1 Tesalonaika
Polokafo mono wenena Tesalonaika numudo minamo ya lufuwa kana apito wi fulo gedami ka
Komu Ka
Polokafo Kolinti numudo minami kamenalo ya Yesu koli kikito umamo wenena Tesalonaika numudo minamo ya lufuwa ama wi fulo gedami ne. Tesalonaika numuna meya naba ya Masedonia ebau ya kuwo no anawaleka ya ne. Polo eba nedonedo moinami kamena lelei-lawokoi (3) yalo ya kana Yesu kala kuwa Tesalonaika wenena lo oloto gimaito, wenena seni-muluni olu eleyapa wiyamo, ya maleka Yuda wenena minato, ido so loti ya ailo feka wenena minae. Etiti minato, Yuda mono kiyabani we ya Polo yamu komumu witi, seni-mulunigu nosámami kolanako, Yesu wenenala ya Polote Sailasite gilifi Belia numudoka melato waiye. (Aposolo 17:1-14) Utaito, aiga Yuda wenena yate Yesu wenenala keina gimi minamo ka ya Polo kolito, lono koinalafo we Timoti ya ka makafo olu auma wi gedenami ya logiminagoliye, loto wenenawa minadoka ilifi melaito wiye. Uto logimito, itibito Polo Kolinti minaidoka oto, kaninaki loga o edamo kaki ya loumaiye. Loumaito kolito ya ka ma itibito lufuwa wi fulo gedenae, loto lufuwa ama ya wi fulo gedami ne.
1
Lo oloto melami ka
Aiyo, linate Metefo Goti ido Wekola Yesu Kilisto lunigu mino gedeti Tesalonaika numudo monolo mau wi-wi amo wenenao, lamo Polole, Sailasile, Timotile lufuwa ama ya wi fulo gedoge. Eyalo.
Nasafili mona ido you amene mona ya linatedoka mino gedenaiye.
Wenenawa yamu kolito Goti loumami ka
Lamo kamena-kamena linate muki yamu kolito siyane, lalole, loto kulitina Goti loumuumu o minone. Linate koli kikitamo lono kulawa ya oluti, seti-muludi gimi-gimi amo lono ya auma witi oluti, Wekolate Yesu Kilisto koli umuti kiyabala amo mona ya auma witi melemo wamo yamu kolito Metefo Goti onobalalo ya kamena-kamena lo oloto pito, siyane, lalole, loumu-umu o minone.
4-5 Aiyo, Goti siya-muluna gimami mono wenenate-motao, Yesu kala kuwa lalo lo oloto gimonimo ka kolamo ya faifa ka ne, loti koli fulitámae. E’e, ya aumalaki ido Ouna Felegagaki yate kawa ya ona kula ne, loto luti-kati olu auma wi kiki lo gedainako, linatemu kolonimo ya moda iyaina o gedaiye, loto koli minone. Linatedoka minonimo kamenawaloma ya linatemu kolito mona melonima ya linate moda koli minae.
Ido linate ya lamo monate ido Wekola monala yaidana oti monatina melamo, ya ka mono kolámamo wenena yate kaila naba fi gedafa, ido Ouna Felegagakafo olu aila wi gedaito kala kuwa koli seti-muludigu meleti alikani oti minamo mona meleti, ya Masedonia ido Akaiya mikaloti koli kikitamo wenena muki ya monawa gilibato gege uti ayaidana oti melemo wamo ne. Etito linatedokati Wekola kala kuwa ba loto Masedonia ido Akaiya mikalo ya oloto piyami yako minámaiye. E’e, linate Goti koli kikito umamo kawa ya eba nedo-nedo upatoto wimo yamu ka ma logiminumo ya ma minámaiye. Kawa kuwa ya moda numudonamado u fuli lito kolitanako, linate minado wonimo mona yamu inanimonina yate lo-lo o minae. Linate ya suki goti yamu koli minadoti ya seti-muludi olu eleyapa witi Goti ona kula kofawa minowa-minowa oto minami we yamu koliti kouba-naba o edeti, 10 ido Nalafo Yesu folaiguti olu nedi edami we, lifima ka naba-naba o fede lumunaido yati olu omude kami we ya kosinauti enami ya kiyabala oti minae, loti kawa ya numudo-namado lo-lo o minae.