25
Nomili teni (10) ya kepa kanina
Yesukafo ka ma eti limo, Aya kamenalo ya kosinau nemo we wekudite wenenala kiyaba o ledami we monala ya nomili teni (10) yate lamunina ya oluti uti, kipa wena olunagolimo ya kanudo enaido katula oto ilimito enune, loti wamo yaidana oto ne. Nomili faifu (5) ya ka maninigu nemo nefa, ido maleka faifu (5) ya ka maninigu minámaiye. Ka maninigu minámami nomiliwa yate lamunina oluti wafa, ido no lamuku lekinawamo ya ma olámae. Ido ka maninigu nemo nomiliwa yate lamunina oluti ido no fiyamo netau yau lamu no ma liligaleka witi, oluti wae.
Ena kipawa wena olunagolimo ya enaidole, loti kiyaba afa, ámaito nomiliwa omuni fifi ito oku ono minae.
Oku ono minato, luwaila sini kamulu kiyami kamenalo ya wena olunagolimo we ya kanudo o fedageto ya uti, eyeti ilimiti itibiti alo, loto ka naba ma oloto wito, nomilima muki nediti lamunina olufe lamo, ka maninigu minámami nomili yate ka maninigu nemo nomili ya eti logimamo, Lamute ya efinagoliye. Linate no ma leki ledalo, loti lafa, ido ka maninigu nemo nomili yate, E’e, note uma ya linateki ido lamoki lekinumo ya ogoufámaiye. Linate uti no ma meina fiyalo, loti logimae. 10 Ena lamu no meina finune, loti kanudo u minado ya wena olunagolimo kipawama aito, kiyabala o minamo nomili ya weni-neta ofo kiti melamo numugu ya lakoina idato kanu kuwae.
11 Kanu moda kuwato, ido aigama nomili liligama yaki oti eti loumamo, Wenabao, wenabao, kanu wi ledomo, lafa, 12 ido amokafo limo, Namo ka ona logimowe. Linate geyefe loto geyámowe, loto logimaiye.
13 Yamu kolalo. Itibito enamo kamena ya linate kolámamo yamu ya kamena-kamena moda koti kiyabane otiko minalo.
Lono olamo we tili (3) kepa kanina
(Lu 19:11-27)
14 Ido kamenawa enami ya etito yaidana oto ne. Kolalo. Kamena ma we makafo kanu faiga unae, loto lonola olamo we koukamela anido meleto, netane kiyaba o nedato unae, loto luni fiyaito, ato 15 anido melami we ya lonodo we muki monani yaki ido neta-mata olufe lenawamo ogofuto mino gedami aumani yakimu kolito kifana ya iya meleto we ma kifana naba-naba kuliya taleni faifu (5) ya umami, ido we ma kifana naba taleni lele ya umami, ido we ma kifana taleni lawoko ya umami, etito gimitoto unagolimo kanu ya wiye.
16 Ena kifana taleni faifu (5) olami wema ya alako uto kifanamakafo lono oluto kifana taleni faifu (5) maki ika oto olaiye. 17 Eti ito ido kifana taleni lele olami wema ayaidana oto kifana taleni lele maki olaiye. 18 Olaifa, ido kifana taleni lawoko olami wema kifanawa oluto uto mikau ya kale lito falukaiye.
19 Aiga kamena fana minototo lonola olamo kiyabani we wenaba ya kifana gimami yama olufe lenae, loto itibito aiye. 20 Eti ito kifana taleni faifu (5) ya olami wemakafo kifana taleni faifu (5) maki olu lakoito oluto loumami, Wenabao, eyo, kifana taleni faifu (5) nomanima lonowa olumo uto kifana taleni faifu (5) ya maki ounawa olowe, loto loumaiye. 21 Loumaito, kiyaba we wenaba yakafo itibito loumami, Kamo ya kouba-naba we lalo minoto kanelo golodanimo lonoka lalo eyowe. Kamo kefola netalo kiyaba we lalo minaninako, yaidana oto koukamene muki ya kiyaba o nedageto, namote ekeleto laloko minomo dinagolone, loto loumaiye.
22 Ido kifana taleni lele olami wemakafo oto loumami, Wenabao, eyo, kifana taleni lele nomanima lonowa olumo uto kifana taleni lele maki ounawa olowe, loto loumaiye. 23 Loumaito, kiyaba we wenaba yakafo limo, Kouba-naba we lalo minoto ido kanelo golodanimo lonoka lalo eyowe. Kamo kefola netalo kiyaba we lalo minaninako, yaidana oto koukamene muki ya kiyaba o nedageto, namote ekeleto laloko minomo dinagolone, loto loumaiye.
24 Ena kifana taleni lawoko olami wemakafo oto loumami, Wenabao, seka-muluga itamima minanimo ne, loto kolomo, konuma-kobina minigu kifamo ya dolito wenena ailote mikanigu ufa neta itili agu yauti doli no-no animoma nenako, 25 yamu kolika kolito, kifana taleni lawoko nomanimo ya mikau kale lito falukomo uma ya ne, loto umaiye.
