27
Yesu ya Pailati nedo ilimiti wamo ka
(Mk 15:1; Lu 23:1-2; Yo 18:28-32)
Ena ko lito yokila ki umu-umu amo we kiyabani wemomo muki ido Isilaeli wenena kiyabani we mau witi Yesu ofo fulunuwe, loti ka lo kifiti, analo nela witi ilimiti uti gamani kiyaba we wenaba Pailati analo umae.
Yudasi nela oto folami ka
(Ap 1:18-19)
3-4 Ido kuwolafo-mota anido gimami we Yudasi ya Yesu ofo fulunuwe, loti lamo ka ya kolito siya-muluna keina naba-naba ito anido gimami meinala kifana siluwa teti (30) olami yama itibito yokila ki umamo kiyabani we ido Isilaeli wenena kiyabani wemomo ya gimito eti logimami, Namo lifimala minámami we ya kuwolafo anido gimoneto ofo fulunagilanako, lifimane ya naba ne, logimaiye. Logimaifa, amo yate lamo, Lamodoka nedito oto lane? Ya kaimo netaka ne, loti loumato, Yudasi kifanawama oluto uto felegaga kuliyai numuna nabau yau fulito fulo gedeto uto nela oto folaiye.
Folaito, ido yokila ki umu-umu amo we kiyabani we yate kifanama oluti eti lamo, Kifanawa ya ofo fulunagili meina fiyama nenako, yamu felegaga kuliyai numuna naba kifana-koukameku melenumo ya ufe ádenagoliye. Ayawa nedi enumo ne? loti ka lomo uti ya kaba masa olufe lo-lo imo we mikala ya wenena eba malekati oti fulunawamo ya mele gedenumo mikale, loti aya kifanawa yamakafo meina fiyae. Yamu ya mikawa ya wanu mikale, loti kuliya melamo ya oiya ama yaki kuliyawa fa eti lo minae. Ido aya yamu ya komu adeina polofete Yelemaiya eti limo,
Amomu ya Isilaeli wenena yate meinala litipelako kifana siluwa teti (30) ya ne, loti kifanawa ya oluti 10 Wekolakafo kaba masa olufe lo-lo imo we mikala meina finawae, loto lonomaido ya meina fiyae,
loto ka mono lufuwau (Sek 11:12-13, Jer 32:6-9) nemo kawa ya ayalo wiyaiye.
Pailatikafo Yesu loga-miga o edami ka
(Mk 15:2-5; Lu 23:3-5; Yo 18:33-38)
11 Yesu ilimiti oti gamani kiyaba we wenaba omunalo olu nedi edato, ya kiyaba we wenabamakafo loumami, Kamo Yuda wenena kiyabani we wekudi minabe? loto loga o edaito, ya Yesukafo limo, Kamo kaimoka ya moda lane, loto loumaiye. 12 Ido yokila ki umamo we kiyabani we ido Isilaeli wenena kiyabani we ya Yesu ka ligiya-fagiya ka lo fi umado ya ka ma ádaiye. 13 Ka ma ádaito, Pailatikafo limo, Kamo yamu ka muki ligiya-fagiya lo fi komamo ya ma kolámabe? loto loga o edaifa, 14 ligiya ka loumamo ya lawoko maki itibito logimámami, yamu ya kiyaba we wenabama kala ligi-ligi kito elegiyaiye.
Pailatikafo Yesu yá yofolo ofalo, loto logimami ka
(Mk 15:6-15; Lu 23:13-25; Yo 18:39–19:16)
15 Ena melegelo-melegelo aya foliwa fedaito ya gamani kiyabani wenaba yakafo mau wiyamo wenena ya nelau wenena yauti we ma efilito ilifi fulo, lato ya wewa efili fulo gede-gede iye. 16 Ido aya kamenalo ya kaila fi-fi imo kuliyai we ma kuliya Balabasi ya nela numugu minaito, 17-18 Pailatikafo Yesu ya komumu witi anelo nomae, loto kolainako, wenena mau minamo ya eti logimami, Linate kolamo ya Balabasi ya efili fulo edenafemo, ido Yesu ya Kilistole, loti lamo we ya efili fulo edenae? loto loga o gedaiye.
19 Ena Pailati ka olufe lo-lo amo folomolo yalo minaito, olonafokafo ka ma eti loto fulo edami, Monala efe limo we ya koito edo. Aya we yamu onema famo koto keina naba-naba folowe, loto loumaiye.
