24
Felegaga kuliyai numuna naba ya luko-mako enawamo ka
(Mk 13:1-2; Lu 21:5-6)
Yesu felegaga kuliyai numuna naba ya fulito wido ege-ege moinamo we ya felegaga kuliyai numuna naba kuwamo ya ilibinune, loti amo nedoka ato, Yesukafo limo, Numuna kuwamo neta muki ya eyafe? Namo ona logimowe. Kifana makafo kifana ma mulalo nemo amaidana oti koitámenagilae. E’e, muki ya itufu fulato, lumu fou lenagoliye, loto logimaiye.
Keina nosámami fedenami ka
(Mk 13:3-13; Lu 21:7-19)
Yesu Olifi mowalo ya amedoto minaito, ege-ege moinamo we amo lako ya minaido oti eti loumamo, Kawa lanimo yama nena kamenalo oloto pinami ne? Ido egaidana oto mebe-maba ya fedenami eyeto kamo kofa itibito enanimo kamena ido mika kosina fuli lenami kamena moda alitimo ne, loto kolinune? loti loga o edae.
Loga o edato, Yesukafo limo, Linate wenena mate oti kote witenawae, loti ko efe loti moinalo. Wenena so loti oti kuline oluti, namo Goti nilifi melami we Kilisto minowe, lenawamo ya wenena muki koni winagilae. Etito nenako, ko efe loti kiyaba oti minalo.
Ido fina ka ido lowa ka ya kolinagilafa, koli gimámalo. Netawa yaidana fedenagolifa, mika kosina fuli lenami kamena ya ayalo fedámenami ne. E’e, wenena mikau-mikau ya lowa fimo wato, ido mikalo kiyaba we ma wenenalaki ido kiyaba we ma wenenalaki lowa fina fimo unawamo ne. Ido mikau-mikau kadunamu naba oloto pitoko minageto, ido mika mima naba enami ne. Ido netawa-matawa muki ya wenaipa nomilipa kedenagili ukani apito ogofu imo yaidana oto ne.
Ena aya kamenalo ya linate namo wenenane minanako, yamu oluti ukadi ogofu olu gimiti keina naba olu mofu gedeti gini fulunawamo ne. Ido mikau-mikau wenena mukite wenenane minamo yamu seni-mulunigu koli nosámamiasámami giminagilae. 10 Ido netawa ya oloto pinami kamenalo ya wenena so loti ya fulo nedeti kopa uti wenenani ya olu kuwonibo-mota anido gimiti inanimo-inanimo kuwolafo-kuwolafo bulunawamo ne.
11 Ido ka suki polofete so loti enawamo ya wenena muki koni winawamo ne. 12 Ido mona nosámami ya u naba-naba fedenagolinako, wenena muki ya seni-muluni gimi-gimi amo mona ya fulitenawamo ne. 13 Etiti minenagilafa, koli kiki loti auma witi minomo keinawa fuli lenami kamenalo dinawamo wenena ya Metefokafo olu omuni kenami ne. 14 Ido wenena muki mikau-mikau minamo ya kawa kolinagilae, loti wekudite kiyaba o ledami we kala kuwa lalo ya logimimo wato, kawa kolitato, ena aiga mika kosina fuli lenami ne, loto logimaiye.
Neta nosámami aiga fedenami ka
(Mk 13:14-23; Lu 21:20-24)
15 Wenena yate Daniyeli ka limo, ka mono lufuwau (Dan 9:27, 11:31, 12:11) nemo kawa katenawamo ya kolife loti kolinagilae. Neta nosámami-asámami muki neta olu kopaitenami neta yamu limo, aya netawama eba felegagalo yalo minenami ya eyenawado 16 Yudia mikau minenawamo wenena u mowaleka koli unagilae. 17 Ido ma numuna obito minenaidoti ya lumuto numunau yauti koukamela olunami kamenala minámenagoliye. 18 Ido ma ya minau lono olunaidoti ya kofa itibito uto ukanalo owo olámenagoliye. 19 Ido aya kamenalo ya wenaipa nomilipa mulunigu nemoki, ido wenaipa nomilipanina amina gimi minenawamoki ya keina naba kolinawamo ne. 20 Ido netawa fedageto koli unawamo ya epe naba lenami kamenalofe, ido Sabati foli kamenalo ya oloto pitenaiye, loti Goti loumu-umu o minalo. 21 Aya kamenalo keinawa naba-naba fedenami ya mika kosina oloto piyaido akaimati oto oiya kamenalo minami keina yaidana oloto piyámami ne. Ido aiga yaki keina yaidana ma minámenagoliye.
22 Kamenawa ya fukoto olu lina itámami neko, wenena ma ya minámagi ne. Etito nefa, amokafo wenenala iyaina o gedami yamu kolito kamenawa olu lina itenagoliye.
23 Ido aya kamenalo we makafo, Eyalo. Ilifi melami we Kilisto uma ya ne, loto lenaife, ido, Eyalo. Yowa ne, loto lenami ya koli kikito umámalo. 24 Etito wenena mate oloto piti suki ka lenawamo, maleka namo ya Kilisto minowe, lato ido ma yate, Namo polofete minowe, loti enawamo, ya neta kofawa naba-naba ailo-ailo ido aumani gilibami neta olu oloto pinawamo, ya Goti iyaina o gedami wenenala yaki koni winune, loti ogofunawamo neko ya koni winagi ne.
