16
Aiyo-weiyo ha ma fulo betibo ha
1-2 Ena mono atotefo Fibi ya Senkilia numudoka monolo nuba o-o abo wenina houba-naba o beti-beti aibo wena nebo yakafo nemogi ido mono weninala muki ade li faka libo wenama nenako, yagunu hemotinaloka anaido ya Wenaba lulau mino edoti fele wenina mona molofe lo betinabo mona ya molo edoti emogi houna iti, ya idafa magunu holinaibo ya ana li faka lalo, loto huliya ido monala feito oloto pi biyowe.
Ena Kilisto Yesu lulau mino edoto onona maina liyonibo wena Pilisilate wanafo Akuilate ya aiyo-weiyo ha fulo betiyobo ya lobilo. Loiti ya homu nemogunu holiti aifa fulinaiye, loti ane li faka laibo yagunu dowae, lalowe, loto holiyobo ya nemoko minámiye. Eito feka wenina eba nedo-nedo monolo nuba o-o abo wenina muki ya loiti yagunu holiti, dowae, lalowe, loti Goti lomu minae. Ido loiti ya numunatinau monolo nuba o-o abo wenina muki yagi aiyo-weiyo ha fulo betiyobo ya lobilo.
Ena lune-hane muwobo we Epainetusi yagi aiyo-weiyo ha fulo edobo ya lomuilo. Emo ya Esia ebalo Kilisto holi hikito muwabo wenina yauti hana apito holi hikito muibo we ya ne.
Ido Malia ya hemotinagunu holito mono onona auba ito li gedibo wena yagi aiyo-weiyo ha fulo edobo ya lomuilo.
Ido neimo weninane Adolonikusite, Yuniyasite u homu molo nedoti Kilisto lulau mino edaibo we loiti ya aposolo onona libo we huliyagi we minoti, ya homu ya nemogi maina nala i ledabo ne. Aya we loiti yagi aiyo-weiyo ha fulo betiyobo ya lobilo.
Ido Wenaba lulau mino edoto lune-hane muwobo we Ampiliyatusi yagi aiyo-weiyo ha fulo edobo ya lomuilo.
Ido Kilisto lulau mino edoto onona maina liyonibo we Ubanusi, ido lune-hane muwobo we Sitakisi yagi aiyo-weiyo ha fulo betiyobo ya lobilo.
10 Ido Kilisto lulau mino edoto mono mona ona hula molomo yoibo we Apelesi yagi aiyo-weiyo ha fulo edobo ya lomuilo.
Ido Alistobulusi numunalau minabo wenina yagi aiyo-weiyo ha fulo betiyobo ya lobilo.
11 Ido neimo weninane Helotiyoni yagi aiyo-weiyo ha fulo edobo ya lomuilo.
Ido Nasisusi numugu minabo yauti Wenaba lulau mino edabo wenina yagi aiyo-weiyo ha fulo betiyobo ya lobilo.
12 Ido Wenaba lulau mino edoto mono onona auba iti libo wena loiti Tilifinate, Tilifosate ya aiyo-weiyo ha fulo betiyobo ya lobilo.
Ido lute-hate muwonibo wena, Wenaba lulau mino edoto auba ito mono onona libo wena Pesisi yagi aiyo-weiyo ha fulo edobo ya lomuilo.
13 Ido Wenaba lulau mino edaibo we dowa lama Lufusi, ido olafo ya nemo onefo yaidana oto nebo wena yagi aiyo-weiyo ha fulo betiyobo ya lobilo.
14 Ido wemoli ma Asinkilitusile, Filegonile, Hemesile, Patolobasile, Hemasile, ido mono weninatina ma mino betiyabo wemoli magi, ya aiyo-weiyo ha fulo betiyobo ya lobilo.
15 Ido we wena Filologusile Yuliale, ido we ma Neleusi emonalale, ido Olimpasile, ido fele wenina mino betiyabo muki yagi aiyo-weiyo ha fulo betiyobo ya lobilo.
16 Ena hemotina mono weninatina wa betiti aiyo-weiyo ha lobiti ya fele mona moloti abusa i betilo.
Eba negu-negu ya monolo nuba o-o abo wenina muki yasi aiyo-weiyo ha ya hemotina fulo beti minae.
Mono li hopaitabo wenina yagunu lobibo ha
17 Ena mono weninane-motao, nemo hatina lito ha me ya auba ito lobiyowe. Holilo. Hemotina api itibiyonibo ha holifefe loti holiyabo, ya wenina masi ladámoti, eito, ika oti hona molo foki betinabo ha lanabo wenina ya wa betifefe loti, metina bilo. 18 Yaidana wenina yasi Wenabate Kilisto houba-naba o edámae. E'e, eimotina utina-lutina-hatina houba-nabala onona liti, ya la fulibo ha, ha magu sugi loti ya monatina holifefe ladámabo wenina lutina-hatina hola i beti minae. 19 Ido hemotina hololabo monatina yamagunu wenina muki holiyanako, yagunu hemotinagunu holito lune-haneu dowa loto holiyowe. Feito mona dowa molanabo ha manadinau minageto, ido nosámibo mona yagunu holiyámanae, loto lune-haneu ya hemotinagunu holiyowe.
20 Ena you amena mona yawala Gotikafo hamena fana aguwámageto ya Satani fulo hidina feumau itageto lala i edanigilae.
Wenabate Yesu aifa li dowa lo ledaibo monala ya hemotinaloka mino betinaiye.
Aiyo-weiyo ha ma lobibo ha
21 Ena mono onona maina liyoibo we Timoti, ido neimo weninane Lusiusile, Yesonile, Sosipatale yasi aiyo-weiyo ha ya hemotina fulo beti minae.
22 Ido nemo Tetiusi ya Polo welaloti lito neimo anekafo lufuwa me ya iyobo we yagi Wenaba lulau mino edoto aiyo-weiyo ha ya hemotina fulo beti minowe.
23-24 Ido Gaiyusi yagi aiyo-weiyo ha ya hemotina fulo beti ne. Emo numunalau ya nemogi ido monolo nuba o-o abo wenina muki yagi aifa li dowa lo ledo-ledo aibo ne.
Ido numuna meya naba me ya hefana hiyaba aibo we Elastusi ido mono wete ma Kuatusi yagi aiyo-weiyo ha ya hemotina fulo beti ne.
[Wenabate Yesu Kilisto aifa li dowa lo ledaibo monala ya hemotina muki mino betinaiye. Ona.]
Goti huliya li faka lanubo ha
25 Ena Goti li auba i hiki lo betinaibo aubala moda mino edaibo ne, loto Yesu Kilisto hala ukuwa, lo oloto molo-molo obo hawa ukuwa dowa yakafo feto libo ne. Aya hawa ukuwa, faluku ibo ha ya aidena monau yoimati lo oloto molámifa, 26 ido onesa me ya ya polofeti we lufuwa iyagu ya minowa-minowa omo yoibo we Goti lo molaibo halo ya mikalo-mikalo wenina muki ya holifefe loti, holi hikitoti hololanae, loto li oloto pi betibo ne. 27 Aya ha mananau nebo we Goti mako yako Yesu Kilisto yagunu ya huliya naba-naba mino edaiboma ya moda minomo yoto minowa-minowa oto nebo ne. Ona.