20 Eti loto kawa fulo edaifa, ido yokila ki umu-umu amo we kiyabani wemomo ido Isilaeli wenena kiyabani wemomo yate mau minamo wenena kani olamo, Balabasi ya fulo edeito Yesu ya ofo folo, loti loumalo, loti logimae. 21 Eti lato, ya gamani kiyaba we wenaba yakafo limo, Wewa lele yauti kema ya linatedoka ya fulo edenae? loto loga o gedaito ya amote Balabasi efili fulo edo, lato ya 22 Pailatikafo logimami, Ido Yesu ya Kilistole, loti lamo we ya amomu nedi edenae? loto loga o gedaito, ya mukite loumamo, Yá yofolo ofo folo, lato, 23 amokafo logimami, Nediye? Nena mona nosámami ya melamimule? loto loga o gedaito ya ilulu kuti lamo, Yá yofolo ofo folo, loti auma witi lomo wae.
24 Eti lato, ya Pailatikafo kolami, Kane kolámenagilae, loto kolito moda fina finagilamo yamu no ma lekito mau minamo wenena omunido ana noku wito eti logimami, Wewa ya ofo fulunawamo lifima ya namodoka minámenagoliye. Moda linanimonidokako ne, loto logimaito, 25 ya wenena mukite ka itibiti loumamo, Wewa ofo fulunumo lifimawa ya lamoki nomilipate nakutefo-motadoka moda mino ledenaiye, loti lae. 26 Eti lato, ya Balabasi efilito amodoka fulo edeito, ido Yesu ipi auma witi ofotiti, yá yofolo ofo fulunawae, loto kimiwe anido gimaiye.
Kimiwe yate Yesu kamana kiyamo ka
(Mk 15:16-20; Yo 19:2-3)
27 Ena gamani kiyaba we wenaba kimiwela yate Yesu ilimiti uti Lomu gamani kiyabani we numuna kuliya Pilatoliumule, loti lamo kilalau diti kimiwe ma muki olu mau wi gedeti minoti ogona o edeti 28 aimola ukanalo owo wakoti, owo fana kisi limo ma ukanalo wi edeti, 29 ido kefani kailakafo kokamu olufe loti atelalo kolouto wi edeti, konofa ma ana onaleka ya meleiti omunalo kiyani umola fi umuti suki neta oti koli umuti eti loumamo, Aiyo, Yuda wenena kiyabani we wekudi, siyane! loumuti 30 ketufu o edeti, konofama oluti atelalo ofomo wae. 31 Ofomo uti kamana kiti, ya owo fanama wakoti aimola ukanalo owo itibiti wi edeti, ya yá yofolo ofenagili ilimiti feka wae.
Yesu yá yofolo ofamo ka
(Mk 15:21-32; Lu 23:26-43; Yo 19:17-27)
32 Yesu ilimiti wato, ya we ma Sailinikati ami we kuliya Saimoni eyeti, ya yá yofola ana olu faka loto mofunaiye, loti auma witi lo edato moufaito 33 ya monimo uti eba ma kuliya Gologota (kuliya monawa ya ateni auma ebale, loto nemo) yalo ya o fedae. 34 Fedato no wainiki ido ekefa imo nowala yaki olu lakoiti nenaiye, loti umato, kefo efema noto kolaifa, eleka ofaito ánaiye. 35 Eti ánaito, moda yá yofolo ofoititi ya ukanalo owola yamu noka kedeti iya meleti olae. 36 Eti olato, amedoti yalo ya kiyaba o ede minae. 37 Ido atela mulalo ya ofo folamo ka mona Pailatikafo eti loto lufuwa wiyami, Ama ya Yuda wenena kiyabani we wekudi Yesu ya ne, loto lufuwa wiyaito melae.
38 Ido yá yofolo lele malo ya kaila fiyami we lele amoki lakoina ginamo ma ya filiga onaleka ido ma ya filiga adowaleka ya yá yofolo ginae. 39 Ido yalo uti oti amo yate ka nosámami-asámami auma witi loumuti oni aga-aga wi umuti eti loumamo, 40 Ake! Kamo felegaga kuliyai numuna naba ya luko fulito fo kamena tili (3) ya kofa ku fukenamo ne, loto lanimo we kamo moda Goti Nalafo minotoma, kaimoka olu omuga koto yá yofolo yati lomo, loti loumae. 41 Eti lato, ido yokila ki umamo we kiyabani wemomo ido lo melami ka api gilibamo wemomo ido Isilaeli wenena kiyabani wemomo yalekate ayaidana oti kamana ki edeti eti loumamo, 42 Wenena ailo ya olu omuni ko-ko imoma nefa, aimola olu omuna kenae, loto ogoufámaiye. Isilaeli wenena wekudinina minami ya yá yofolo yati oiya amalo lomagetoma, ya moda koli kikito umunagolone. 43 Amo ya Goti Nalafo minowe, loto limoma ya koli kikito Goti umainako, yamu Gotikafo lalo eyagaiyama ya moda efili edenami ne, loti lo minae. 44 Ido kaila we amoki lakoina yá yofolo ginamo ya ayaidana oti ka nosámami lo edaiye.
