1 Kolinti
Polokafo mono wenina Kolinti numudo minabo ya lufuwa hana apito i fulo betibo ha
Homu Ha
Polokafo Efesusi numudo nebo hamenalo ya Yesu holi hikito muwabo wenina Kolinti numudo minabo ya lufuwa me ya i fulo betibo ne. Kolinti ya numuna meya naba, Akaiya ebalo Giliki mikau ya ne. Kolinti numudo minabo wenina maleka ya Giliki wenina, ido maleka ya Yuda wenina yauti wenina abi loti ya idafa-adafa naba wa nabo wenina minoti, ido muki ya mikaleka ha manadinau nebo wenina minafa, ido sugi goti ya weudina-lutina-hatina muti, utina-lutina dowa loti holibo mona nosámibo-asámibo molomo yowabo ne.
Polo eba nedo-nedo monibo hamena loiti (2) yalo ya Kolinti wenina Yesu hala ukuwa dowa hana apito lobito, ya wenina maleka lutina-hatina li elepa iyato, igana eitini (18) ya emotinagi maina minoto ha mono api itibimo wiye. (Aposolo 18:1-17) Ido fulo betito, yaloti eba nedo-nedo monimo uto Yesu hala ukuwa ya wenina ma muki api itibito, ya Apolosi ya Kolinti numudoka uto, weninawa mono ha api itibibo ne. Ido aliga ya Kolinti mono weninawa yasi idafa ma-magunu ya Polo loga o edanune, loti holiti, lufuwa i fulo edato, ya Polokafo lito, ido aya mono weninawa yauti maleka yasi mona nosámibo molabo hatina ya holinako, yagunu hanu binogolowe, loto holito, ido loga o nedabo hatina yagunu ha liwilato lobinogolowe, loto lufuwa me ya ya i fulo betibo ne.
1
Lo oloto molaibo ha
1-2 Aiyo, hemotina Goti weninala Kolinti numudo monolo nuba o-o abo, ya nemo Polo, Kilisto Yesu aposolola, Gotikafo hala dowa kito ononawalo ya fulo nedaito li minobo we, ya mono weninate Sostenesite minoto, lufuwa me ya ya i fulo betiyowe. Walo.
Hemotina Kilisto Yesu lulau mino edoti fele weninala minanae, loto li ekei betibo, ya mika negu-negu Wenabate Yesu Kilisto huliyalo lomu-lomu o minabo wenina muki yagi maina fele wenina minanae, loto li ekei ledaibo ne. Emo ya Wenabate ido Wenabatina ya ne.
Metefo Gotidokati ido Wenaba Yesu Kilistodokati ya aifa li dowa lo ledaibo mona ido you amena mona ya hemotinaloka mino betinaiye.
Goti ebola lomuibo ha
Hemotina Kilisto Yesu lulau mino edabo wenina ya Gotikafo aifa li dowa lo betibo yagunu nemo ya hemotinagunu holito dowae, lalowe, loto lomu-lomu o minowe. Moda holiyafe? Kilisto lulau mino edabo yagunu emokafo mono lanabo ha ido holinabo ha mona-mona hatina-manadinau faitoto molo bibo, ya Kilisto yagunu lo oloto molonibo ha ya hemotinaloka mino hikito betiye. Yagunu Gotikafo Weuna idafa-adafala muki aifa bibo ya li huloti, ya Wenabate Yesu Kilisto oloto pinaibo ne, loti hiyabala o minae. Emokafo ya Wenabate Yesu Kilisto hamenalalo ya lifimatina minámageto minanae, loto hemotinaloka lituma fi hiki lo betibo, ya mino betimo yowageto hamena hulanaibo ne. Goti ha onako libo we yakafo Hipala Wenabate Yesu Kilistogi houna inae, loto sutina fibo ne.
Mono wenina fokiti u filiga-filiga abo ha
10 Ena mono weninane-motao, Wenabate Yesu Kilisto huliya yagunu ya hatina lito ha me ya lanogolowe. Holilo. Hemotina muki ha eito-eito loti foki filiga-filiga ámilo. Lutina-hatina molo mako oti, hatina mako kiti, u mako ageto minalo.
