4
Ido linate wenaba, ya kouba-naba wenenatina ya efe loto ogofunami mona lalo yako mele gedalo. Linate yaki ya wenabatina kosinau nemo ya moda koli minae.
Mono wenena muki kanina
Ena kamena-kamena Goti loumu-umu o minalo. Eti oti ya siyane, lalole, loti koti kiyaba edetiko loumu minalo. 3-4 Eti loti loumunawamo, ya lamomu yaki lakoina koliti, ya Gotikafo ka mono kanuwa wi ledageto, ya Kilisto kala kuwa, falukami kala lo oloto melenawae, loti lamomu koliti loumalo. Eti loti loumunawamo, ya namo ka lo oloto melenamo, ya efe loto kokatoto lo oloto melenaiye, loti namomu koliti loumalo. Kawa yamu ya nela wi nedato minowe.
Ena mono kolámamo wenena omunido ya monatina efe lotiko meleti, ka manidigu nemo kanudo yaloko moni minalo. Kamenatina ya fa fulámalo. Etiti moniti ya wenena ka itibiti logiminawamo, ya efe lenami ka, ogofunami ka kolife loto logiminune, loti, ya ka lenawamo ya kuwo filato, leya imo yaidana oti nasafili ka yako lo-lo o minalo.
Onowaleka ka
Ena sete-mulude umonimo mono kunatefo, Wekola lulau mino edeto kouba-nabala lono lakoina olonimo we, mono lonowa olu-olu o minami we Tikikusi yakafo uto namo Polo kane kune muki ya logiminagoliye. Eti loto logimageto, ya linate lamomu kolife lenawamo ka yakafo seti-muludi aila wi gedenaiye, loto linatedoka ilifi melowe. Ilifi melomo, ya mono we ma, sete-mulude umonimo we, koli kikitotoko moinami we, linate numunidoti ami we Onesimusi yaki lakoina gilifi meloneto, uti amaloti kawa muki wetata giminawaiye.
10 Ena mono we ma, lakoina nelalo minomi we Alistakusi yakafo aiyo-koiyo ka ya fulo gede minaiye. Ido Banabasi ofolafo Maki yaki ayaidana oto fulo gede minaiye. Amo ya linatedoka agetoma, ya olu lalo o edenawamo ka moda logimitonimo ya koli minae. 11 Ido mono we ma Yesu kuliya ma Yasitusi yaki ayaidana oto aiyo-koiyo ka ya fulo gede minaiye. Wewa yaleka we tili (3) yako Yuda wenenau yati ade olu faka loti, Goti kiyabate we wekudi kilalau ya wenena maki giliminune, loti kouba-naba lonola lakoina olu minae. Wewa yalekate senemulune olu aila wi nedamo ne.
12 Ena linate numunidokati we, Kilisto Yesu kouba-nabala we Epafalasi yaki aiyo-koiyo ka ya fulo gede minaiye. Amokafo linate ya Gotikafo lalo kolami mona ya kolife loti, auma witi melefe lotiko minenawae, loto linatemu kolito Goti loumu-umu o minami lono ya auma wito olaiye. 13 Wewa yakafo linateki, ido mono wenena maki Laodisia numudo minamo, ido Hiyelapolisi numudo minamo, muki yamu kolito siya-mulunau miluma naba-naba kolaiye, loto ya monala eye minoto, lo oloto gimowe.
14 Ena lusa we, sete-mulude umonimo we Luka yaki aiyo-koiyo ka ya fulo gede minaiye. Ido Demasi yaki ayaidana oto fulo gede minaiye.
15 Ena lamo ya mono wenenate Laodisia numudo minamo ya aiyo-koiyo ka fulo gedonimo ya linate logimalo. Ido mono wena Nimifa, ido numunau monolo mau wi-wi amo wenena yaki ayaidana oto aiyo-koiyo ka fulo gedonimo ya logimalo.
16 Ena ka lufuwa ama ya linate kiliyatigu katoti, koli fuli loti ya Laodisia numudo monolo mau wi-wi amo wenena katenawae, loti fulo gedalo. Ido lufuwa ma ya Laodisia wenena fulo gedomo yaki linate ayaidana oti oluti katalo.
17 Ena Akipusi ya Wekola lulau mino edanimo yamu mono lono komami ya kofe loto monito, aya lonowa ya olu fuli lo, loti loumalo.
18 Namo Polokafo aiyo-koiyo ka ama ya nanimo anekafo lufuwa wiyowe. Eyalo. Namo nelalo minomo yamu kati melámaneyo. Nasafili mona ya linatedoka mino gedenaiye. Modae.