2
Yesu Kilisto ade olu faka lo ledami ka
Nomilipane kefolao, linate ya nosámami mona meletenawae, loto ka ama ya lufuwa wi fulo gedowe. Ido nosámami mona ma melogetoma, ya Metefokafo olu kalo mele ledenaido ya monala efe limoko nemo we Yesu Kilisto ya lamodoka meleto loumu-umu o minaiye. Amo yakafo lamo nosámami mona lifimate yamu aimola wanula lekito folaiye. Ido lalimo yamuko folámaiye. E’e, mikalo wenena muki lifimanina yamu folaiye.
Gotiki kutifamo wenena ya ka lido meyalo melenawamo ka
Ido Goti ka lido meyalo mele minenumo ya koto amoki kutifone, loto kolife lo minone.
Makafo amoki kutifowe, loto lifa, ido ka lido meyalo melámenami we ya ka suki we minaito, ouna-lula-kalau ya ka ona kula minámaiye. Ido amo kalalo meyalo melenawamo wenena ya Goti siya-muluna gimami mona ya amoguka oloto pife lenami ne. Eti enumo ya amo lulau mino edone, loto etito kolife lenumo ne: Amo lulau mino edone, loti lamo wenena ya Yesu monala melami yamaidana oti monanina melemo unawamo ya moda efe lenagoliye.
Sene-mulune gimomo wenenane-motao, namo lo melami ka ailo kofawa ya lufuwa ama wi fulo gedámowe. E’e, lila kana akaimati logimato kolimo idamo kawa yama ne. Adeina kawa limo ya moda kolitamoma nemo ne. Etito nefa, ido kawa lufuwa wi fulo gedomo ya lo melami ka kofawa idami, ya lamena kula ya moda oloto pitaito lamena o minaito, sini ya u fuli lenami nenako, yamu kawa ya Yesudoka ido linatedoka lakoina ona kula o minami monawa etito yamu ya wiyowe.
Makafo lamedo minowe, loto, ido wenenala siya-mulunau koli nosámami umu minenami ya moda siniku fa minaiye. 10 Ido mate wenenanina seni-muluni gimi minamo wenena ya moda lamedo minomo idato, ido amodoka olu uteba wi gedenami mona ma minámaiye. 11 Etiti minafa, ido mate wenenanina koli nosámami gimi minamo wenena ya moda siniku minoti, sini kanuwalo ya moinato, sini yakafo omuni olu likainako, kanu unawamo ya ágamo ne.
12 Linate nomilipane kefolao, Yesu kuliyalo Gotikafo lifimatina kilili o gedetaima nenako, loto lufuwa ama ya wi fulo gedowe.
13 Ido linate menibo-mota ya kana monau akaimati minomo idami weki kutifina oti minamo yamu lufuwa ama ya wi fulo gedowe.
Ido linate we kofawe ya nosámami aboga olu fulo edetamo yamu lufuwa ama ya wi fulo gedowe.
14 Linate nomilipane-mota ya Metefoki kutifina oti minamo yamu lufuwa ama ya wi fulo gedowe.
Ido linate menibo-mota ya kana monau akaimati minomo idami weki kutifina oti minamo yamu lufuwa ama ya wi fulo gedowe.
Ido linate we kofawe ya auma witi minoti, Goti kala lutigu mino gedaito, nosámami aboga ya olu fulo edetamo yamu lufuwa ama ya wi fulo gedowe.
Sete-muludeu ya mikaleka mona yamu kolámenumo ka
15 Ena mikaleka mona ido mikaleka nemo neta-mata ya oudi-luti-kati umámalo. Ouni-lunikani mikaleka neta umamo wenena ya Metefo seni-muluni umamo mona ya mino gedámaiye. 16 Moda kolafe? Mikaleka mona-ana muki, ya mikaleka ukade-lute-kate yakafo neta ma-mamu kolonimo mona, ido omudekafo ko lalo-talo melonimo mona, ido ukade-kulite oluto idonimo mona, muki ya Metefodokati minámaiye. E’e, ya mikalekatiko nemo ne. 17 Ena mikaleka mona yaki ido mikaleka neta-mata yamu kolonimo mona yaki u fuli lenami nefa, Goti kala lalo kiyami mona mele minamo wenena ya minowaminowa oti minomo dinagilae.
Kilisto kuwolafo oloto pitamo ka
18 Nomilipane-motao, fuli lenami kamena ya moda adu meletaiye. Ido Kilisto kuwolafo oloto pinaiye, lato kolamo yama oiya kuwolafo mumudi moda oloto piti minamo yamu ya kamenawa moda adu meletaiye, loto kolone. 19 Wenenawa yama lamo minoniguti fulo ledeiti wamoma nefa, ido mono wenenate ona kula ya minámae. E’e, mono wenenate ona kula minamo neko, moda lamoki lakoina fa minagi ne. Ido fulo ledeiti utama nenako, loto muki ya mono wenenate kula ya minámae, loto kolife lonima ne.
20 Eti o minafa, ido linate ya felegaga aboga yakafo Ouna Felegaga lutigu mele gedaima nenako, yamu linate muki ka kulawa kolamo wenenako minae. 21 Etito linate ka ona kula kolife ádae, loto lufuwa wi fulo gedomo minámaiye. E’e, moda kolife loti kolae. Ido ka suki mona-mona ya ka ona kulau yati oloto piyámami ne, loti koli fuli lotama ne, loto lufuwa ama ya wi fulo gedowe.
22 Ena ka su we ya ne, loto kemamu lenune? Yesu ya Gotikafo mikaleka ilifami we Kilisto minámaiye, loti lo-lo amo wenena ya moda ka su wenena ya minae, loto geyefe lenune. Aya wenena ya Melafote Nalafote meni gimamo wenena ya Kilisto kuwolafo ya minae. 23 Mate Nalafo meni umunawamo ya moda Melafo yaki lakoina meni umunawamo ne. Ido mate Nalafoki kutifinawamo ya Melafoki yaki lakoina kutifinawamo ne.
Ouna Felegagakafo ka ona kula api lilibi minami ka
24 Linate ya kana akaimati kolimo idamo ka yama oudi-luti-katigu olu kiki loti koli minalo. Kana akaimati kolimo idamo kawa ya lutigu mino gedenami ya linate yaki Nalafote Melafote lunigu moda mino gedenawae. 25 Ido olu lumunae, loto lo mele ledami ya moda kofawa minowa-minowa oto minomo dinumo mona ya ne.
26 Ena wenena mate kanu ma ailo gilibinune, loti oudi-luti-kati olu kopa o gedetenawae, loto lufuwa ama ya wi fulo gedowe. 27 Ido linate ya wenena mate egaidana oti api gilibinawamo ne? Ouna Felegaga gimami ya moda lutigu mino gedamima nenako, yamu Ouna Felegagawa yakafo neta-mata muki api gilibi minaiye. Ido amo api gilibami ya suki ma minámaiye. E’e, ka ona kula yako nenako, yamu linate api gilibaido, ayalo ya meyalo meleti Kilisto lulau mino edalo.
Oiya ama ya Goti nomilipala minonimo ka
28 Ena nomilipane kefolao, linate amo oloto pito enami kamenalo ya onobalalo u falukuto ukadelo kolámoto, moda auma wito mino kolinune, loti amo lulau mino edalo. 29 Linate ya amo monala efe limoko ne, loti kolamo, ya ayaidana oti wenena monanina efe limoko mele-mele o minamo wenena yaki Gotidokati oloto piyamo minae, loti kolife lalo.