26
Yesu ofo fulunagili ka loti lo kifamo ka
(Mk 14:1-2; Lu 22:1-2; Yo 11:45-53)
Ena Yesukafo kawa muki lo fuli loito ya ege-ege moinamo we eti logimami, Kamena lele ma wageto ya Goti Elita O Ledami foliwa oloto pinagoliye, loti koli minae. Ido namo We Kula ya kuwonefo-mota anido gimato ya yá yofolo nofenagilae, loto logimami ne.
Ena kamena yalo yokila ki umamo we kiyabani we wenaba kuliya Kaiyafasi numuna nabau ya yokila ki umamo we kiyabani wemomo yaki ido Yuda wenena kiyabani wemomo yaki mau witi, Yesu nedo momona oti ana-kiyanalo nela witi ofo fulunagili ka loti lo kifafa, wenena muki fina lowa fitenawae, loti oiya amau foliwalo eti ámokele, loti lae.
Wena makafo no ladanuwa imo Yesu atelalo leki edami ka
(Mk 14:3-9; Yo 12:1-8)
Ena Yesu ya Betani numudoka komu okola kilami we Saimoni numunalo minoto amedoto wela-neta no minaito, ya wena makafo nomu kifana falake limo nomuku no ladanuwa imo meinala naba nemo ya oluto oto Yesu atelalo leki edaiye. Eti ito, ege-ege moinamo we eyeti ko eleka fi umuti eti lamo, Meinala naba nemo netawa ya nedito fa fulaiye? Netawa ya kifanalo fulami neko, meina naba oluto neta ko ánamo wenena gimagi ne, loti lae.
10 Eti lato, Yesukafo aya ka ya kolitoto logimami, Linate wena ama ya nediti odu minae? Neta lalo o nedaiye. 11 Kolafe? Neta ko ánamo wenena ya moda linateki kamena-kamena lakoina ekeleti minenagilafa, ido namo ya linateki kamena fana ekeleto minámenagolowe. 12 Fulunamo kamena adu melainako, yamu yá nowala ladanuwa imo ukanelo leikami ya foloneto mele nedenawamo yamu ya eti o nedaiye. 13 Yamu ka ona logimowe. Kane kune lalo mikau-mikau logimimo uti uti wenawa ama netawa o nedami monala yaki lakoina logimimo wato, ya amomu koliwa-koliwa minenagilae, loto logimaiye.
Yudasikafo Yesu ya kuwolafo anido melenami ka
(Mk 14:10-11; Lu 22:3-6)
14 Ena we tuwelu (12) minaguti ya we ma kuliya Yudasi Isikaliyoti yokila ki umu-umu amo we kiyabani wemomo minadoka uto ya logimami, 15 Namokafo amo ya anido gimonetoma, ya kifana meina nenaki numunawamo ne? loto loga o gedaito, yalo amote kifana siluwa teti (30) ya katoti umato olaiye. 16 Kifanawa olaido yaloti ya anido giminami kanu ya moni wilimo wiye.
Goti Elita O Gedami konuma-kobina namo ka
(Mk 14:12-21; Lu 22:7-14, 21-23; Yo 13:21-30)
17 Ena foliwa ya beleti olufe lageto fudenami neta yisi ya melámoti faifa kiti no-no amo foliwa komu kamenalo ya ege-ege moinamo we Yesu nedo oti loumato, Numuna egau ya Goti Elita O Gedami konuma-kobina ofo kito olufe lenune? loti loga o edae. 18 Amokafo limo, Numuna meya nabau ya we ma minenaido uti eti loumalo, Api lilibami wekafo eti lokomami, Kamenane alitimo yamu numugau namoki nege-nege moinamo weki Goti Elita O Gedami konuma-kobina nenune, loto liye, loti ya loumalo, loto logimaiye. 19 Eti loto logimaito, ya welalo meleti ege-ege moinamo we Goti Elita O Gedami weni-neta ofo kiyae.