26 Umaito, kiyaba wemakafo loumami, Kamo ya kouba-naba we kefali nosámami minane. Kamo neyanimo ya ailo wenena minigu yauti konuma-kobina kifamo ya dolito wenena ailo mikanigu ya ufa neta itili agu yauti doli no-no omo neyanima nefe? 27 Ido namomu eti loto kolaninako, kifana kiyaba we anido meleto ido kiyabane we enami kamenalo ya kifanala melomo yaki kifana ouna yaki olunaiye, loto kifanane ya mele-mele amo numugu ya nedito mele nedámane? loto loga o edaiye. 28 Loga o edeto, ya eti logimami, Kifanawa taleni lawoko ya anauti oluti kifana taleni teni (10) ya olu minami we ya umalo, loto logimaiye. 29 Etito neta ma ko nami we ya maki enu wito umageto neta naba ko nenami we minenagoliye. Ido we ma neta kefoko ko nami ya aya neta kefo ko namima ya anauti ipenagoliye. 30 Ido kouba-naba we nosámami ya sinidigu feka fulato, siniku ya kufu naba-naba oti weni kofala uguti minenagilae.
Kamena naba kala
31 Namo We Kula ya lamenane nabau enamo, enisole muki yaki lakoina enumo kamenalo, ya ekeina folomonelo dito amedoto minoneto, 32 wenena mikau-mikau onobanelo olu mau wi gedato, ido sipisipi kiyaba wekafo sipisipi ido meme fokito iya mele gedami yaidana oto wenena fokito iya mele gedenagolowe. 33 Sipisipi ya ane onaleka fulo gedeto, ido meme ya ane adowaleka fulo gedenagolowe. 34 Ena kiyabani we wekudi namo ya wenena ane onaleka minenawamo ya eti logiminamo, Linate Menefo ubalela gimami wenena ya alo. Kana mika oloto piyaidoti Menefokafo kiyaba wenena naba minenawae, loto ebatina le fi mele gedami eba ya olunawae. 35 Kolafe? Kadunamu fuluto minoneto linate ya wene-neta nomamo ne. Ido nomu koloneto no ya nomamo ne. Ido eba ailo maukati oto kanudo minoneto numudigu ya nilimiti wamo ne. 36 Ido ukanelo owo minámaito ukanelo owo ya wi nedamo ne. Ido neta kiloneto kiyaba o nedamo ne. Ido nela numugu minoneto oti neyamo ne, loto logiminagolowe.
37 Etito logiminado ya monani efe limo wenenawa yate itibiti eti lonumunawamo, Wekolao, nenafeko kadunamu folageto keyeto weka-neta komonimo ne? Ido nomu kolageto no komonimo ne? 38 Ido nenafeko ya eba ailo maukati we keyonimo minane, loto kilimito numudeuka wonimo ne? Ido ukagalo owo minámaito minageto ukagalo owo wi kedonimo ne? 39 Ido nenafeko neta kilito minageto uto keyeto, ido nelau minageto uto keyonimo ne? loti loga o nedenawamo ne.
40 Ido namo kiyabani we wekudi ya itibito eti lenamo, Ka ona logimowe. Linate yate wenenane kulini minámami wenena ma eti o gedamo ya namoki eti o nedae, loto logiminagolowe.
41 Ido ane adowaleka minamo wenena yaki eti logiminamo, Linate u kopa unawamo wenena namo minodo ya fuliti, nosámami abogaki kimiwelaki yo eifámenami yo olufe lo gedaigu yau lumuti minalo. 42 Kolafe? Namo ya kadunamu fuluto minoneto linate wene-neta ya nomámamo ne. Ido nomu koloneto no ya nomámamo ne. 43 Ido eba ailo maukati oto minoneto numudigu ya nilimiti áumamo ne. Ido ukanelo owo minámaito ya ukanelo owo ya wi nedámamo ne. Ido neta kilito, ido nelau minoneto ya oti kiyaba o nedámamo ne, loto logiminagolowe.
44 Logimoneto, amo yate lonumunawamo, Wekolao, nenafeko kadunamu folanimofe, ido nomu kolanimofe, ido eba ailo malekati animofe, ido ukagalo owo minámamife, ido neta kilanimofe, ido nelau minanimo ya aga olu faka ádone? loti loga o nedenawamo ne.
45 Ido itibito lenamo, Namo ona logimowe. Linate yate wenenane kulini minámami ma ya eti o gedámamo ya namoki eti o nedámamo ne, loto logiminagolowe. 46 Yamu uti minowaminowa enami lifima ya olumo dinagilae. Ido monani efe limo wenena ya omuni kofawa minowa-minowa oti minomo dinagilae, loto logimaiye.