Galesia
Polokafo mono wenena Galesia ebau minamo ya lufuwa wi fulo gedami ka
Komu Ka
Galesia ebau ya numuna meya negu-negu Kilisto wenenala monolo mau wi-wi amo ne. Komu Polo ya ailo feka wenena numuni meya Antiyoku, Aikoniyamu, Listila ido Debe ya uto Yesu kala kuwa lalo lo oloto meleto, eti limo, Lo melami ka meyalo melonimo lono olunumo yamu Gotikafo monatina efe limo wenena minae, lo ledámenami ne. E’e, Kilisto Yesu koli kikito umunumo yamuko lifimate kilili oto, monatina efe limo wenena minae, lo ledenami ne, loto api gilibaito, ya wenena maleka seni-muluni olu eleyapa wiyamo ne. (Aposolo 13, 14). Ido aiga ya Yuda mono mona api gilibamo wenena, Polo koli nosámami umamo wenena ya oti eti logimamo, Linate seti-muludi olu eleyapa wiyamo, ya Mosese lo melami kala yaki meyalo meleti, Goti ainala ukadigu fukenawamo yako Goti wenenala ona kula enawae, loti lo-lo amo ka ya Galesia mono wenena yate koliti ya aiyo, ainawa ukadeu fukenawae, loti kolamo ne. Eti loti kolamo ka ya Polokafo kolito siya kala-kala lito, aya kawadokati ya itibiti uti Yesudokako kofa ekeleti, amo kanulalo efe loti moninawae, loto lufuwa ama ya wi fulo gedami ne.
1
Lo oloto melami ka
1-2 Aiyo, linate Galesia ebau numuna negu-negu monolo mau wi-wi amo, ya namo Polo, aposolo minomo we, ya mono wenenate muki yaki lakoina minoto lufuwa ama ya wi fulo gedowe. Eyalo.
Aposolo lonowa olomo, ya wenena wenidoti olámomo ne. Ido wenena mate nilifi melámamo ne. E’e, Yesu Kilistote Melafo Goti folaiguti olu nedi edami we yate nilifi melaito olomo ne.
Metefo Gotidokati ido Wekola Yesu Kilistodokati ya nasafili mona ido you amene mona ya linatedoka mino gedenaiye.
Oiya amaleka kamena nosámami monau minonigu yauti aya Wekola Yesu Kilistokafo efili ledenae, loto nosámami monate yamu ya oto meleto imo mona ya fulito folami, ya Metefo Goti kala lalo kiyami monalo meyalo meleto eti o ledami yamu Goti kuliya naba-naba mino edamima ya moda minomo dito minowa-minowa oto nemo ne. Ona.
Kawa kuwa lalo ya lawoko yako nemo ka
Ake, linate ya Kilisto nasafilila yamu Gotikafo amodoka luti fiyaido yati alako meti umuti u kala kuwa olu ailo itamo kalo ekelamo, ya kolomo ei-ai, loto wene lawa apaitami ne! Ido kala kuwa ailo ma minámaifa, wenena mate olu kopa o gedeti, Kilisto kala kuwa lalo olu ailo bulunune, loti koli minae. Eti o minafa, ido lalimofe, ido kosinauti enisole matefe, oti ya kala kuwa lalo komu lo oloto gimonimo ya olu kopaiti, ailo ma logimiti ya u kopa unawamo wenena aneyo. Ka ya komu moda lotonimo yama oiya kofa logimowe. Kolalo. Wenena mate oti ya kala kuwa lalo olu minamo ya olu kopaiti, ailo ma logimiti ya u kopa unawamo wenena aneyo.
10 Kawa eti lomo, ya wenena koli numunawae, loto kolito lofemo, ido Gotikafo koli numunaiye, loto kolito lowe? Ido wenena lalo neyenawae, loto kanu moni wili minofe? E’e, wenena lalo neyenawamo kanu ma moni wili minomo neko, ya Kilisto kouba-nabala we ma minámogi ne.
Polokafo aposolo lono olami monala yamu logimami ka
11 Etito mono wenenane-motao, ka ama kolife lenawae, loto logimowe. Kolalo. Kawa kuwa lalo lo oloto gimomo ya wenena luni-kaniguti ma minámaiye. 12 Ido wenenadokati olámoneto, wenena mate api nomámamo ne. E’e, Yesu Kilistokafo olu oloto pi nomami ne.
13 Komu ya Yuda wenena mono monate ya namo melemo idomo ka ya linate moda kolitama ne. Ya kamenalo ya Goti wenenala monolo mau wi-wi amo wenena ya auma wito gini giyadoto olu kopa o gedemo woma ne. 14 Eti omo, ya aunefo-kolofane monanina yauti ma olumo witenaiye, loto aumafofo loto monawa melemo idomo yamo namo wenenane minagu ya koinanefo-mota mumudi ya olu fulo gedeto Yuda mono monate ya kolife lomo idoma ne.
15 Eti o-o minofa, Gotikafo komu onefo mulunau minomo kamenalo ya iyaina oto neyeto, nasafililakafo lune fiyami we lalo kolami kamenalo, 16 ya ailo feka wenena minagu ya kala kuwa lo oloto giminane, loto namodoka Nalafo olu oloto pi nomami kamenalo, ayalo ya mona mamu wenena ma loga-miga o gedámomo ne. 17 Ido Yelusalemu numudo ya aposolo lonodo u komu meleti olamo we minadoka ya idámomo ne. E’e, Alebia mikalo ya uto minoto, aiga ya Damasikusi numudo itibomo ne.
18 Eti o minoneto, aiga ya melege leleilawokoi (3) utaito, yalo ya Sifasi Pita eyenae, loto Yelusalemu numudoka idowe. Dito ya fo kamena fifitini (15) yalo ya amote minomi ne. 19 Amote minomi kamenalo ya aposolo liligaleka ya ma geyámoto, Wekola kunalafo Yemusi yako eyomo ne. 20 Eti omo yamu kala kuwa lalo olomo ka ya wenena mate api nilibámamo, Kilistokafo olu oloto pi nomami ne, loti linate kolife lenawae, loto ka lufuwa wi fulo gedomo ama yau suki ka ma wiyámowe. E’e, Goti onobalalo ya ka onakole, loto lufuwa wiyowe.
21 Ena yaloti uto Silia mikalo ido Silisia mikalo moinomo, 22 ya Yudia mikalo wenena Kilisto lulau mino edeti monolo mau wi-wi amo wenena yate kone neyámafa, 23 namomu ya ka ama yako kolamo, Komu ya koli kikitonimo ka olu kopaitenae, loto mono wenenate giyado gini-gini o minami we yamakafo oiya ama ya aya kawa lo oloto mele minaiye, loti 24 namomu koliti ya Goti kuliya olu faka lamo ne.