20 Ena lunaga fo saipaito ya Yesuki ido ege-ege moinamo we tuwelu (12) yaki numunawa yau amedoti minoti 21 weni-neta no minato, ya amokafo logimami, Ka ona logimowe. Linate yauti we makafo namo ya kuwonefo-mota anido giminagoliye, lito, 22 seni-mulunigu keina naba-naba iti loumamo, Wekolao, namofe? loti muki loga o edae. 23 Loga o edato, amokafo limo, We ma lape yau ana fulageto namo yaki ane fulo ayau itenamo we yakafo kuwonefo anido giminagoliye. 24 Namo We Kula ya moda fulunamo kanune yamu ka mono lufuwau wiyadoma ya ayalo unagolowe. Etito unafa, ido namo We Kulama ya kuwonefo anido giminami we ya aiyo, lifima ka naba-naba itibito olunami ne. Olafo mulunauti oloto piyámami neko, ya lalo minagi ne, liye. 25 Eti lito, kuwolafo-mota anido giminami we Yudasi yakafo loumami, Api lilibanimo we, namomu labe? lito ya, Kaimoka moda lane, loto loumaiye.
Yesukafo mono kobina gimami ka
(Mk 14:22-26; Lu 22:15-20; 1 Ko 11:23-25)
26 Ena weni-neta no minato Yesukafo beleti ma oluto, siyane, lalole, loto loumutoto ya leketo ege-ege moinamo we gimito logimami, Ama ya namo ukane ne. Oluti nalo, loto logimaiye. 27 Eti loito ena nomu oluto, siyane, lalole, loumutoto ya gimito eti logimami, Linate muki ya nomuwa yauti nalo. 28 Ama ya namo wanune ne. Gotiki olu kutifi gedami ka olu auma wi edami wanune yakafo lifimanina kilili o gedenae, loto wenena mumudi yamu lekinamo ne. 29 Ido ka ma logimowe. No waini ya kofa ma moda ánoto minomo uto uto Menefo kiyabate we wekudi kiyaba o ledami kilalau yau linateki ya kofa nenagolone, loto logimaiye.
30 Ena eti loto logimaito, ya mono nema ma lotiti numudoti lumuti uti Olifi mowalo ya idae.
Pitakafo Yesu kuliya olu falukunami ka
(Mk 14:27-31; Lu 22:31-34; Yo 13:36-38)
31 Olifi mowalo idato, ya Yesukafo limo, Kolalo. Ka mono lufuwau eti limo,
Namokafo sipisipi kiyabani we ya ofoneto, sipisipi mau minamo ya upatenagilae,
loto ka mono lufuwau (Sek 13:7) ya nemo yamu onema oiya luwaila neta o nedenawamo yamu linate muki ya fulo nedeiti koli unagilae. 32 Eti enawafa, ido namo fologuti nedito ya Galili mikau u komu mele gedeto unagolowe, loto logimaiye. 33 Pitakafo ka itibito limo, Maleka muki ya koli fulo kedeiti watoma, ya namo nanimo ya moda fulo kedámenagolowe, loto loumaiye. 34 Yesukafo limo, Namo ka ona lokomowe. Onema luwaila okolofo nola ádageto ya kamena tili (3) ya kuline olu falukunagolane, loumaiye. 35 Eti lito, Pitakafo limo, Kofo fulunawamo ya namoki lakoina nofo fulatoma, moda kulika olu falukámenagolowe, loto loumaito, ido ege-ege moinamo we muki yaki ayaidana oti loumae.
Yesukafo Getesemanika Melafo loumami ka
(Mk 14:32-42; Lu 22:39-46)
36 Ena Yesu ido ege-ege moinamo we ya eba ma kuliya Getesemani wato, amokafo limo, Amalo amedoti minato, yolalo uto Menefo loumunagolowe, loto 37 Pita ido Sebedi nalafo lele gilimito uto ya siya-mulunau kolami keina naba-naba o minoto, 38 eti limo, Sene-muluneu keina naba-naba omo yakafo fulunamoidana imo yamu amalo minoti namoki lakoina kiyaba o minalo, loto logimaiye. 39 Eti loito, kefo ma monimo uto kola-wela mikalo olumo fito limo, Menefo, kanu ma minagaiyama miluma kolomo kapu ama olu fulo nedenane, loto kolomo nefa, ido namo kolodo mele nedámoto, kaimoka kolinanido ya mele nedo, loto loumaiye.
