17
Yesu ukana u ailoma builami ka
(Mk 9:2-13; Lu 9:28-36)
Fo kamena sikisi (6) ya utaito Yesukafo Pitale, ido Yemusile kunalafo Yonile gilimito mowa naba fanalo diti inanimoni yako minato, omunido Yesu ukana ya u ailo builaito, kola-wela ya fo lamena yaidana oto lamena ito, ido ukanalo owo ya feke ona limo yaidana oto lamena iye. Ayalo Mosesete ido Elaiyate oloto piti amoki ka lo minato geyae. Geyetiti Pitakafo eti limo, Wekolao, amalo minonimo ya lalo iye. Kaimoka kolinanimo ya numuna kolo-kalo tili (3) kuwogeto, ma ya kamo numuga minenaiye. Ido ma ya Mosese numuna minenaiye. Ido ma ya Elaiya numuna minenaiye, loto loumaiye.
Eti lito, moda kawa lo minaido ayalo ya limu ma lamena kuku limoma ya moda oto asa wi gedaito, ya moda limuku yauti nola ma kolamo eti limo, Ama ya sene-mulune umomo Nanefo ya ne. Amo ya lalo eyowe. Kala ya luti-katigu kolalo, loto liye.
Ena ege-ege moinamo we kawa nola koliti ya mikalo lumu fou loti koli naba-naba kolato, Yesukafo ya minado oto ukanido oluto ya eti logimami, Mikalo yati nediti koli kolámalo, loto logimaito, ko faka loti eyamo ya wenena ma minámato, Yesu aimola yako minaiye.
Ena mowaloti monimo lomado ya Yesukafo logimami, Neta oiya eyamo ya wenena ma logimámoti, minomo wato namo We Kula ya fulunaguti neidoneto ya logiminawae, loto lo fuko gedaiye.
10 Lo fuko gedaito, ege-ege moinamo we eti loti loga o edamo, Elaiya komu enami ne, loti lo melami ka api gilibi-gilibi amo we yate nediti eti lo minae? loti loga o edae.
11 Loga o edato, eti limo, Ya ona ne. Elaiyakafo komu oto neta-mata muki ya olufe lenagoliye. 12 Etito nemoma nefa, Elaiya ya moda otaifa, eyeti eyefe loti eyámoti, neta-mata muki seni-mulunigu kolamo ya o edetama ne, loto logimowe. Ido ayaidana oti namo We Kula ya keina naba-naba numunagilae, loto logimaiye. 13 Eti lito, ege-ege moinamo we ya Yoni noku wi gede-gede imo we yamu logimaiye, loti kolae.
Yesukafo Satani kimiwela olu fulo edeto ilifami ka
(Mk 9:14-29; Lu 9:37-42)
14 Amo ya wenena mau witi minado ya itibiti o fedato, we makafo oto kiyanalo kiyana umola fito 15 eti limo, Wenabao, nanefomu seka-mulugau milumala kolo. Kulu ofoto ukana ogofu naba-naba olu umaito, kamena-kamena yokufe, ido noku yau lumu fou lo-lo iye. 16 Etito kege-kege moinamo we minadoka ilimito ofa, ukana olu faka lo edenawamo ya ogoufámae, loto loumaiye.
17 Loumaito, Yesukafo limo, Ake, linate koli kikitina minámaito monatina lekesa wiyami melamo wenenao, kamena nenaki ya linateki minenae? Ido kamena nenaki ya linate keinatina mofu gedenae? Kipawama ilimiti namodo alo, logimaito, 18 ilimiti ato, Yesukafo Satani kimiwela oudaito, kipa lulauti fulo edeito wito, ayalo ya moda faka loitaiye.
19 Ena ege-ege moinamo we inanimoko minoti Yesu nedo oti eti loga o edamo, Olu fulo edeto ilifinumo ya nedito ogoufámone? loti loga o edato, 20 eti limo, Koli kikitina kefolako nenako, yamu ilifinawamo ya ogoufámae. Etito nemo nenako, namo ona logimowe. Koli kikitina ya yá kolipa ilawa yaidana oto minenami ya mowa aufa ya yaleka fulito amaleka ano, loumunawamo ya enagoliye. Ido neta ma yamu ogoufámone, loti ádenawamo ne. [ 21 Eti enawafa, ido aya Satani kimiwelawa yaidana imo yamu ilifinuwe, lotima komu weti-neta moi witi Goti loumutiko ilifinagilae. Ilifinawamo kanu ma minámaiye,] loto logimaiye.
Yesu ya fuluto nedinami ka
(Mk 9:30-32; Lu 9:43-45)
22 Ido Galili yalo lako wato, Yesukafo eti limo, Namo We Kula ya wenena anido gimato 23 nofo folato, fo kamena tili (3) wageto fulunaguti ya olu nedi nedenagoliye, loto logimaito, koliti seni-muluni keina naba-naba iye.
Felegaga kuliyai numuna naba kifana takisi meina fiyami ka
24 Ena Kapeneyamu numudo o fedato, ya felegaga kuliyai numuna naba kifana takisi olu-olu amo we yate Pita nedo oti loga o edeti lamo, Api gilibami we yakafo felegaga kuliyai numuna naba kifana takisi ya fulo-fulo ámaife? loti lae.
25 Lato, itibito logimami, Moda fulo-fulo iye, loto logimito numunau di minaito, ayalo Yesu oto komu loga imo, Saimoniyo, kaka kiyo. Mikaleka wenena kiyabani we wenaba ya egalekati kifana takisi olu-olu ae? Wenenanina yalekatife, ido mika malekati amo wenena yalekatife? loto loga o edaiye. 26 Loga o edaito, Pitakafo limo, Mika malekati amo wenena yalekati olu-olu o minae, lito ya Yesukafo limo, Etito nemo nenako, lamo nanibo minonimo ya kifana takisi fulámenumo ne. 27 Nefa, seni-muluni koli lumunawamo nosámotenaiye, loto uto nofugu ya laefa olamo nela ya noku fuloto laefa kana olunanimo ya ika oto welau ya olu atoto kifana ma minenami ya oluto kamote namote kulitelo kifana takisi ya gimo, loumaiye.