16
Goti aumala lilibageto eyenune, lamo ka
(Mk 8:11-13; Lu 12:54-56)
Ena Falisi we ido Sadusi we yate kepa mele umunune, loti Yesu minaido oti ya eti lamo, Kosinaukati Goti aumala lilibinami neta ya lilibageto kenune, loti lae. Lato, amokafo itibito logimami, Lunaga ya fo sapito kosina ufa lafa limo kotima, ya leda fo lenami ne, loti lo-lo ama ne. Ido leda ya kosina sinidoto epe itoma, onema ya ko winagoliye, loti lo-lo ama ne. Ido linate ya kosina monawa ya eyeti kolife loti kolitafa, ido namomu ido oiya kamena yamu ya mebe-mabawa fedami eyeti ya monawa kolife loti kolinawamo ya ogoufámae. Mona nosámami meleti Gotiki ekelámamo wenena yate Goti aumala gilibami neta moni wilafa, ido Goti aumala gilibami neta ma ya olu oloto pi gedámenami ne. E’e, polofete Yona ukanalo Gotikafo aumala ilibami mebe-maba yako olu oloto pi gedenami ne, loto logimito fulo gedeito wiye.
Falisi we ido Sadusi we yisinina ka
(Mk 8:14-21)
Ido ege-ege moinamo we nofuna anawa filigaleka ya u fedeti beleti kani melaito oluti áumae. Ido Yesukafo limo, Falisi we ido Sadusi we yisinina ya ekena oti moinalo, loto logimaiye. Kawa logimami ya inanimonigu lokoli-fakoli oti ya eti lamo, Beleti oto ámoninako, yamu, loti lae. Ka lamo ya Yesu kolitoto eti limo, Koli kikitina kefo efema nemo we, nediti beleti otámamo yamu lokoli-fakoli o minae? Linate ya kolife ádoti minafe? Beleti faifu (5) oluto wenena faifu tauseni (5,000) gimomo yama kati melaife? Ido luma nemo oluti owo nenaki ya koilae? Yamaki kati melaife? 10 Ido beleti seweni (7) ya wenena fo tauseni (4,000) gimomo yamaki kati melaife? Ido luma nemo oluti owo naba nenaki ya koilae? Yamaki kati melaife? 11 Beleti yamu logimámowe. Egaidana oti kolife loti kolámae? Linate ya Falisi we ido Sadusi we yisinina ya ekena oti moinalo, loto logimaiye.
12 Ayalo ka limo mona ya moda kolamo, Yisi ona yamu ekena oti moinalo, loto ádoto, Falisi we ido Sadusi we api gilibamo kanina yamu ekena oti moinalo, loto logimami kawa monawa ya kolife loti kolae.
Pitakafo Gotikafo ilifi melami we Kilisto yama minane, loumami ka
(Mk 8:27-30; Lu 9:18-21)
13 Yesukafo Sisalia Filipai ebau ototo ege-ege moinamo we loga o gedeto eti limo, Wenena muki yate namo We Kula yamu ya kema minaiye, loti lo-lo ae? loto ya loga o gedaiye. 14 Loga o gedaito, itibiti eti loti lamo, Wenena maleka yate Yoni noku wi gede-gede imo we ya minane, loti lo minae. Ido maleka yate Elaiya ya minane, loti lo minae. Ido ma yate Yelemaiyafe, ido we ma polofete minaguti we ya minane, loti lo minae, loti loumae. 15 Ido linate yate namo ya kema ne, loti lo minae? loto loga o gedaiye.
16 Saimoni Pitakafo eti limo, Kamo ya kilifi melami we Kilisto, Goti minowa-minowa imo we Nalafo ona ya minane, loto loumaiye.
17 Loumaito, Yesukafo limo, Ba-Yona nalafo Saimoniyo, ka etito lanimo ya wenena yate lo oloto pi komámae. Aya kawa ya Menefo kosinau nemo wekafo efe loto olu oloto pi kedami yamu lalo koli minomo wane. 18 Kamo ya Pita minane, loto lokomowe. Ido kifana naba-naba ama mulalo ya mono wenenane olu mau wi gedemo idoneto fulumo wamo mona olu afima o gedenami ya ogoufámenaiye. 19 Ido kosinau nemo we wekudite wenenala kiyaba o ledami kilala kanu-wela wito kuto enanimo auma ya kumunae. Ido neta muki mikalo nela winanimo ya ayaidana oto kosinau yaki nela moda witami ne. Ido neta muki mikalo efilinanimo ya ayaidana oto kosinau yaki moda efilitami ne, loto loumaiye. 20 Loumutoto ege-ege moinamo we liliga ya logimami, Namo yamu ilifi melami we Kilistole, loti wenena muki logimámalo, loto lo fuko gedaiye.
Yesu ofo folato folaiguti nedinami ka
(Mk 8:31–9:1; Lu 9:22-27)
21 Kamena yaloti Yesu Kilistokafo apito ege-ege moinamo we ka lo oloto pi gimito eti limo, Ena Yelusalemu numudo woneto wenena kiyabani we ido Goti yokila ki umamo we ido lo melami ka api gilibamo we yate keina naba-naba olu mofu nedeti nofo folato, fo kamena tili (3) minoneto ya olu nedi nedenagoliye, loto logimaiye.
22 Ena Pitakafo ilimito anawaleka uto oduto ya limo, Ake, Wekolao, moda netawa ya ona fede komámenami ne, loto auma wito loumaiye. 23 Loumaito, Yesu eleyapa wito limo, Sataniyo, negeka wa. Kamo ya kifanalo kiyane uteba winamo kifana yaidana oto minane. Goti kala kiyami yaidana oto kaka kiyámoto, faifa mikalo wenena kani kiyamo yaidana oto kaka kiyanimo ne, loto loumaiye.
24 Yesukafo ege-ege moinamo we ya logimami, We makafo namo nege melenae, lotoma ya aimola siya-mulunau kolinami neta ya fulito, yá yofola ya mofuto nege melenaiye. 25 Yamu we makafo aimola ukana atuwamuko koli minoto fulunami we ya u kopa unagoliye. Ido we makafo namomu kolito monimo uto ukana atuwa fulunami ya omuna kofawa minowa-minowa enagoliye. 26 We makafo mikalo neta-mata muki ya ko noto monimo wifa, ido ouna-lula-kala u kopa unami we ya ko nami netala-matala egaidana oto ana olu faka lenami ne? Ido nena-netakafo meina fito ouna-lula-kala kofa itibito olunaiye? 27 Ena namo We Kula ya Menefo lamenala nabau yau kosinau enisoleneki lakoina ya oloto pito oto wenena muki inanimo monanina melado ya lifimanina iya mele giminagolowe. 28 Namo ona logimowe. Oiya ama nedi minagu yauti maleka ya folámoti, komu ya namo We Kula ya wenenane kiyaba o gedenae, loto enamo kamena ya neyenagilae, loto logimaiye.