40 Loumutoto ya itibito ege-ege moinamo we minado oto geyaima, oku ono minato ya Pita loumami, Namoki kamena lina efema lakoina kiyaba enawamo ya ogoufámafe? 41 Ido neta ma fedeto ya kepa mele lumutenaiye, loti koti kiyaba oti Goti loumutiko minalo. Lutigu eti enune, loti kolafa, ido ukadi aumala ya kefo ne, loto logimaiye.
42 Eti loito kofa uto limo, Menefo, keinawa ya olu fulo nedámagaiyama ya moda mofunagolowe. Kaimoka kolinanido ya mele nedo, loto loumutoto, 43 ya kofa itibito aito, omuni fifi ito oku ono minamo ya geyeto 44 fulo gedeito kofa uto Melafo loumami, ya komu loumami kama moda ayaida oto kofa loumaiye.
45 Eti loumuito ya kofa itibito ege-ege moinamo we minado oto logimami, Faifa minoti oku ono minafe? Kamena ya moda alitimo ya namo We Kula ya lifimanina nemo wenena anido moda gimaiye. 46 Neidato wokele. Afulaleka eyalo. Kuwonefo-mota anido gimami we ya moda o fedaiye, loto logimaiye.
Yudasikafo Yesu kuwolafo anido gimami ka
(Mk 14:43-50; Lu 22:47-53; Yo 18:3-12)
47 Eti loto logimi minaito ya ege-ege moinamo we tuwelu (12) minagu yauti we ma Yudasi ya o fedami, wenena mau naba lakoina yaki amo wenena anigu emi nabati kefati olamo, ya yokila ki umu-umu amo we kiyabani we ido Yuda wenena kiyabani we yate, ilimiti enawae, loti gilifi melae. 48 Ido anido gimami we yakafo komu eti loto logimami, Wewa ya mudo edenamo ya ne. Ana-kiyanalo olalo, loto logimito 49 oto alako Yesu nedo o fedeto loumami, Api lilibanimo we, siyane, loto mudo edaiye. 50 Mudo edaito, Yesukafo loumami, Yowone we, eti enae, loto animo ya eti o, loto loumaito, ya oti analo olu kiki loti anigu olae.
51 Eti olato, moda Yesuki minamo we yauti makafo emila kimelauti ika oto yokila ki umu-umu amo we kiyabani we wenaba kouba-nabala we kala ya fuko fulitaiye. 52 Fuko fulitaito, Yesukafo eyeto ya loumami, Wenena muki emikafo fina finawamo ya emikafo gini fuli lenagilanako, itibito kimekau wiyo. 53 Ido Menefo loga o edonetoma ya oiya ama enisolela mau naba-naba sewedi tauseni (70,000) yaidana oto gilifageto ane olu faka lenawamo ne, loto kolámabe? 54 Ido eti oneto ka mono lufuwau nemo yau ka ma namodo netawa o fedenami yamu limoma ya egaidana oto u ayalo kulawa fedenami ne? loto loga o edaiye.
55 Ido aya kamenalo Yesukafo wenena mau minamo eti logimami, Namo ya ugele we wenabanina ne, loti koliti ya emiti kefati oluti oti nela fi nedenune, loti afe? Kamena-kamena felegaga kuliyai numuna naba kilalau ya wenena api gilibimo wodo yama ane-kiyanelo oluti nela fi nedámae. 56 Eti ámama nefa, ido oiya ama ya neta muki o nedamo ya polofete ka mono lufuwa wiyamo ka yama u ayalo kulawa fedenagoliye, loto logimaito, ayalo ege-ege moinamo we muki fulo edeiti koli wae.
