2
Polo ya Yelusalemuka dito aposolo liligaki luni lawoko melamo ka
Ena aiga ya melege fotini (14) utaito, yalo ya Yelusalemu numudo kofa dinae, loto namote Banabasite lakoina dito, Taitusi yaki ilimito lako idonimo ne. Etito idonimo ya faifa idámoto, Wekolakafo olu oloto pi nomaido idonimo ne. Eti omo ya lonowa auma wito olutoto, ido oiyaki olu minomo lono ya u fa neta keletenaiye, loto kiyaba we kulinigi we inanimo minagu ya kawa kuwa lalo ailo feka wenena minagu lo oloto gimi-gimi omo ka ya gilibomo ne.
Eti loto gilibomo, ya lako onimo we Taitusi ya Giliki we ma nenako, Yuda wenena Goti ainala ukanigu fukamo aina ya amo ukanau minámami nefa, ido ainawa ya ukanau fukalo, loti lo melámamo ne.
Eti loti lo melámafa, mono wenena suki-faki we mate momona oti kiliyateu idamo ya Kilisto Yesu lulau mino edeto efili ledami minonimo monate ya omunikafo eyenune, loti, Yuda wenena lo melamo kakafo kofa nela wi ledenune, loti diti ya Goti ainala Taitusi ukanau fukenawae, loti auma witi kolamo ne. Eti loti kolafa, lamo ya auma wito, e’e, lonimo, ya kawa kuwa lalo, ka ona kula nemo ka ya linatedoka mino gedenami ne, loto, kawa lamo ya mete umuto golo ádoto, auma wito minone.
Ena wenena mate ya kiyaba we kulinigi wele, loti kolafa, ido namo ya kulini naba yaidanaamaidana nemo wenena yamu kolámenagolowe. E’e, Goti ya wenena ma naba ne, ido ma kiyanido we ne, loto iya mele ledámami ne. Etito ya kulinigi we kelamo wewa yate namo kawa kuwa lo oloto mele-mele omo kalo ya ka ma yaki mene oto logimo, loti lonomámamo ne. E’e, aya wewa yate eti loti kolamo, Gotikafo Yuda wenena ainala ukanigu fukamo wenena ya kala kuwa lalo logiminami lono ya Pita analo meleto, ido ayaidana oto namo ailo feka wenena ainala ukanigu fukámamo wenena logiminamo lonowa ya namo anelo melami ne. Etito Pita olu auma wi edeto, ainala ukanigu fukamo wenena minadoka ya aposolo lonodo ilifi melami wewa yamakafo ayaidana oto namoki olu auma wi nedeto, ailo feka wenena minadoka nilifi melami ne, loti kulinigi we kelamo wewa yate eti loti kolamo ne.
Eti loti koliti, ido nasafilila nomami yaki eyefe loti, ya Yemusile, Sifasi Pitale, Yonile, mono wenena lawenina kelamo we yate namote Banabasite adelo oluti lamoki koina witi, lamo ya ailo feka wenena minadoka unawae, loti lolumuti, ido amo ya Yuda wenena minadoka unune, loti eti o ledamo ne. 10 Eti o ledeti, ya ka ma lawoko, ya wenena ma ka keina ukanido minageto neta mamu koliti aefa fiti moni wilamo wenena yamu koliti ani olu faka lo gedalo, loti lolomamo, ya aya monawa auma wito melenae, loto adeinati koli minomo ne.
Polokafo Pita ka auma wito loumami ka
11 Ido Sifasi Pita ya Antiyoku numudo oto minami kamenalo, ya efe ádami mona melami ya eyeto, kote fito ka auma wito loumomo ne.
12 Wenena ma Yemusi nedoti ámamo kamenalo ya Pitakafo ailo feka wenenaki lakoina no minafa, ido Yuda wenenawa oti minamo kamenalo, ya Goti ainala ukanigu fukamo wenenawa ya ka lotenawae, loto koli kolito, ailo feka wenena minadoti ya itibito u Yuda wenenalo yako ekeleto, feleko minoti no-no amo ne. 13 Eti o minamo ya Yuda wenena liligaleka ya ayaidana oti amoki lakoina suki monawa ya mele minanako, Banabasi yaki suki monaninawa yakafo ika o edami ne.
14 Eti o minafa, namokafo kawa kuwa lalo, ka ona kula kanudo ya efe loti moinámamo monanina eyeto, ya muki onobanido ya Sifasi Pita eti loto loumomo, Kamo ya Yuda wema minaba, Yuda wenena monanina melámoto, ailo feka wenena monanina melanima nenako, nedito ailo feka wenena ya lamo Yuda wenena monate melalo, loto ika o gede minane? loto loumomo ne.
Yesu koli kikito umamo yako monatina efe limo wenena minae, lo gedenami ka
15 Lamo ya ailo feka wenena, kopa minamo wenena yauti oloto piyámonimo ne. E’e, Yuda wenena yauti oloto piyonimo nefa, 16 ido lo melami ka meyalo melenumo lono olonimo yamu Gotikafo monatina efe limo wenena minae, loto lo ledámami ne. E’e, Yesu Kilisto koli kikito umunumo yamuko eti lo ledenami ne, loto koli minoninako, lalimo Yuda wenena yaki Kilisto Yesu koli kikito umone. Wenena ma lo melami ka lonowa olunawamo yamu monatina efe limo wenena minae, loto lo gedenami wenena ma minámanako, yamu lo melami ka lonowa ya litumate minámaiye. E’e, Kilisto koli kikito umunumo yako monatina efe limo wenena minae, loto lo ledenami ne, loto koli kikito umone.
17 Etito minoba, ido Kilisto lulau mino edonimo yamu monatina efe limo wenena minae, loto lo ledami kanudo moinonimo kamenalo, ya lalimo Yuda wenena ya ailo feka wenena yamaidana oto nosámonimo wenena minone, loto monate olu oloto piyagetoma, ya nediye loto lenune? Kilisto ya nosámami monau lilimami we ne, lenube? E’e, etito minámaiye. 18 Lo melami ka lonowa ya litumate minámaiye, loto fulitonimo, ya kofa itibito olu minogetoma ya lalimo golo ádonimo monate olu oloto pinumo ne.
19 Lo melami ka yakafo fulunamo kanu wi nedami yamu Gotidokako omune kofawa mino edenae, loto aya kawa nelala ya moda fulu umowe. 20 Kilistoki lakoina yá yofolo moda fulutoto, ido omune kofawa fa minomo ya nanimo ya minámowe. E’e, luneu ya Kilisto mino nedami ne. Etito namo oiya ukaneki omune kofawa minomo, ya Goti Nalafo, siya-muluna nomami we, namomu kolito folami we ya koli kikito umu-umu o minomo yamuko kofawa mino kolito oto meleto o-o minowe. 21 Goti nasafilila ya olu fa neta builámowe. E’e, lo melami ka meyalo melonimo yamu monatina efe limo wenena minae, lo ledami neko, Kilisto folami mona ya fa neta agi ne.