10
Yesu ege-ege moinamo we kulini
(Mk 3:13-19; Lu 6:12-16)
Yesukafo ege-ege moinamo we tuwelu (12) ya luni fiyaito ato ya Satani kimiwela olu fulo gedeto gilifi melamo auma, ido wenena neta mona-mona kilamo, ido ukani gelo imo olu faka lenawamo auma ya gimaiye.
Lonolalo gilifi melami we ya kulini etito ne: Komu melami ya Saimoni kuliya ma Pita ne. Ido kunalafo Adulu ya ne. Ido Sebedi nalafo Yemusite kunalafo Yonite ya minaiye. Ido Filipi ne. Ido Batolomiu ne. Ido Tomasi ne. Ido Matiu kifana takisi olu-olu ami we ya ne. Ido Alifiusi nalafo Yemusi ne. Ido Tadiusi ya ne. Ido Saimoni ya Seloti maunigu yati nemo we ya ne. Ido Yudasi Isikaliyoti ya Yesu kuwonibo anido gimami we ya ne.
Yesukafo ege-ege moinamo we lonomu logimami ka
(Mk 6:7-13; Lu 9:1-5)
Ena ege-ege moinamo we tuwelu (12) ya Yesukafo lonolalo gilifi melenami ya ka etito logimami, Uti ya ailo feka wenena minamo ebau yaki ido Samalia wenena numuni nabau yaki áumoti, Isilaeli wenena sipisipi fuisamo mona yaidana oti minamo wenena ebanigu yau walo. Monimo uti kosinau nemo we wekudite kiyaba o ledenami kamenala moda alitimoma ne, loti lo oloto meleto logimimo walo. Logimimo uti neta kilamo ya olu faka lo gedeti, folamo ya olu nedi gedeti, okola kilamo ya olu kolouto gedeti, ido Satani kimiwela mino gedamo ya olu fulo gedemo walo. Linate aumawa olamo ya meina fiti olámoti faifa olanako, yamu wenena ma netawa ya eti o gedetima ya meina olámalo.
Ido kifana golife, kifana siluwafe ido kifana kapafe owonigu ya koliti áumalo. 10 Ido moninagilima ya kifanani kolinawamo owo ya oluti áumalo. Ido ukanido owo lele yafe, ido kiyanido winawamo neta yafe, ido kolobo yafe oluti moinámalo. Lono olunami we ya lono meinala olunaiye. Yamu muki neta oluti moinámalo.
11 Ido numuna negu-negu ya utima, mona lalo melami we moni wiliti wewaki lakoina numunau minomo uti ebawa ya fuliti unagilima ya nediti walo. 12 Ena numugu ya ditima, ya you amene mona linate minadoka mino gedenaiye, loti logimalo. 13 Aya numugu minamo wenena moda nasafili mona mele gedatoma, ya you amene katina yakafo amo minadoka mino gedenaiye. Ido wenenawa moda eti mele gedámatoma, ya you amene katina ya amo minadoka mino gedámoto, linate minadoka kofa itibinami ne. 14 Ido numuna ma yau wenena yate linateki koina wiyámoti, ido katina yaki koli fulitatoma, ya numunanife ido ebaninafe ya fulo gedeti unagilima ya kiyanido momupa ekelami ya itili o fulititi walo. 15 Ka ona logimowe. Wenena muki lifima ka giminami kamena nabalo ya Sodomu ido Gomola wenena ya lifima ka oluto lumuto giminagolifa, aya ebawau minamo wenena ya lifima ka oluto dito giminagoliye, loto logimitoto lonodo gilifi melaiye.
Yesukafo olu nosámami gedenawamo yamu limo ka
(Mk 13:9-13; Lu 21:12-17)
16 Yesukafo limo, Moda nanimokafo linate sipisipi yaidana oti kula fadena yaidana amo wenena minagu ya gilifowe. Yamu ya koiyofa ka manenau nemo yaidana oti kati kife lalo. Ido nema mulu efe loto monala melami yaidana oti mona ya melalo.
17 Koti moinalo. We mate ani-kiyanido oluti numuna meyalo kanisole wenena anido melato gilimiti uti mono numunigu ya nela kefakafo ipi gininawamo nenako, koti moinalo. 18 Ido yako minámaiye. Nege-nege moinamo yamu kuliyai we ido kiyaba we wenaba minado ya gilimiti wato, linate kane kune lo oloto melato amoki ido ailo feka wenenaki ya kolinagilae. 19 Ido kiyaba we wenaba minadoka gilimiti watoma, ka egaidana oto lenumo ne? Ido ka lolomatoma nediye loto itibito logiminumo ne? loti ya kati mumudi kiyámalo. Aya kamenalo ka logiminawamo ya wetido melenami ne. 20 Linate linanimoni ya ka ádenawafa, Metibo Ouna Felegaga yakafo linate wenigu yauti ka lenagoliye.