25 Kamenawa aiga enami yamu linate moda komu logimitowe. 26 Yamu moda kofo mikau yola minaiye, latoma, ya áumalo. Ido moda numugu lulau amau minaiye, lenawamo yaki kolámalo. 27 E’e, kopanakafo filiga fo idaidokati kopana kito uto fo lomaidoka ya wimo yaidana oto wenena yate namo We Kula kofa itibito enamo ya neyenawae.
28 Kolife loti kolafe? Kono ukana nedo yalo nema ikime ya oti mau wi-wi ae, loto logimaiye.
We Kula itibito enami ka
(Mk 13:24-27; Lu 21:25-28)
29 Ena kaila fiyami kamenawa fuli lageto ayalo,
Fo ya sinidito, ikana lamenala ya fuli lito, ukulu ya kosinauti olumo wiyageto, kosinalo nemo neta muki ya momoga enagoliye,
loto ka mono lufuwau (Ais 13:10, 34:4) ya nemo ne. 30 Aya kamenalo namo We Kula enamo mebe-mabane kosinalo yalo oloto piyageto, mikau-mikau minamo wenena muki neyeti ya kufu nema naba lato, namo We Kula ya kosina limulo minoto aumane nabaki ido lamena nabaki oneto neyenawamo ne. 31 Ena namo enisolene ya gilifi meloneto bumu wekilofo nola aumafofo loti nola meleti mika filiga-filiga yaleka-waka uti iyaina o gedami wenenala olu mau wi gedenawae, loto logimaiye.
Yá ade monala yamo lilibami ka
(Mk 13:28-31; Lu 21:29-33)
32 Linate ya yá ade monala yamo neta lilibami ka kolife loti kolalo. Yá ade akawa ya lilisawa bu loto nowala minoto aila kofawa wiyaitoma, ayalo fo lenami kamena alili iye, loti kolae. 33 Etito netawa muki yaki oloto piyaito linate eye minenawamo, ya kamenawa moda adu ona meletami ne, loti kolinagilae. 34 Ka ona logimowe. Kamena oiya ama minamo wenena maleka folámato ya netawa muki logimomo ya oloto pinami ne. 35 Mika kosina ya fuli lenagolifa, namo kane ya minowa-monowa omo dito fuli ádenami ne.
Kamena yamu kolife ádae, loto limo ka
(Mk 13:32-37; Lu 17:26-30, 34-36)
36 Netawa muki oloto pinami kamena ya kolife limo we ma minámaiye. Ido kosinau enisole yaki kolife loti kolámae. Ido namoki Nalafo minomo ya kolife loto kolámowe. E’e, Metefo yako fedenami kamenawa ya koli minaiye. 37 Ido namo We Kula kofa itibito enamo kamenalo ya Nowa minami kamenalo wenena monani melamo yamaidana oti mona melenawamo ne. 38 No lafawa naba ya fedámami kamenalo wenena weni-neta nonano noti, we wena mofu melato, we wena anido olu gimato, etiti yaida-amaida monalo moni minato, Nowa sipiku idami yalo 39 no lafa naba-naba enami kamena ya kolife loti kolámato, no lafa naba-naba oto wenenawa muki ya kililifa oto gilimito wiye. Ido yamaidana oto namo We Kula itibito enamo kamenalo ya eti amo yaidana enawae.
40 Ido kamena yalo we lele migu lono olu minenawaidokati ma ya oluti ido ma ya fulo edenawamo ne. 41 Ido wena lele lakoina lono olu minenawaidoti ma ya oluti ido ma ya fulo edenawamo ne. 42 Etito ya nenako, yamu Wekolatina itibito enami kamena ya kolámanako, yamu koti kiyaba otiko minalo. 43 Ido numuna aboga yakafo onema luwaila numuneu ugele we fukoto dinami ne, loto kolami neko, siniku ya kiyaba ageto fukoto idámagi ne. 44 Etiti linate yaki namo We Kula enamo kamenane ya kolámamo yamu kiyaba otiko minalo, loto logimaiye.
Lonodo mona nosámami melami we ido ma mona lalo melami wete kanina
(Lu 12:42-46)
45 Yesukafo eti limo, Ena lonodo we yauti kema yamo lono koli umuto efe loto oluto ka manenau nemo we ne? Lono aboga yakafo, Wewa ya lonone olamo wenena muki ya kiyaba o gedeto, weni-neta nenawamo kamenalo ya weni-neta iya meleto gimi-gimi enaiye, loto iyaina o edami ne. 46 Aiga lono aboga itibito oto lonodo we loumaido meyalo meleto lono olu minami we eyageto ya lalo mino kolinagoliye. 47 Namo ka ona logimowe. Lono aboga ya oto netane-matane muki kiyaba o nedenaiye, loto koukamela muki ya lonodo we analo melenagoliye. 48 Etito melenagolifa, ido lonodo we ya monala nosámenami meleto, lono aboga ya kenemane oto itibito ámenagoliye, loto siya-mulunau kolito 49 ya auwafo-mota koubanaba we kefakafo ginito, ido no noti luni-kani olu kopa o-oti moinamo weki lakoina weni-neta ido nonano naba no-no minenawae. 50 Ena wewa lono aboga itibito enami kamenala yamu kolámoto, ido oiya onema ámenagoliye, loto koli minaido, aya kamenalo moda o fedenaiye. 51 Fedeto we ya monabi lele wiyamo wenena ebanigu yau ilifi melageto, ayau moda kufu naba-naba oti weni kofala uguti minenagilae, loto logimaiye.