9
Yesukafo kiyana-ana ipedotoko nemo we olu faka lo edami ka
(Mk 2:1-12; Lu 5:17-26)
Yesu sipiku dito nofuna wela filiga uto aimola numunalo fedaiye. Fedaito, ya moda kiyana-ana ipedotoko nemo we ma agagalo meleti amo nedo ilimiti ato, Yesukafo koli kikito umamo monanina ya geyeto kiyana-ana ipedotoko nemo we ya loumami, Nanefo, koli komámaneyo. Lifimaka ya moda kilili otaiye, loto loumaiye.
Eti lito, moda wewa Goti kamana kiyaiye, loti ka mono api gilibamo we seni-mulunigu kolae.
Kolato, Yesukafo seni-mulunigu kolamo ka ya geyeto eti limo, Linate nediti seti-muludigu yau ka nosámami koli minae? Etito ipedotoko nemo we, Lifimaka ya kilili otami ne, loto loumunamo linate kulawa ya eyámanako, suki lifemo, ido ona liye, loti kolámenagilae. Ido, Agagalo yati nedito kanu moino, loto loumoneto kulawa eyenawanako, suki lifemo, ido ona liye, loti kolinagilae. Namo We Kula minomo mikalo ama ya lifima kilili enamo auma ya moda mino nedami ne, loti kenagilae, loto ya ipedotoko nemo wema eti loumami, Nedito, kunuka oluto itibito numugaleka wo, loto loumaiye. Loumaito, wewama nedito kunula oluto numunaleka wiye. Wito, ya wenena mau naba ya eyetiti elegiti Goti ya aumala naba wenena anido gimami kuliya olu faka loti ebola lae.
Yesukafo Matiu ya lula fiyami ka
(Mk 2:13-17; Lu 5:27-32)
Yesu yaloti monimo uto wenena kifana takisi olu-olu amo ebalo ya Matiu amedoto minami ya eyeto eti loumami, Nege ano, loto loumaito ya nedito ege wiye.
10 Ena numugu ya Yesu wela-neta no minaito wenena kifana takisi olu-olu amo we ido lifimanina nemo we mumudi ya oti Yesuki ege-ege moinamo weki lakoina weni-neta no minae.
11 Weni-neta no minato, Falisi we yate oti geyeti ege-ege moinamo we ya eti logimamo, Egaidana oto api gilibami we ya auwa wenena kifanani takisi olu-olu amo weki, ido lifimanina nemo we yaki lakoina wela-neta naiye? loti loga o gedae.
12 Yesukafo kawa lamo ya kolito eti limo, Neta kilámamo wenena ya lusa numugu ya ámu-ámu ae. E’e, neta ona kilamo wenena yako ya lusa numugu ya u-u ae. 13 Namo omo ya wenena mona efe limoko melamo wenena ya seti-muludi olu eleyapa witi melalo, loto logiminae, loto ámowe. E’e, lifimanina nemo wenena ya seti-muludi olu eleyapa witi melalo, loto logiminae, loto omo ne. Kolalo. Gotikafo eti limo,
Sene-muluneu kolomo ya neta ofo ki numunawae, loto kolámoto, wenena milumani koliti ani olu faka lo-lo enawae, loto kolowe,
loto ka mono lufuwau (Hos 6:6) ya nemo ne. Yamu linate uti kawa monawa ya moni wiliti kolife loti kolalo, loto logimaiye.
Falisi we yate weni-neta moi wiyamo yamu Yesu loga o edamo ka
(Mk 2:18-22; Lu 5:33-39)
14 Ido Yoni ege melamo we ya Yesudoka oti eti loumamo, Lamoki ido Falisi weki wete-neta moi wiyogeto ya kamo kege-kege moinamo we ya egaidana oti weni-neta moi wiyámae? loti loga o edae.
15 Yesukafo itibito eti logimami, We ma wena olunami wenenalaki lakoina minami kamenalo ya wenenala seni-mulunigu keina koliti kufu nema ka lenawafe? E’e, eti ámenawafa, ido amodokati wewa ipoti olunawamo kamena ya fedenami yalo ya weni-neta moi winawamo ne, loto logimaiye.
