FAFOFOPIS
Nan Kots Noun Ten
JON
Tsue Famumua
Fafofopis nan noun Jon te kirkir of ya na vaatau tsunia Gaius to te mangiir fiisok non ya. Jon tsue tsuk iny kat rof ten Gaius ana ya tsue of towa ma vovou vaaren kat iring tana tsoiny mumua tan vainy fafaaman te koo rori Diotrefes.
1
Noun te poo fi me ten Jon, a tatagaa ot tan vainy fafaaman. Gaius, nyo kirkir of marom anyin noun tovei, tsumanyi na vaatau faman tsonyo, nyo mangiir faman marom anyi.
Vaatau faman tsonyo, nyo faakats of marom anyi ten Gov ma ruak faarof a foka te katkat rom anyi. Nyo faakats of marom anyi ten Gov ma makok faarof Ya na pua manyi a faarei to na aave manyi. Nyo mamagat fiisok te ruak fi me na fo vamuinyasiny fafaaman, ri tsue of vatuanyo na ka, anyi natiny suu iny rom a man, ana nyi natiny taan rom tan kat nan vegiau man. Tan nainy te nongoiny anyon fuainy guei tsonyo te manaats vegiau man, nyo mamagat fiisok vato an mamagat to ayei fis non a paparaa tan viir paparaa tsonyo.
Ara Ma Faakouts Ir Vainy Te Kat Ror Fo Binun Ten Gov
Vaatau a rof, nyi natiny suu iny rom a faakouts ir a fo vamuinyasiny tsoiny favaanan fafaaman, ana nyi kat patsukan fi em marom jesan, kainon tsuri kan ton vainy sagoor. Ri tsue pokaa iny mangiir te kaa mirom anyi tan gum iny vainy fafaaman te kaa fiisen vamironyo tovei.
Te rof non tsumanyi ma faakouts faarof rari tan favaanan vavis naa ana nyi te kat a sanaan to ito te kat fapaparei non e Gov. Ara ma faakouts rari, tana saa ri komainy kat ror a binun ten Krais, ana ri te gima nom ta isen ta ka tan vainy vavaajets. Aran vainy fafaaman ma faakouts ir tsoiny favaanan fafaaman vavis nato, te kat fi ror to, tan kat to aya ara faarei tsun miror sen vainy tsun fiisen ramiri tan faparits a binun tan favaanan iny vegiau man nane Krais.
Diotrefes Ai Demitrias
Nyo kirkir bus noun tan gum iny vainy fafaaman te kaa fiisen marom anyi, san e Diotrefes, komainy ruak faarei non a tsoiny mumua tsuri, ana ayei na fafanaginy tsue tsonyo. 10 Nainy te naa mironyo tsumi, nyo nai pokei rou a fo mamatsiny ka te kat ya, ana fo vegiau kabuts te kat ya tsumam ana fo gam kan. San sikia ma fo kat tsun to, ayei te gim non ma natiny nom ra naa a fo vamuinyasiny tsoiny favaanan fafaaman numaa tsunia, tan nainy te naa mi rori ana ayei kan tsue tap raror a vainy fafaaman te pon ror ma nom ra naan tsoiny favaanan tana fo numaa tsuri, ana ayei te pon ma gargar ir a vainy fafaaman jiarasan tana gum iny vainy fafaaman.
11 Gaius, vaatau tsonyo, nyi ma vovou vaaren kat iring, to te kat kat fi Diotrefes, sana nyi ma vovou iny kat tavaron. E sei te kat non kat tavaron ee, ayei na fasito ten Gov; ai sei te kat non kat iring ee, ayei gim non ma inainy fanatnat iny e Gov.
12 A fokinai te faarof iny ror kat ten Demitrias; ana man kan pokei faruak kainy non kat tsunia. Ana mam kan pokei faruak iny rom kat rof tsunia, ana mi natem, vegiau te tsue iny romam, u man ovei tsun.
Fafakap nan Tsuen Rof
13 Nyo kaa mirou fo mamatsiny vegiau iny tsue of manyi, sana nyo baainy rou ma kirkir. 14 Nyo fakats rou ma tagaa manyi tovei tsun, ana ra te vegiau patsukaner.
15 Madaav kaa fiisen mamirom anyi.
Fo vaatau tsumanyi faan iny naa ror nainy rof tsumanyi, ana nyi ma faan kan iny naan nainy rof tan isiseiny vaatau tsonyo.