fulo betibo ha
Homu Ha
Lufuwa me ya ibo we Yemusi, ya Yesu unalafo ne. (Matiu 13:55) Homu ya Yemusite unalafo-motate Yesu holi hikito umámafa, aliga Yesu fuliguti sinoito ya lutina-hatina li elepa iti holi hikitabo ne. (Yoni 7:3-5) Ido Yemusi ya Yelusalemu numudoka monolo nuba o-o abo wenina hiyabatina we ya ne. (Aposolo 12:17, 15:4, 13-21, Galesia 1:19, 2:9) Ido Yuda wenina Yesu holi hikito muwabo ya Yesu uwolafo-mota yasi hena naba li mofu betiyato, mikau-mikau upatoti uwabo wenina ya lufuwa me ya i fulo betibo, ya Yesu holi hikito muwabo wenina ya mona dowa molanabo yakafo Yesu weninala ona hula minae, loto li oloto pi betinaiye, loto monawa api itibibo ha ya lufuwa me ya i fulo betibo ne.
1
Lo oloto molaibo ha
Aiyo, hemotina Isilaeli wenina afu monalo-monalo tuwelu (12) ya upatoti mino liti uwabo, ya nemo Yemusi, Goti ido Wenaba Yesu Kilisto houba-nabatina we ya lufuwa meu ya aiyo-weiyo ha i fulo betiyowe. Walo.
Hena o lumuto fedagetoma lute-hate li auba i ledanaibo ha
Ena mono weninane-motao, hena mona-mona lo hemotinaloka fedagetoma, lute-hateu dowa loto holito minanune, loti feti hatina hiyalo. Holi hikite ya hepa molo munaibo yakafo lute-hate li auba i ledanogolaiye, loti holabo yagunu lutina-hatinau ya dowa loti holiti minalo. Ido lutina-hatina auba inaibo yakafo onona liyageto hemotina gedoti minabo monatina fefe lotoko minomo yoto ya heleutámanogolaiye.
Ha manadeu hefola nebo yagunu Goti lomunubo ha
Ena hemotina ha manadeu ya hefola nenako, loti, idafa-adafa yaidanagunu ya holito Goti loga o edonibo wenina muki ya hanu lomámoto, aifa lumu-lumu aibo we ya ha manadeu ma molo lumunabe? loti loga o edanabo ya moda binogolaiye. Ido ha manadeu ma lumunabe? loti loga o edanigilima ya hatina loiti-loiti kiyámoti, holi hikito muti lomuilo. Wenina hatina loiti-loiti kiyabo ya no halafu ibo asikafo li upatito fokito wibo yaidana oti minae. 7-8 Aya weninawa hatina loiti kiyabo ya idafa-adafa muki ado weudina-lutina-hatina auba iyámibo wenina minabo ne. Feti minabo nenako, Wenaba nedokati idafa ma linubo ne, loti hatina kinabo ya ma liyámanigilae.
Idafa-adafa wa nabo ido wa námabo wenina hatina
Ena hemotina mono weninate hulitina lumuto nebo wenina ya Gotikafo li akaisa o betibo yagunu ya lutina-hatinau dowa loti holilo. 10 Ido idafa-adafa wa nabo wenina ya idafa huwawa gululudoto limo ibo yaidana oti fulinabo nenako, yagunu hemotina idafa-adafa wa nabo wenina ya Gotikafo li yoima o betibo yagunu lutina-hatinau aifa dowa loti holilo. 11 Holi minafe? Fo yoto gedoto libo yakafo huwawa megunito gululudoto limo ito idafa omonala dowama u hopa wibo yamaidana oti idafa-adafa wa nabo wenina ya onona hofalau piti fulinigilae.