16 Ido we makafo ukanalo owo lila fukenaido ya owo kofawa kefo makafo mulalo meleto kifinami ya noku wiyoneto kofawakafo lilama ika ageto fukotenaiye, loto kifámenagoliye. 17 Ido we makafo no waini kofawa ya lipito yafo-meme atuwa lilau yau leikámenami ne. No waini kofawa yakafo yafo-meme atuwa lila ya foikageto no waini kofawa ya mikalo lekito u kopa wageto ido yafo-meme atuwa yaki fokito u kopa utenaiye, loto no waini kofawa ya yafo-meme atuwa kofawau yako lekinami ya lelewai faifa aumafofo loti minenagoliye.
Kiyaba we oluwafo folami ya olu nedi edami ka
(Mk 5:22-43; Lu 8:41-56)
18 Kawa ya logimi minaidoma ya kiyaba we ma oto kiyanalo kuba wi umuto ya limo, Olunefo oiya ya folami yamu kamo oto aga manenalo melageto ya moda nedinaiye, loto loumaiye. 19 Eti loto lomaito ya Yesu nedito ege wito ege-ege moinamo weki ege wae.
20-21 Ege wato, ya wena makafo wanula leki-leki imo melege tuwelu (12) yalo ya netawa kilitoko nemo ya oto Yesu nedo egeka oto ukanalo owo onowalo olunamo ya moda olu faka lo nedenagoliye, loto kala kito oto ukanalo owo onowalo ya olaiye. 22 Olaito, Yesu eleyapa wito wenawama eyeto ya loumami, Olunefo, koli komámaneyo. Koli kikitanimo yakafo olu faka lo kedaiye, loto loumaito, ayalo wenawama moda faka liye.
23 Ido Yesu uto kiyaba we numunau dito ya kanugana nomu yaidana oti fu lo-lo amo wenena geyeto, ido wenena mau naba witi kufu ka naba-naba loti minamo ya kolito eti limo, 24 Linate feka walo. Nomiliwa ya folámoto, faifa oku onaiye, loto logimaito wenenawa muki ya kiya o edae. 25 Eti ato, ya muki gilifi feka fulitito, lulau dito nomiliwama analo oluto olu nedi edaiye. 26 Eti imo kala kuwa aya mikau muki ya upatoto wiye.
Omuni likami we lele ya omuni olu falato gedami ka
27 Ena Yesu ebawa fulito wito we lele omuni likami yate ege uti eti lami, Defiti ufa fiyami weyo, milumate kolo, loti au loti laito, 28 Yesu ya uto numugu idaito omuni likami we lelema amo nedo aito eti logimami, Linate omudi ya olu falatenaiye, loti koli kikito nomaife? loto loga o gedaito amo yate O, Wenabao, koli kikito komoiye, loti loumaiye. 29 Eti laito, anakafo omunido oluto eti limo, Linate koli kikitami yakafo kulawa fede giminaiye, loto logimaito 30 we lele omuni falatito Yesukafo limo, Kolailo. Neta eti omo ka ya wenena logimámailo, loto auma wito lo fuko gimaifa, 31 lelemate uti kala kuwa laito ebawa negu-negu upatomo wito muki kolae.
32 Ena we lelewama waito moda we ma Satani kimiwela siya-mulunau mino edami nei kilami we ya amo nedo ilimiti ae. 33 Ilimiti ato, Satani kimiwela siya-mulunau minamima olu fulo edeto ilifi melaito nei kilami we ya ka lito wenena mau minamo wenena ya elegiti eti lamo, Isilaeli mikau neta yaidana ma eyámonimoma ne, loti lafa, 34 Falisi we yate eti lamo, Satani kimiwela kiyabani we wenaba aumala yakafo Satani kimiwela olu fulo gedeto gilifi melaiye, loti lae.
Yesu siya-mulunau ya wenena milumani kolami ka
35 Yesu uto numuna kefo naba muki ya monimo uto mono numunina negu-negu dito api gilibito, ya wenenala kiyaba o ledami kala kuwa ya lo oloto pi gimito, ido wenena neta ukanigu kilamo muki yaki, ido ukani ogofu neta kilamo muki yaki olu faka lo gedemo wiye.
36 Ido wenena mau naba-naba ya geyeto ya siya-mulunau milumani kolami, ya wenenawa yate egau unune? Kemakafo ade olu faka lo ledenaiye? loti aisa lamo ya sipisipi kiyabani we minámamo yaidana oti minanako, milumanina kolaiye. 37 Yamu ege-ege moinamo we eti logimami, Konuma-kobina migu ya naba-naba kula lifa, lono olunawamo wenena lawoko-lawoko yako minae. 38 Yamu linate lono aboga ya loumato lono olunawamo wenena ya lonolau ya gilifi melenaiye, loto logimaiye.