20
Nela waini ilawa kifami minau lono olunawamo ka
Kosinau nemo we wekudite wenenala kiyaba o ledami monala ya mika aboga yaidana oto ne. Leda luwaila fo idaito mika aboga uto nela waini ilawa kifami migu ya lono olunawamo we gilimito enae, loto wiye. Etito uto wewa lono olunawamo wemomo ya fo kamena lawoko lono oluti ya lono fo kamena lawoko meina kifana denaliyasi lawoko ya olunawae, logimaito, O, olunune, loti lato, ido nela waini ilawa minau ya lonodo gilifi melaiye. Aiga fo lo gedito maketilo uto, wemomo ma faifa nedi minamo ya geyeto logimami, Linate yaki nela waini ilawa mineu uti ya lono olato lono meina efe loto giminagolowe, loto logimaito lonodo wae.
Wato, ido folilo yaki kofa itibito uto, ido lunaga yaki kofa uto, wemomo ma ya lonolau gilifi melaiye.
Ido lunaga fo saipami yaidana uto, wenena maleka nedi minamo ya geyeto logimami, Nediti faifa foli nedi minae? loto logimaiye. Logimaito, amote loumamo, We makafo lono olunumo lomámainako, faifa minone, loti lato, amokafo limo, Linate yaki nela waini ilawa mineu uti lono olu nedalo, loto logimaiye.
Ena lunaga meletaito mika abogakafo kiyaba imo we loumami, Lono olamo we muki ya olu mau wito, lono olutato aiga amo we lono meinanina ya komu gimo. Ido komu amo we meinanina ya aiga gimo, loto loumaiye. Eti loumaito wenena fo saipaito lunaga oti lono olamo we muki ya lono fo kamena lawoko meinala kifana denaliyasi lawoko ya gimaiye. 10 Ido leda luwailati lono apiti olamo wenena yama meina naba olunumo ne, loti kani kiyafa, ayaidana oto wenena muki yaki lono fo kamena lawoko meinala kifana denaliyasi lawoko ya gimaiye.
11 Etito gimaito, meina olado ya mika aboga ya oduti loumamo, 12 Wenena aiga amo ya kamena linako lono olamo, ido lamo ya leda luwailati oto lono naba olu minogeto fo loitaigu lono olonimo olu lawokoito meina yaidana oto lomane, loti loumae.
13 Loumato, amokafo we ma itibito loumami, Wenenane, olu nosámami kedámowe. Kamokafo lono oluto ya fo kamena lawoko meina kifana denaliyasi lawoko ya olunae, loto labe? 14 Yamu meinaka oluto wo. Aiga ami we ya kamoki meina ayaidana oto giminae, loto kolowe. 15 Namo nanimo netanema nenako, yaida-amaida enae, loto kolinamo ya eti ámenamo nefe? Ido neta gimi kolonako, yamu seka-muluga naba ofo nomabe? loto loumaiye.
16 Etito wenena so loti kulinigi we minamo ya kulini ya lumunami ne. Ido kulini lomami wenena ya kulinigi we minenawamo ne, loto logimaiye.
Yesu ya fuluto nedinami ka
(Mk 10:32-34; Lu 18:31-33)
17 Yesu ya Yelusalemu dinae, loto ege-ege moinamo we tuwelu (12) ya gilimito inanimoko kanudo wamo ya eti logimami, 18 Moda Yelusalemu numudo akaiya idogeto, yalo namo We Kula ya yokila ki umamo we wenabaniki ido lo melami ka api gilibamo weki anido gimato, ka fi numuti nofo fulunune, loti 19 ailo feka wenena anido gimato, kamane kiti, nela kefakafo ipi nofoti, yá yofolo ya nofo folato, fo kamena tili (3) wageto fulunaguti ya kofa nedinagolowe, loto logimaiye.
Sebedi nalafo lele Yesu kafulalo minenaliye, loti kolami kani
(Mk 10:35-45)
20 Ena aiga Sebedi olonafo neta ma olunae, loto kolaito, ido nalafo lele yaki Yesu nedo ato, onibo ya kiyana umola fi umaito, 21 Yesukafo loga o edami, Nena neta olunae, loto kolane? loto lito, itibito eti loumami, Kamo wenenaka kiyaba o gedenanimo kamena yalo nanefo lele ya ma fulo aga onaleka ito, ido ma aga adowaleka ito gedageto, ya amedoti kafukalo we minenawaiye, loto kolowe, loto loumaiye.
22 Eti lito, Yesukafo limo, Loga o nedanimo neta ya monawa kolife ádane. Namo kaila fi nedenawamo kapu ya linate yaidana oti ogofuti olunawaife? loto loga o gedaito, eti lami, Faifa olunalimo ne, loti loumaiye. 23 Yesukafo limo, Namo keina kolinamo yaidana oti kolinagilaifa, ido kafunelo filiga-filiga minenawami ne, loto lenamo ya ogoufámowe. E’e, Menefokafo ebawa olufe lo gedetami wenena ebanina ya ne, loto logimaiye.
24 Logimaito, ege-ege moinamo we teni (10) ya kawa koliti aunibo lele kafuwalo we minenaliye, loti lainako, lelewa koli nosámami gimae. 25 Yamu Yesukafo luni fiyaito ato logimami, Linate kolamo ya ailo feka wenena kiyabani we yate lono olamo ya inanimoni kulini olu faka loti auma witi, eti alo, eti alo, loti ka logimi-gimi ama ne. Ido kiyabani we wenaba yaki auma witi logimiti kiyaba o gede-gede amo monanina ya linate koli minama ne. 26 Koli minafa, ido mona melamoidana linate minagu ya melámalo. E’e, we ma linategu yauti wenabatina minenae, loto kolinami we ya linate kouba-naba lonoti ya olaneyo. 27 Ido makafo wenaba ona minenae, loto kolinami ya nelalo kouba-nabati we minoto kouba-naba lono olaneyo. 28 Ayaidana oto namo We Kula ya wenena kouba-naba o nedenawae, loto ámowe. E’e, kouba-naba o gedeto, ido lifimanina yamu u kopa utenawae, loto inanimo ebanina oluto fulunae, loto owe, loto logimaiye.
Yesukafo we lele omuni likami olu falato gedami ka
(Mk 10:46-52; Lu 18:35-43)
29 Ena Yesuki ege-ege moinamo weki Yeliko numuna fulito wado wenena mau naba-naba Yesu ege wae. 30 Ege wato, moda we lele ma omuni likami ya kanu anawalo amedoti minami yate Yesu aiye, loti lamo ka koliti eti lami, Wenabao, Defiti ufa fiyami we, milumate kolo, loti auma witi lula fiyaiye. 31 Eti laito wenena muki yate ka kedámoti sodoti minaliyo, loti goudafa, wewa lele yate, Wenabao, Defiti ufa fiyami we, milumate kolo, loti oto diti au naba loti lula fiyaiye.
32 Laito, Yesu kanudo minoto luti fito loga o gedami, Namo ya linate nedi-nedi o ledenaiye, loti kolaiye? loto liye. 33 Lito, itibiti eti lami, Wenabao, omude olu falato ledenane, loto koloiye, loti loumaito, 34 Yesu siya-mulunau milumani kolito omunido olaito, ayalo omuni falatito ege waiye.