Yesu folami ka
(Mk 15:33-41; Lu 23:44-49; Yo 19:28-30)
45 Ena folilo tuwelu (12) kiloku yalomati u lunaga tili (3) kiloku ya mikau-mikau muki ya sinidomo wiye. 46 Ido lunaga tili (3) kiloku yaloma ya Yesukafo limo, Eli, Eli, lema sabaktani, loto auma wito limo ka monawa ya Gotine, Gotine, nedito fulo nedane? loto lito, 47 ayalo nedi minamo wenena kawa koliti eti lamo, Wewa ya Elaiya lula fiyaiye, lato, 48 ido makafo alako oluloto uto neta kuwo nokuti noi yaidana oto nemo ya oluto, no waini ekefa imo yau fito konofa oiyoto pito meleto, Yesu nenaiye, loto umaifa, 49 ido liligate, Fulitokele. Elaiya oto olu omuna kenaife? Ko minokele, loti lae. 50 Eti lato, ido Yesu kofa ka auma wito loito ya moda ouna ilifi meleto folaiye.
51 Folaito, ayalo ya felegaga kuliyai numuna naba lulau ya eyetenawae, loti lafo-lafo naba kailamo ya yaleka atelalokati fekalito waka lomami ne. Ido mika ya mima naba oto, kifana naba-naba foki-naki oto, 52 mele gedamo eba ya fokito, felegaga wenena moda folamo ya so loti kono ukani ya kofa nedi gedaito, 53 mele gedamo ebaleka yati oti, Yesu folaiguti moda neditami kamenalo ya numuna meya felegaga Yelusalemuka diti yalo monimo uti wenena naba oloto pi gimae.
54 Ido kimiwe kiyabani we ido kimiwela ya Yesu kiyaba o edeti minamo yate mima imo ido neta ma muki oloto piyami ya eyeti koli naba-naba gimaito eti lamo, Wewa ya moda ona Goti Nalafo ne, loti lae.
55 Yalo ya wenaipa muki Yesu Galili mikaloti ege meleti kouba-naba o edamo wenaipa ya faiga nedi minoti, neta koti koliti 56 ayau minamo wena ya Malia Madala numudoti wenakele, ido lilafo Yemusite Yosefete onibo Maliakele, ido Sebedi nalafo lele onibokele yama minae.
Yesu kono ukana ya kifagu mele edamo ka
(Mk 15:42-47; Lu 23:50-55; Yo 19:38-42)
57 Ena lunaga fo saipaito Alimatea numudoti neta-mata ko nami we ma kuliya Yosefe yakafo Yesu ege melami we ya oto 58 Pailati nedoka uto Yesu kono ukana ya numunabe? loto loga ito, Pailatikafo kimiwela ya, Umalo, loto logimaiye. 59 Eti ato, Yosefekafo kono ukana oluto, lafo-lafo feke kofawa makafo asa wito, 60 kifana lula ligu aimola fulunamo ya mele nedenawae, loto liyaigu yau meleito, kifana fowena naba-naba ma kululu meleto oluto oto oto kifana lula welalo ma itoito moda wiye. 61 Moda wito, ena Malia Madala numudoti wena, ido lilafo Malia yate mele edami ebawalo adu yalo amedoti minaiye.
Kimiwe kono kalelo kiyaba oti minamo ka
62 Ena leda Sabati foli neta-mata olufe-fe lamo kamena fuli lito ya yokila ki umu-umu amo we kiyabani wemomo ido Falisi we ya Pailati nedoka uti eti loumamo, 63 Wenabao, kote wi-wi imo wewa yakafo kofawa minami kamenalo ya eti limo, Fuluto fo kamena tili (3) wageto kofa nedinagolowe, loto limo ka ya kate ki minonima ne. 64 Yamu kimiwe ma gilifageto uti mele edamo kifana welalo itoti ya kamena tiliku (3) ya kiyaba oti minenawae. Eti ámenumo ya ege-ege moinamo we yate kono ukana ya ugele oluti uti, Yesu folaiguti neditaiye, loti wenena muki logiminawamo kawa yakafo komu koni wiyamo ka yama olu afima edetenaiye, loumae. 65 Eti loumato, Pailatikafo limo, Kiyaba enawamo kimiwe gilimiti uti kono kalelo ya kanu olu kiki lenawamo monawa koli minamo yamaidana eti alo, logimaito, 66 uti kono kaleloma kanu olu kiki lenune, loti kifana fowenalo aina meleititi fulo gedato, kimiwe kiyaba oti minae.