FAFUAN
Nan Kots Noun Ten
JON
Tsue Famumua
Tana kaa te tsue tsuk iny Fafuan nan noun te kirkir e Jon, tan faa Grik, ai te tsue na ka Jon kirkir naa tana moun an fuainy guei tsunia. Mesapan tsuri te fakats tana moun te tsutsun of non gum nar vainy fafaaman to te mangiir fiisok non e Jon. Ayei tsue of rari ma mangiir isisen tsuri ana ri te tamomots faarof tsoiny fifaatsuts gamgam to te fafaatsuts rarorin faatsuts kat gengen tan fafaatsuts ten Krais.
1
Noun te poo fi me ten Jon, a tatagaa ot tan vainy fafaaman. Nyo kirkir of marom anyi na muiny mumua an fuainy guei tsumanyi to te mangiir famainy ronyo, sikia ma nyo tsun, sana ri na fokinai to te natiny ror a man, ana ri kan te mangiir faman maromi, tana saa, a man te kaa non koma rara, ana man to ayei, te kaa fasuu enanon tan mamatsiny nainy.
Nyo faakats rou ten Gov a Taman ana Guei Tsoiny Tsunia, Jisas Krais ma faan rara na koma ree'un ana tagtag ana aaverof to te kaa ror koman a man an mangiir.
Man An Mangiir
Nyo mamagat fiisok te sab anyo na tee guei tsumi te kaa ror koman a man to ayei, faarei tsuiny non tsuen parits te faan iny e Tamarara ma manaats iny. Muiny mumua, tovei roman nyo sing marom anyi, ara faavot ma fimamangiir isiseiny mes. U tsuen parits to ayei gima foun to te kirkir of marom; u tsuen parits tamuan te nom ara ten Krais tan tatanik. U mangiir to ayei te tsue tsuk iny ronyo te kat fi non nei, ara ma kat ana ra te manaats faarof iny fo tsuen parits ten Gov. U tsuen parits to ayei, ami faavot te nongoiny bus ya tanik me tan tatanik, ai tovei, ami faavot ma kaa koman mangiir to aya, tana saa u tsoiny fifaatsuts gamgam kinai te fagaug maromi, ri saats vavis bus a monaagits to, u vainy to ari gim ror ma faaman ten Jisas Krais te ruak iny mes me. U tsoiny fifaatsuts to ari te faarei ror vainy fafagaug ana ri kan Tsoiny Veer ten Krais. Tamomots faarof yam a tsivom, kat rom tsumi gima nom a tafan a rof te binun of romi, sai to te tsutsun fareits romi, mi nom faavots rom fo tafan rof tsumi.
E sei na mes te gim non ma kaa tan fifaatsuts ten Krais ee, ana ayei te guas nan mes fafaatsuts kanen, Gov gim non ma kaa koman ya. Ai sei na mes te kaa non ya te makuts fifaatsuts ten Krais ee, Taman ana Guei Tsoiny kaa ror koman ya. 10 Ai sei na mes te naa minon tsumi, ana ayei te gima mei men fifaatsuts ten Krais ee, jiats fuainy yam a sovaar vaare matuami, mi te gima tsue, “Nainy rof,” tsunia, ge “Aaverof ma kaa fiisen mi ya,” 11 tana saa, sei na mes te tsue non a ka tana tsoiny fifaatsuts a gamgam to aya ee, “Aaverof ma kaa fiisen mi ya,” ayei te faarei non a mes to ayei fatoobing tan kat ngi'arapaar te katkat non ya.
Fafakap Nan Vegiau
12 Nyo kaa mirou fo mamatsiny vegiau iny tsue of mami, sana nyo te baainy ma kirkir iny ya, nyo pon rou ma tagaa mami ana nyo te vegiau fatoobing tsumi, ra te via men mamagat.
13 Fuainy guei ten fafinemanyi fiisen vaminyo, te faan iny naa ror nainy rof tsumi. Man ovei.