11 Aiyo, mono weninane-motao, hemotina moliya fiyabo ha ya ilalu huti lo-lo o minae, loti wena Kloe weninala yasi lonomato holiyobo ne. 12 Moda holiyafe? Hemotina yauti masi ya Polo weninala minone, lato, ido masi ya Apolosi weninala minone, lato, ido masi ya Sifasi Pita weninala minone, lato, ido masi ya Kilisto weninala minone, loti lo-lo abo, 13 ya neidafaiti ya feto loti lo-lo o minae? Kilisto ya fokito nefe? Ido nemo Polo ya hemotinagunu holito yá yofolo fuliyobo nefe? Ido nemo Polo huline loti mono noku i betiyabo nefe? 14-15 E'e, wenina ma ya nemo Polo huline loti mono noku i ledabo ne, loti lotanae, loto, neimo ya hemotina yauti ma mono noku i betiyámobo, yagunu ya dowae, lalowe, loto Goti lomuwowe. Kilisipusite, Gaiyusite, loiti yako noku i betiyowe. 16 Ido ma Sitefanasi weninala yagi noku i betiyowe. Ido maleka ma ya noku i betiyofemo, ido noku i betiyámowe? Ya ma hane molaiye. 17 Kilistokafo wenina mono noku i betimo unane, loto nilifi molámiye. E'e, hane ukune dowa lo oloto molomo unane, loto nilifi molaiye. Feito hala ukuwa lo oloto molobo, ya Kilisto yá yofola u aifa idafa otanaiye, loto mikaleka ha manadeu nebo ha ma onu ito ladámoto, emo hala ukuwa yako lo oloto molo-molo o minowe.
Goti aubala ya Yesudokako nebo ha
18 Yá yofo yagunu lobiyonibo ha ya u hopa unabo hanudo moniyabo wenina holiti ya nei ha ne, loti holiyafa, ido li nomude wa nebo hanudo moniyonibo wenina ya hawa holito ya Goti aubala ne, loto holi minone. 19 Yagunu ya feto libo,
Nemo ha manadinau nebo wenina hatina ya li hopaitanogolowe. Ido holifefe labo wenina holiyabo ha ya holi fulitanogolowe,
loto ha mono lufuwau (Ais 29:14) ya nebo ne. 20 Ha manadinau nebo wenina ya iga ya minae? Ido ha mono monawa api itibiyabo wenina yagi iga ya minae? Ido onesa me ya minabo wenina monatina yagunu loyoilumu oti, ha hona i-i abo wenina yagi iga ya minae? Gotikafo mikaleka ha manadeu nebo ha muki ya li nei fi edaiye.
21 Holi minafe? Goti ha mananau nebo ha yawala yakafo mikaleka wenina ha manadinau nebo yauti monane holifefe ladámanae, loto holima nenako, yagunu lo oloto molonibo ha, ya nei ha ne, loti holiyabo ha yakafo holi hikitabo wenina li nomudina wanowe, loto dowa loto holiye. 22 Yuda wenina yasi Goti aubala lilibinaibo idafa ya lilibiyo, loti lo-lo ae. Ido Giliki wenina yasi ha manadeu nebo ha magi holinune, loti moni wita-wita ae. 23 Feto fe-fe afa, ido lemo ya Kilisto yá yofolo fulibo ha lo oloto molo-molo onibo, ya Yuda wenina yasi holiti lukafa-mesafa ato, ido eito feka wenina yagi holiti ya nei ha ne, loti holi minae. 24 Feto loti holiyafa, ido Gotikafo sute fibo wenina, Yuda wenina, Giliki wenina, wenina maleka muki ya Goti aubala ido ha mananau nebo ha muki ya Kilistodoka ne, loto holi minone. 25 Yagunu holilo. Goti hala kibo ha ya nei ha ne, loti holiyafa, ido aya nei hawa yakafo mikaleka ha manadeu nebo ha ya li fulo edo ne. Ido Goti ya amika molaiye, loti holiyafa, ido aya amika molaiboma yakafo mikaleka aubate ya li fulo edo ne.
26 Yagunu mono weninane-motao, Gotikafo hemotina sutina fibo wenina ya igaidana wenina minae? Ya wati holifefe lalo. Mikaleka wenina yasi wa betiyabo, ya hemotinaloka ya ha manadinau nebo wenina mako-mako ya minato, ido auba iyabo wenina yagi mako-mako ya minato, ido otinafo-metinafo hulitina nebo wenina yagi mako-mako yako minae, loti hemotinagunu holiyabo ne. 27 Feto loti holiyabo, ya Gotikafo ha manadinau nebo wenina utinalo holinae, loto ha manadinau minámibo wenina ya sutina fiye. Ido auba iyabo wenina utinalo holinae, loto aubatina minámibo wenina ya sutina fiye. 28 Ido wenina lutinakafo utina iti yowabo wenina ya li yoima o betinowe, loto aifa wenina, wa beti nosámibo abo wenina, lumuti minabo wenina ya sutina fiye.
29 Feito sute fibo, ya mikalo wenina ma Goti onobalalo utina li faka ladámanigilae, loto sute fiye. 30 Hemotina Kilisto Yesu lulau mino edabo mona ya moda Gotidokati ne. Feito Gotidokati ya ha manadeu nebo mona, ido monate fefe libo mona, ido fele minonibo mona, ido lifimate meina fi ledaibo mona, muki ya Yesudokako ne, loto emodoka kelo ledaibo ne. 31 Aya yagunu ya feto libo,
We makafo huliya li faka lanowe, loto holitoma ya Wenaba huliya yako li faka lo,
loto ha mono lufuwau (Jer 9:24) ya nebo ne.