Hena naba lumuto fedibo ha
12 Ena hena naba o bito fedibo ya auba iti minomo uti lumu fou ladámabo wenina ya Gotikafo dowa loto wa betito, lutina-hatina nomabo wenina ya hofawa minomo yowabo helekamu ya binowe, loto lo molo ledaibo helekamuwa ya linabo yagunu moda dowa loti holimo yowae. 13 Ena hepa molo lumunaibo hamenalo ya Gotikafo hepa molo ledaiye, loti ladámilo. E'e, idafa nosámibo yakafo Goti hepa molo edanaibo ya ogofuwámiye. Ido Gotikafo ya hepa molo ledámanaibo ne. 14 E'e, wenina muki ya eimotina dowa holabo mona yakafo hanu dowa loto yati ika o betito ya hepa molo biye. 15 Ena lalo holiyonibo mona ya wenipa olufotina houmatinau nebo yaidana oto nosámibo mona ya hedaiye. Ido olufo naba yoibo yaidana oto nosámibo mona naba lito ya fulimo uwonibo mona ya hedaibo ne.
16 Aiyo, lune-hane biyobo mono weninane-motao, yaidana mona yakafo hote itanaiye, loti hatina kifefe lalo. 17 Fefe loto dowa nebo idafa-adafa muki aifa lumibo ya Metefo okulumalo lamena muki li oloto pibo we nedokati lumibo ne. Ido Metefo monala ya lamena aido idafa hamamuna ya hamena ma fana uto ido hamena ma fouma wibo yaidana oto minámiye. E'e, emo monala u eito-eito aguwámiye. 18 Eimola hala dowa kito ya hofawa oloto pinae, loto hala ona hula yakafo hofawa li oloto pi ledaibo ne. Feto fe ledaibo, ya miguti idafa hula libo hana liyonibo yaidana oti hemotina ya wenina, idafa-adafa muki li oloto piyogu yauti u homu hana li oloto piyobo weninane minanae, loto feto fe ledaibo ne.
Holi hikitabo wenina ya Goti hala holiti meyalo molanabo ha
19 Aiyo, lune-hane biyobo mono weninane-motao, holifefe loti holilo. Hemotina muki ya ha aloko-aloko ladámilo. E'e, masi ha lanabo moda aloko holifefe loti holilo. Ido lutina-hatina ya aloko hala-kala ladámaneyo. 20 Moda holiyafe? Lute hala-kala lagetoma, Goti mona fefe libo molanae, loto holibo monawa ya molámanogolone. 21 Yagunu fuma ibo mona muki ido mona nosámibo oloto pimo wibo ya metina muti, you loti minoti, Goti li nomudina wanaibo hala lutina-hatinau molo betibo ya holi hiki loti liyalo.
22 Ido Goti hala ya holiti welalo hololalo. Heimotina lutina hola iti hatina etuwaloko holiyámilo. 23 Moda holiyafe? Wenina masi Goti hala ya holiti welalo hololadámabo wenina ya noku hotina-wetina hamamuna wabo wenina yaidana oti minae. 24 Aya weninawa hotina-wetina hamamuna wati uwafa, aloko hotina-wetina waboma ya hatina molaibo ne. 25 Feto fe minafa, ido wenina masi Goti lo molaibo hala, ona fefe libo ha, wina ledaibo ha ya wafefe lomo uwabo ya holiti hatina molámageto, fefe loti meyalo moloti moni minabo wenina ya idafa-adafa feyanabo ya moda dowa loti holi minomo unigilae.
26 Ido we makafo mono holiyobo we minowe, loto holifa, ido wela wato hiyaba ámibo ya eimola lula-hala hola inako, yagunu mono holibo monala ya u aifa idafa unogolaiye. 27 Metefo Goti onobalalo ya mono mona hula feke loto hiluwa ona libo ya feito ne: Olufo nabunagi wena-hiyonagi hena naba holitanae, loto milumatina holito hiyaba o beti-beti anubo, ido mikaloka mona yamo li fuma i ledotanaiye, loto ute-weude-lute-hate wato hiyaba o-o minanubo mona ya mono mona hula feke ona libo ya ne.