3 Yoni
Yonikafo mono we ma kuliya Gaiyusi ya lufuwa wi fulo edami ka
Komu ka
Lufuwa amau ya Yesu ege-ege moinami we Yonikafo aimola kuliya lufuwa wiyámoto, faifa Gaiyusiyo, namo kiyaba we, we kilofo ya lufuwa ama wi fulo kedowe, loto limo ne. Wewa Gaiyusi ya Goti lonola olamo wenena ani olu faka loto, kiyaba o gedami mona melami yamu ebola lifa, ido we ma Diyotelefese mona melami yamu fuka ka lo edami ne.
1
Lo oloto melami ka
Aiyo, sene-mulune komomo we Gaiyusiyo, namo kiyaba we, we kilofo ya lufuwa ama wi fulo kedowe. Eyo. Namo sene-mulune ona kula kumu minowe.
Sene-mulune komomo we, kamo ouga lalo minomo dito minami yamaidana oto ukaga yaki neta kilámoto, netaka-mataka muki yaki moda laloko minomo dito minenaiye, loto kamomu kolito Metefo loumu-umu o minowe. Kamo ka ona kula kanulalo moni-moni o minanimo we, ya mono wenenate liligaleka oti ka ona kula meyalo meletoko minanimo yamu lo oloto melamo ya kolito sene-muluneu alikani nabanaba owe. Nomilipane ka ona kula kanuwalo moni minamo ka ya kolito sene-muluneu alikani naba-naba o minomo ya alikani omo mona ailo makafo olu fulo edámenagoliye.
Gaiyusi mono lono lalo olami ka
Aiyo, sene-mulune komomo we, kamo mono wenenate kiyaba o gedanimo ya faigati afa, koina wi gedenae, loto olu lalo o gede-gede animo mona ya lalo neta ne. Wenenawa yate monolo mau wi-wi agu yau seka-muluga gimanimo mona yama lo oloto melae. Aya wenenawa nune, loti kolinawamo, ya kamo Goti lalo eyenami mona yamu kolito ani olu faka lo gedeto gilifi melageto unawamo ya lalo enagoliye. Amote Wekola kuliya yamu koliti inanimo ebanina fulititi ya mono kolámamo wenenadokati neta ma olámoti, faifa mono lonodo wanako, yamu lalimo yaki ka ona kula upatenami lonowa ya lakoina olu-olu o minenune, loto yaidana enawamo wenena ya koina wi gedeto ani olu faka lo gede-gede okele.
Diyotelefese mona nosámami melami ka
Ena monolo mau wi-wi amo wenena ya ka ma lufuwa wi fulo gedofa, Diyotelefese ya kiyabani we komu we minenae, loto ka ya koli fulitito koina wi ledámoto, 10 ka nosámami ilulu kuto kamade ki-ki o minami ya lamoko o ledámaiye. E’e, mono wenenate ma ato ya amo yaki koina wi gedámaiye. Ido wenena mate koina wi gedenune, loti amo, ya amokafo E’e, loto monolo mau minaguti ya gilifi feka mele-mele o minaiye. Yamu namo otoma ya monala yamu lo oloto melenagolowe.
Demitiliusi mona lalo melami ka
11 Ena sene-mulune komomo we, nosámami mona ya ege moinámo. E’e, mona lalo yako ege moino. Mona lalo mele-mele o minamo wenena ya Gotidokati oloto piyamo minae. Ido mona nosámami mele-mele o minamo wenena ya Goti eyefe ádamo minae.
12 Demitiliusi monala lalo yamu wenena muki lo oloto melato, ido ka ona kulau yaki monala oloto piyami, ya lamo yaki monala lo oloto mele minonimo ya ka ona lo oloto melae, loto lamomu ya moda koli minane.
Onowaleka ka
13 Ena ka liliga muki ya faifa nefa, oiyoki no lumuki yakafo lufuwa winamo lalo neyámaiye. 14 Aiga kefola kamodoka oto keyenae, loto kolonako, yamu o fedoneto wetekafo lokolifakoli enaliye.
15 You amene mona ya mino kedenaiye.
Yowote wenena amau minamo ya aiyo-koiyo ka fulo kede minae. Ido kamo ya yowote wenena auwauka minamo ya kulini katoto aiyo-koiyo ka fulo gedonimo ya logimo. Modae.