2 Yoni
Yonikafo mono wena ma lufuwa wi fulo edami ka
Komu Ka
Lufuwa amau ya Yesu ege-ege moinami we Yonikafo aimola kuliya ya lufuwa wiyámaifa, ka maninigu nemo wenena yate Yonikafo ona lufuwa wiyami ne, loti lo-lo ae. Amo ya kuwolafo yamu kolito kuliya ya lufuwa wiyámaife? Ya kolife ádone. Etito mona yaidana oto meleto eti loto lufuwa wiyami, Gotikafo iyaina o kedami wenao, namo kiyaba we, we kilofo ya kamoki ido nomilipaka yaki lufuwa ama ya wi fulo gedowe, loto lufuwa wiyami, ya mono wena ma kuliya ádami yamu lifemo, ido Yesu wenenala Esia eba malo ya monolo mau wi-wi amo yamu kolito kulini olu faluku gedeto, wenaki nomilipalaki yamu limo ya asa wiyami ka life? Aya yaki ya kolife ádone.
Lufuwa ama wiyaigu yau sete-mulude gimi-gimi onimo mona ya Goti ka lido meyalo meleto moni minonimo mona yamu loto, ido Yesu kala kuwa ona kula koli fulititi, mono ka ailo ma api gilibamo wenena yamu fuka ka auma wito loto api gilibami ne.
1
Lo oloto melami ka
1-2 Aiyo, Gotikafo iyaina o kedami wenao, namo kiyaba we, we kilofo ya kamoki ido nomilipaka yaki lufuwa ama ya wi fulo gedowe. Eyalo.
Namo sene-mulune ona kula gimi minomo ya namoko minámaiye. E’e, ka ona kula luteu mino ledami ya lamodoka minowa-minowa oto mino ledenagolinako, yamu ka ona kula kolife lo minamo wenena muki yateki sete-mulude gimigimi o minone.
Metefo Gotidokati ido Nalafo Yesu Kilistodokati ya nasafili mona ido milumate kolami mona ido you amene mona ya mino ledenaiye. Etito ya mona ona kula ido setemulude gimi-gimi omo idonimo mona yaki moda mino ledenami ne.
Sete-mulude gimi-gimi enumo ka
Ena nomilipaka mate Metefokafo ka lolomaido meyalo meleti ka ona kula kanulalo moni minamo ya geyeto sene-muluneu alikani naba-naba owe.
Ido wenao, oiya ama ka lokomomo ya kofawa minámaiye. E’e, kana akaimati kolimo idonimo ka yama sete-mulude gimi-gimi okele, loto lokomowe. Ido sete-mulude gimonimo mona ya Goti ka lido meyalo meleto moni minonimo mona ya ne. Aya monawalo moni mino, loto lo melami kawa ya kana akaimati moda kolimo idanimo ne.
Yesu Kilisto kala olu kiki lenumo ka
Ena kote wiyamo wenena mumudi ya Yesu Kilisto mikaleka ukanaki oloto piyaiye, loti koli fulo gegeitamo wenena ya mika negu-negu minomo wae. Yaidana amo wenena kote wiyamo ya Kilisto kuwolafo ona minae. Etito ya lono olonimo meina ma ya u kopa otenaiye, loti linanimotina ya koti kiyaba o-o minalo. Etiti minoti aiga kulawa faitimo ya olunawamo ne.
Wenena ma ya Kilisto ka mono api lilibami kalo moni minámoti, uti ka ailo malo ekelamo wenena ya Goti mino gedámaiye. Ido api lilibami kalalo moni-moni amo wenena ya Melafote Nalafote lakoina mino gedaito ya minae. 10 Wenena ma ya mono kawa olu minámamo wenena ya linatedoka oti ka mono api gilibinune, loti lenawamo ya linate ya E’e, loti aiyo-koiyo ka ma logimámalo. Ido numudeu idalo, loti koina wi gedámalo. 11 Yaidana amo wenena koina wi gedenawamo ya nosámami lono olu-olu amo ya ani olu faka lenagilae.
Onowaleka ka
12 Ena ka liliga muki ya faifa nefa, oiyokafo ailalo lufuwa winae, loto eleka nofaiye. E’e, sete-muludeu alikani mona yakafo faitenaiye, loto oto linateki lakoina minoneto ya wetekafo lokoli-fakoli enune, loto kolowe.
13 Ena kamo atekafo Goti iyaina o edami wena nomilipala yamate aiyo-koiyo ka fulo gede minae. Modae.