2
Wenina muki ayaidana otoko lute-hate binubo ha
Ena mono weninane-motao, hemotina Wenabate lamenala naba-naba nebo we Yesu Kilisto ya holi hikito muwabo yagunu wenina hona moloti ekei ámilo. Moda holiyafe? Hemotina mono numunatinau we loiti yowaibo, ma ya ulalo owo dowa holoito analo idafa pana hibo golaibo we yoito, ido ma ya idafa wa námiboma nenako, yagunu ulalo owo nosámibo holoito yowageyama, hemotina we ma ulalo owo dowa holoibo we ya dowa loti wa edoti, dowae lalowe, eba dowa lo melo ya amedoto mino, loti lomuwafa, ido idafa wa námibo we ya yolalo sinoi mino, loti lomunafemo, ido aifa mikalo hidelo amedoto mino, loti lomunabo, ya lutina-hatinau nosámibo holiti wenina ya hona moloti ekei abo mona ya molone, loti holámafe?
Aiyo, lune-hane biyobo mono weninane-motao, holilo. Goti lutina-hatina muwabo wenina yasi emo wehudite weninala hiyaba o ledaibo ebala ya linae, loto lo molo betibo we yakafo mikaloka idafa wa námabo wenina wa molo betibo, ya holi hikitina wa nanae, loto, ido aya ebane weune fi betiyobo ya linae, loto wa molo betibo ya ma holiyámafe? Feto fe betifa, ido hemotina ya idafa wa námabo wenina eleka fi biyabo ne. Hemotina li yoima o betiti, ha li fefe lo-lo abo numudo idipiti uti sigiya lo betiyabo wenina ya hema ne? Idafa wa nabo wenina yasi feto fe beti-beti ae. Ido aya weninawa yasi Kilisto huliya dowa hemotina bibo huliya ya hamana hi-hi abo ya holiyámafe?
Goti hiyaba we wehudi lo molaibo hala naba ya feto libo,
Heimokagunu holiyanibo yamaidana oto weninaka muki ya luka-haka bi-bi o mino,
loto ha mono lufuwau (Wkp 19:18) nebo ha ya hemotina meyalo molayama ya moda dowa loti minanigilae. Feito nefa, ido hemotina wenina hona moloti ekei inabo ya moda nosámibo mona moloti, lo molaibo hala holiti holámoti abo yagunu hawa yakafo li sigiya lo betinogolaiye.
10 Aya yagunu holilo. Goti lo molaibo hala muki ya meyalo molanabo nefa, ido hawa yauti ma mako holi fulitanabo yamo u muki holi fulitabo wenina lifima liyagu yau hemotinagi maina linigilae. 11 Moda holiyafe?
Hume-ugele ámilo,
loto lo molaibo we yakafo ha ma yagi,
Wenina hofo beti fuliyámilo,
loto lo molaibo ha ya ha mono lufuwau (Kis 20:13-14, Lo 5:17-18) ya nebo ne. Yagunu hemotina ya hume-ugele ámafa, ido wenina ma hofo beti fuliyabo ya moda lo molaibo hala ya holi fulitae.
12 Feito Goti lo molaibo hala wina ledaibo ha yakafo li halo molo ledanogolaiye, loti holi minanako, yagunu ha lanabo ya moda wati hiyaba otiko lo-lo minalo. Ido mona molanabo yagi moda wati hiyaba otiko mona molo-molo o minalo. 13 Moda holiyafe? Hemokafo weninaka milumatina holiyámananibo ya Gotikafo ayaidana oto milumaka holiyámoto, moda lifima ha li humunogolaiye. Yagunu milumatina holilo. Ido milumate holibo mona yakafo lifima ha li lumunaibo mona li yoima o edanogolaiye.
Mona dowa molámanubo ya holi hikitonibo mona u aifa idafa unaibo ha.
14 Ena mono weninane-motao, we makafo nemo Goti holi hikito muwowe, loto lifa, ido mona dowa molámanaibo ya igaidana oto dowa loto feyanaiye? Aifa hawa yamo li nomuna wanaibo nefe? 15 Hatina kiyalo. Mono weninate ma ulalo owo wa námoto, wela-idafa minámagetoma, 16 hemotina yauti makafo feto loto lomunaibo, Luka-haka you lageto minoto, uka li mumusi loto, ukalo owo holoito, weka-idafa nanani uwo, loto wela-idafafena ulalo owofena umámoto, ya ha lomunaibo yakafo igaidana oto ana li faka lanogolaiye? 17 Ido ayaidana oto holi hikitabo mona yako moloti, ido mona dowa yagi molámanabo, ya holi hikitina ya moda fulitaibo idafa ne.
18 Ido we makafo, hemo holi hikika ya mino hedageto, ido nemo monane dowa ya mino nedaiye, loto lanaiye. Mona dowa molámanibo yagunu holi hikika igaidana oto nilibiyageto wanowe? Nemo monane dowa molobo yakafo holi hikine ya hilibiyoto wanogolane. 19 Hemotina Goti mako ne, loti holi hikitabo ya moda dowa loti holiyafa, ido Satani himiwela muki ya ayaidana oti holi hikitabo yagunu holi bito, utina ololo o minae.
20 Hemotina hatina hopa-napa hiyabo wenina, holi hikitafa, ido monatina dowa molámabo yagunu ya holi hikitina ya u aifa idafa unogolaiye, loti holiyámafe? Ha me ya lobinobo ya holilo. 21 Awatefo-holofate Abalahamukafo Goti sokila hi munowe, loto hipala Aisaka ya mono folomolo molaito ya Gotikafo watoto, monala fefe libo we ne, loto lo edaibo ne. 22 Yagunu holilo. Abalahamu holi hikitibo yagunu Goti lomuibo ha yagi meyalo molaibo, ido monalawa molaibo yakafo holi hikila ya li fefe lo edaiye. 23 Feito ya,
Abalahamukafo Goti holi hikito muibo yagunu monala fefe libo we ne, loto lo edaibo ne,
loto ha mono lufuwau (Stt 15:6) nebo ha ya ayalo iye. Ido wenina ya Abalahamu ya Goti yolawe ne, loti lo minae. 24 Yagunu holilo. We ma aifa holi hikitibo yagunuko ya monala fefe libo we ne, loto lo edámanaibo ne. E'e, monala molanaibo yagunugi ya monala fefe libo we ne, loto lo edanaibo ne.
25 Ido Yosuwakafo momona oti uti uwotefo-mota aubatina ya wati loti lolumilo, loto Isilaeli we loiti itibi molaito uwaibo, ya hopa li uno-uno aibo wena Lahapukafo numunalau ya aifa li dowa lo betito, weninane yasi hofo betitanae, loto li fulo hanu eito betito ya Gotikafo watoto, wena ya monala fefe libo ne, loto lo edaibo ne. 26 Yagunu holilo. Utina weudina mino betiyámito ya moda fulitaibo yaidana oto ya ma holi hikitafa, monatina dowa li oloto piyámabo ya holi hikitinawa yagi ya moda fulitaiye.