19
We ma olonafo fuko fulitenami ka
(Mk 10:1-12; Lu 16:18)
Yesu aya kawa ya lo fuli loito Galili mika fulito, monimo Yudia mikau Yodani no naba filigaleka wito, wenena mau naba-naba ege melato, ido yalo wenena neta kilamo olu faka lo gedaiye.
Ido Falisi we yate, Kepa mele umunune, loti amo minaido oti eti loti lamo, We ma olonafo ya mona mona melami yamu fuko fulitenami we yakafo lo melami ka fukenaife? loti loga o edae.
Loga o edato, amokafo eti limo, Kana ya mika kosina olu oloto piyami wekafo
we wena olu oloto piyaiye,
loto ka mono lufuwau (Stt 1:27) nemo ka ya katoti kolife loti kolámafe? Ido ka ma eti limo,
Yamu wemomo yate onibo menibo fulo gedeiti olonibodo ekelamo, lele ya ukani u lawoko oti minenawaiye.
loto ka mono lufuwau (Stt 2:24) ya nemo ne. Yamu lelewa ya lele minámaiye. E’e, moda u lawokoko oti minainako, yamu Gotikafo olu ekelami ya wenena fuko filiga-filiga o gedámalo, loto logimaiye.
Logimaito, itibiti lamo, Etito netoma ya Mosesekafo we ma olonafo fuko fulitenami we ya kiyaba we minadokati lufuwa wiyamo ya oluto olonafo umuto fuko fulitenamile, loto limo ya nedito liye? loti loga o edae.
Loga o edato, itibito logimami, Linate seti-muludi gedimo yamu Mosesekafo ya olodibo fuko filiga-filiga fulenawamo ya etiti enawae, loto kawa limo ne. Nefa, kana ya kanu yaidana oto minámaima ne. E’e, we ma olonafo kopa olu ono-ono oto moinámami ya fuko fulito uto wena ailo olunami we ya moda kume-ugele nenaiye, loto logimowe, loto liye. 10 Eti lito ege-ege moinamo we ya eti loumamo, Etito netoma wena olámenagolimo mona yakafo we wena lakoina mofu meleti minenawami mona ya olu afima edaiye, loti loumae.
11 Loumato, ido amokafo eti limo, Wenena muki kawa kolamo ya ogofuti meyalo melámenawae. E’e, Gotikafo aya auma gimami wenena yako kawa meyalo melenawae. 12 Etito we maleka ya onibo mulunauti wenate ekeleti ogoufámenawamo we minamo yamu wena olámenawae. Ido wenena yate we maleka olu wenate ekeleti ogoufámenawamo we gedanako yamu wena olámenawae. Ido we maleka ya kosinau nemo we wekudite wenenala kiyaba o ledami we ya kouba-naba o edenune, loti kolanako, wena olámenawae. Kawa ya kolife loti koliti koli ogofunawamo ya kawa oluti meyalo melalo, loto logimaiye.
Yesu ya anakafo nomilipa kefola atenido olami ka
(Mk 10:13-16; Lu 18:15-17)
13 Ena nomilipa kefola ma Yesu nedo gilimiti amo ya anakafo atenido oluto amomu kolito Goti loumunaiye, loti afa, ido ege-ege moinamo we yate goudae. 14 Goudato, Yesukafo eti limo, Kosinau nemo we wekudite wenena nomilipawa yaidana oti minamo wenena ya kiyaba o gedainako, yamu nomilipa namodo enawamo ya kanu ku gedámalo, loto logimito, 15 ana ya atenido olutoto, ebawa ya fulito wiye.
Neta ko nami we loumami ka
(Mk 10:17-31; Lu 18:18-30)
16 Ena we ma moda Yesu nedo oto loga imo, Api lilibanimo we, namo kofawa minomo dinamo mona ya olunae, loto kolinamo ya nena mona lalo melenamo ne? loto loga o edaiye.
17 Loga o edaito, eti limo, Mona lalo yamu nedito loga o nedane? Lawoko yako lalo ne. Ido kamo omune kofawa minenae, lotoma lo melami ka ya meyalo melo, loto loumaiye.
18 Eti loumaito, amokafo limo, Lo melami ka ya egamae? loto loga o edaito, Yesu eti limo,
Wenena gini folámo. Kume-ugele áno. Neta ugele olámo. Ka suki logimámo. 19 Okafo mekafo kulini olu faka lo. (Kis 20:12-16) Kaimoka yamu kolanimo yamaidana oto wenena muki ya seka-muluga gimo, (Lo 5:16-20)
loto ka mono lufuwau nemo ka ya loumaiye.
20 Loumaito, we kofawe yakafo limo, Kawa muki ya moda meyalo melemo wowe. Yamu ma egaidana enae? loto loga o edaiye.
21 Loga o edaito, Yesukafo limo, Kamo ufe ona lenae, lotoma ya uto koukameka muki ya kifanalo fuloto, kifana oluto neta ko ánamo wenena ya iya mele gimo. Eti ageto ya kosinau koukame lalo oloto pi kumunagoliye. Ido oto nege melo, loumaiye. 22 Loumaito, we kofawe yakafo kawa kolito, neta naba ko nami nenako, yamu siya-muluna keina naba ito ya wiye.
23 Wito, Yesukafo limo, Ona logimowe. Koukame naba-naba ko nami we yakafo kosinau nemo we wekudite wenenala kiyaba o ledami kilalau dinae, loto kolinami ya koiya naba finaiye. 24 Ka kofa logimowe. Yafo-kameli yakafo naka kifiyau unami ya koiya finami nefa, ido neta ko nami we yakafo Goti wekudite kilalau dinae, loto kolinami ya oto dito koiya naba-naba finami ne, loto logimaiye.
25 Logimaito, ege-ege moinamo we kawa limo ya koliti, elegiti eti loga amo, Etito nenako, yamu kema wenena olu omuni kenaiye? loti lato, 26 Yesukafo kogo efe loto geyeto eti logimami, Wenena yate ya ogoufámafa, Goti yakafo neta-mata muki eti enami ya moda ogofuto minaiye, loto logimaiye.
27 Logimaito, Pitakafo loga o edeto eti limo, Lamo moda neta-mata muki fulitoto kege meloninako, nena neta olunumo ne? loto lito 28 Yesukafo limo, Ona logimowe. Neta-mata muki kofawa oloto pinami kamenalo ya namo We Kula yakafo wenena kiyaba o gedenae, loto lamenau ekeina folomolo ya amedoneto, linate nege-nege moinamo yaki ekeina folomo ya tuwelu (12) yalo amedoti minoti Isilaeli wenena afo monalo-monalo tuwelu (12) ya iya mele gedeti wenenawa kiyaba o gedenawae. 29 Ido wenena mate ya namomu koliti numuni ebani, yanibo kunanibo gemonani, onibo menibo, nomilipani, mini fulitenawamo wenena ya ayalo naba-naba itibiti oluti, ido omuni kofawa minowa-minowa oti minomo dinagilae. 30 Etito nefa, ido wenena mumudi kulinigi we minamo ya kulini ya lumunami ne. Ido kulini lomami wenena ya kulinigi we minenawamo ne, loto logimaiye.