Yokila ki umu-umu amo we kiyabani we wenaba numunau ilimiti idamo ka
(Mk 14:53-65; Lu 22:54-55, 63-71; Yo 18:13-14, 19-24)
57 Ena Yesu ana-kiyanalo olu kiki loti olamo we yate ilimiti yokila ki umamo we kiyabani we wenaba Kaiyafasi nedo wato, ayauka ya mono api gilibamo we ido Yuda wenena kiyabani we ya mau witi minae. 58 Eti ato, Pita ya faigato meleto ege uto, yokila ki umamo we kiyabani we wenaba numuna nabalo o fedeto kilalau dito, ya nedi-nedi o edenawae? Eyenae, loto kimiwe minagu uto amedoto minaiye.
59 Minaito, ena yokila ki umamo we kiyabani wemomo ido kanisolenina kuliya Sanihetilini mau muki minoti ofo fulunumo ka olu oloto pinune, loti suki ka fi umunawamo ya moni wilimo wamo, 60 wenena muki suki ka fi umunawamo ya o fedafa, ofo fulunawamo ka ma olu oloto piyámae. Eti o minato, ya aiga we lele o fedeti eti lami, 61 Wewa yakafo eti limo, Goti felegaga kuliyai numuna naba ya lukoto fo kamena tili (3) wageto kofa ku fuli lenamo ne, lito ya moda kolonimo ne, loti laiye.
62 Eti laito, ya yokila ki umamo we kiyabani we wenabakafo folomolokati nedito Yesu loumami, Kamo ka itibito ma ádenabe? Wewa ya ka lo kedami ya nediye loti laiye? loto loga o edaifa, 63 ido Yesu ya ka ádoto minaiye. Ka ádoto minaito ya yokila ki umamo kiyabani we wenabakafo loumami, Goti mino ko-ko imo we onobalalo loga o kedowe. Lolomo. Kamo Goti Nalafo Kilistoma minabe? loto loga o edaiye.
64 Loga o edaito, Yesukafo loumami, Kaimokakafo moda lotane. Ido ka ma logimowe. Aiga namo We Kula ya aumafofo limo we ana onaleka amedoto minoto, kosinalo limuku o fedoneto neyenagilae, loto loumaiye.
65 Ena kawa lido ya yokila ki umamo we kiyabani we wenabanina aimola ukanalo owo fekalito ya limo, Ake, moda Metefo kamana kitaiye. Wenena ma ka fi umunawamo ya luni fiyámenuwe. Metefo kamana oiya kiyami ya moda kolitanako, 66 yamu linate moda nediye loti kolae? lito ya amote loumamo, Moda fulunami ne, loti lae.
67 Eti loti, ketufu o edeti, bemu-damu ofoti, ido malekate ani lukanadunu ofoti eti loumamo, 68 Kamo Goti ilifi melami we Kilistoma minanimo ya kofami we kema ne? Polofete ka lolomo, loti lae.
Pitakafo Yesu kuliya olu falukami ka
(Mk 14:66-72; Lu 22:56-62; Yo 18:15-18, 25-27)
69 Ena Pita ya feka numuna kilala lulau amedoto minaito, ya lonodo nomili ma amo nedo o fedeto loumami, Kamo yaki Galili we Yesuki minanima ne, lito, 70 amokafo wenena muki onobanido olu falukuto eti loto limo, Ka lanimo yamu kolife loto kolámowe, loto 71 kanu welalo wito, lonodo nomili makafo eyeto ya wenena yalo minamo logimami, We ama ya Yesu Nasalete weki lakoina minami ne, loto logimaito, 72 Metefo onobalalo lo fukoto, We ya eyámowe, loto kofa olu falukuto liye. 73 Eti lito, aiga ya adu nedi minamo wenena mate amo nedo o fedeti loumamo, Kaka lanimo noka ya kolife logeto kamo ya ona amo minagu yauti minane, loti loumae. 74 Eti loumato, kofa Metefo onobalalo lo fukoto, Wewa ya moda eyámowe. Ka ona ádoneto Gotikafo olu kopa o nedenaiye, lito ayalo ya okolofo kokololo liye. 75 Kokololo lito, Pitakafo Yesu ka komu loumami ya okolofo nola ádageto kamokafo kamena tili (3) ya kuline olu falukunanimo ne, loto loumami ka yamu kolito, feka uto kufu naba-naba iye.