21 Ido we makafo kunalafo ya kuwolafo-mota anido gimageto ofo fulunawamo ne. Ido we makafo nomilipala ya ayaidana o gedenami ne. Ido nomilipani yate onibo menibo meni gimato gini fulunawamo ne. 22 Linate ya wenenane minanako, wenena muki koli nosámami-asámami giminawafa, ido we makafo koli kiki loto auma wito minomo keina naba-naba fuli lenami kamenalo dinami we ya olu omuna kenami ne. 23 Ido numuna malo minamo wenena yate giniti giyadatoma fuliti numuna ailo ya koli walo. Ona logimowe. Linate Isilaeli numudo-namado yalo lono olumo wato namo We Kula enamo kamenalo ya lonotina fuli ádageto enamo ne.
24 Ena ege melami we yakafo api ilibami we ya olu afima edámami ne. Ido kouba-naba we yamo wenabala ya olu afima o edámami ne. 25 Etito nenako, ka kolinami we yamo api ilibami we mona melami yaidana oto minenami ya moda ne. Ido lonodo we ya lono aboga mona melami yaidana oto minenami ya moda ne. Ido numuna aboga namo minomo ya Belesebulile, lo nedetima moda oto diti wenenane muki yaki kamanina kinawamo ne.
Yesukafo Goti koliya kolalo, loto limo ka
(Lu 12:2-7)
26 Yamu kamadi kiyamo wenenawa ya kolini kolámalo. Neta muki falukuto nemo ya aiga oloto pi gedeto, ido asa wiyami nemo neta muki ya oloto pito gilibinagolima ne. 27 Ido ka siniku logimomo kawa ya fo lenaido ya lo oloto meleti, ido ka ma sodoto kanigu lamo ya numuna obito diti au loti lo oloto melalo. 28 Eti ato, ukadi ya gini fulunawafa, ido oudi ya gini fuluti ogoufámamo wenena ya kolini kolámalo. Yo eifámenami yoku ya oudiki ukadi atuwa yaki lakoina gini fulunami we yako koliya kolalo.
29 Ena nema somo lele ya meinala kefo efema ne. Etito nefa, Metibo kiyaba o gedami we ya nema somo lawoko mikalo lumu fou lenami ya kolami ne. 30 Ido ateni yowala muki yaki moda katotami ne. 31 Yamu koli kolámalo. Amo omunalo ya lamo wenenala minonimo yakafo nema somo muki ya olu fulo gedonima ne.
Yesukafo lo lalo umunamiki ido meya umunamiki limo ka
(Lu 12:8-9)
32 Ena we makafo wenena onobanido kuline lo oloto melenami we ya namo ayaidana oto kosinau Menefo onobalalo kuliya ya lo oloto melenae. 33 Ido we makafo wenena onobanido meya numuto eyámomo ne, lenami we ya namokafo ayaidana oto kosinau Menefo onobalalo mene umuto eyámomo ne, loto lenagolowe.
Yesu ami monawa yamu limo ka
(Lu 12:51-53, 14:26-27)
34 Mikalo omo ya we wena ya olu you lo ledenae, loto aiye, loti kati kiyámalo. E’e, we wena ya olu you lo ledenae, loto ámoto, ile kimi oluto owe.
35 Namo omo ya kuwolafo-kuwolafo minenawae, loto omoma nenako,
Nalafokafo melafo ya kuwolafo bulageto, ido olulafokafo olafo ya kuwolafo bulu edenami ne. Ido onofula yakafo itufala ya kuwolafo bulu edenami ne. 36 Ido we ma aimola numunau onenawamo wenenala ya olu kuwolafo bulu edenawamo ne,
loto ka mono lufuwau (Mai 7:6) ya nemo ne.
37 Ido we ma olafofe melafofe siya-muluna giminami monala yakafo siya-muluna numunami monala ya olu fulo edaito ya yowone we minámaiye. Ido we ma nalafofe olulafofe ya siya-muluna giminami monala yakafo siya-muluna numunami monala olu fulo edaito ya yowone we minámaiye.
38 Ido we makafo yá yofola mofuto nege melámenami ya ayaidana oto namo yowone we minámaiye. 39 Etito we ma aimola ukana atuwamuko kolito minoto fulunami we ya u kopa unagoliye. Ido we ma namomu kolito monimo uto ukana atuwa fulunami ya omuna kofawa minowa-minowa enagoliye.
Yesukafo meina yamu limo ka
(Mk 9:41)
40 Ido we ma linate koina wi gedenami ya namo ayaidana oto o nedenagoliye. Ido we ma koina wi nedenami ya nilifami we yaki o edenagoliye. 41 Ido polofete ya numunalo aito ya we makafo eyeto amo ya polofete ma nenako, koina wi edenae, loto enami we ya polofete meinala ya itibito olunagoliye. Ido we makafo monala efe limo we eyeto ama ya monala efe limo we ma nenako, koina wi edenae, loto enami we ya aimola monala efe limo we meinala ya itibito olunagoliye. 42 Ka ona kula logimowe. We ma yakafo nege-nege moinamo we yauti ma siya-muluna oluto lumuto minami we ya eyeto, nege melami yamu epe no umoneto nenaiye, loto eti enami we ya meinala u kopa ámunagoliye, loto logimaiye.