3
Wekola itibito enami ka
1-2 Ena sene-mulune gimomo wenenanemotao, oiya ya linate kofa lufuwa wi fulo gedomo ka ama ya ne. Ido aya lufuwa leleku ya felegaga we polofete yate komu adeina lotamo ka, ido Wekola olu omude kami wekafo lo melami ka, ya linanimo aposolotina moda logimitamoma ya kati meletenaiye, loto katimanidi olu eku oneto, ya oudi-luti-kati lawoko meleti kati kife lenawae, loto lufuwa lele ya wi fulo gedowe.
Ena komu ka ama ya eti loti kolife loti koli gedalo: Kamena fuli lenae, loto alili melenami, ya mono ka koli fa neta itamo wenena o fedeti, inanimo ukani-luni-kani lalo kolami monalo meyalo meleti, kuwa kawa kiya o edeti eti loti lenawamo, Mika kosina apito oloto piyami kamenalo yalomati neta-mata muki ya faifa ayaidana otoko mino oluto idaito, ya autefokolofate-mota moda ayaidana oti fulumo wato wato, ena oiya amaki muki neta ya ayaidana oto faifa ne. Yamu itibito enagolowe, loto lo mele lomami ka ya kulawa ega ya ne? loti kawa kuwa kiya o edeti lo-lo enawamo ne.
Yaidana amo wenena ya mika kosina monawa yamu kolámenune, loti kolamo wenena minae. Aya monawa etito ne: Adeina akaima kosina oloto piyami ya Gotikafo ka lito ya oloto piyami ne. Ido mika ya nokuti oloto piyami ido nokafo olu oloto piyami yaki moda Gotikafo ka lito ya oloto piyami ne. Ido yaloti mino oluto uto kofa lito, no ya kosinauti mikauti oloto pito ami yakafo mikawa olu afimau ito, wenena neta-mata ayalo nemoma muki olu kopa o gedeitami ne. Etito nefa, ido aya ka limo yakafo moda mika kosina oiya ama nemo ya yo famula iya ku edeto kiyaba o edemo uto uto, ya ka muki olufe lenami kamena nabalo ya Goti meni umamo wenena u kopa unawae, loto kiyabani o minaiye.
Etito nefa, ido sene-mulune gimomo wenenane-motao, linate ya neta ma lawoko yamu eti loti kolinawamo ya kati melámaneyo: Wekola ya fo kamena lawoko yamu kolami ya melege wani tauseni (1,000) yaidana oto ne. Ido melege wani tauseni (1,000) yamu kolami ya fo kamena lawoko yaidana oto ne. Wekola ka lo mele lomami ya kula olu oloto pinae, loto kenoba ámaiye. Mate ya kenoba iye, loti kolafa, ido etito minámaiye. Amokafo wenena liligaleka u kopa utenawae, loto kolito, ido wenena muki seni-muluni olu eleyapa winawae, loto kolami, ya moda linatemu kolito kiyaba o minami ne.
Mika kosina fuli lenami ka
10 Ido Wekola kamenala naba ya moda ugele we kaita amo yamaidana oto kaita enami ne. Aya kamenalo ya kosina muki nola naba fu loito u fuli lenami ne. Ido neta-mata muki neta mona lufawa yaki yokafo lo fuli lenami ne. Ido mikaki, ido neta-mata muki ayalo olufe lamo neta-mata lono-ano muki yaki moda ki fuli lenami ne. 11 Etito netawa-matawa muki ya u fuli lenamima nenako, loti linate ya moda egaidana wenena minenumo ne, loti kolae? Monatina moda felegaga yako meleti, ya Goti monala olu kiki loti olu minalo.
12 Eti o minoti, ya Goti kamenala naba ya moda alakoko enamile, loti auma witi lonola oluti kiyabala oti minalo. Aya kamenalalo ya kosina muki moda yokafo kiyageto, u fuli lenami ne. Ido neta-mata muki ya moda yowa kala-kala yakafo lageto, u nokako bulunami ne. 13 Etito enami nefa, ido kosina kofawa ido mika kofawa ayau ya mona efe limo yako minenami eba ya oloto pinamile, loto iya ku ledami, yamu kiyabala o-o minone.
Wekola kiyabala oto, amo monala meyalo melenumo ka
14 Ena sene-mulune gimomo wenenane-motao, linate etiti netawa-matawa yamu kiyaba o minama nenako, yamu amo onobalalo oudiluti-kati fuma ma minámaito, nasamula wi ledámageto, you ameneku mino kolinune, loti auma witi lonowa olalo. 15 Ido Wekolate ya kiyaba o minoto, olu you lo ledami mona ya olu omude kami neta iye, loti kolalo. Aya ka ya mono koinatefo lute umonimo we Polo yaki ka manenau mele edaigu yauti moda lufuwa wi fulo gedami ne. 16 Ido lufuwalau muki yau moda ayaidana oto netawa yamu lo-lo imo ne. Aya lufuwalau yau ka maleka lapau nemo ya monawa kolife lenuwe, loto koiya naba fito kato minone. Aya kawa ya wenena ma, ka mono koliti kolámoti o minamo wenena, ido monolo auma wiyámamo wenena yate koli kopaiti, ido mono lufuwa ma muki yaki moda ayaidana oti koli kopaitamo monanina yakafo inanimoni u kopa unawamo kanunina ya moda wi gedami ne.
17 Yamu ya linate sene-mulune gimomo wenenane-motao, netawa muki ya moda kolitamoma nenako, yamu monolo auma witi minadoti ya ka koliti kolámoti oti moinamo wenenawa fuisamo monanina yakafo ika o gedaito, ya lumu fou lotenuwe, loti koti kiyaba oti moinalo. 18 Eti oti moniti, ya Wekolate, olu omude kami we Yesu Kilisto nasafilila ido monala ya kolife loti kolimo idalo.
Amo kuliya naba-naba mino edamima ya moda oiya yaki, ido minowa-minowa oto minenami kamenalo yaki moda mino edetoko nemo ne. Ona.