Noun Te Kirkir
E JUT
Tsue Famumua
Jut ayei a famuinyasiny a kakaii ten Jemis me Jisas. Ayei kirkir noun tovei tan vainy fafaaman ten Jisas ana ayei tsue fanat of ratuari tana vainy te kaa buser fapoopoan narari te pokei ror vegiau kat gengen tana man ten Gov. Ayei te tsue tana ka te ruak tan morena to te kat aveto, ai tan vainy kat kat aveto tana fuan a ngats fan iny Sodom ai Gomora, ai ten Kein kan to te atsuiny famat fi ya famuinyasiny tsuan ai to kan tsuri te vovovou iny ror kat iny aveto ai te nai ruak kan naanaa tsurin tsoiny fifaatsuts gamgam to ari.
1
Nyo Jut, nyo na tsoiny binun ten Jisas Krais ana nyo na famuinyasiny ten Jemis. Nyo kirkir of maromin vainy fafaaman, to te fikoo Gov, ai to te mangiir rom e Gov a Taman, ai to te makok fi maromi Jisas Krais.
Nyo faakats of rou na tagtag ana aaverof an mangiir ten Gov ma via tsitapuu ovei tsumi.
Tsoiny Fifaatsuts Gamgam
Fuainy vaatau faman tsonyo, muan tsonyo komainy ma kirkir fiisok of mami tana binun te kat bus e Gov to tan nainy te saup fatabiny fi rara Ya to te inainy fanatnat bus iny ara, sana nyo gima kirkir naa, sin tovei nyo nat evarou nyo ma kirkir a mes a ka kanen. Nyo komainy faparits maromi ma fatanai faparits am makok faarof ton fafaatsuts ten Krais to te faason rora tsunia. Faatsuts ten Krais to te faan bus iny e Gov tsuran vainy taabos, u fasito ten Krais tan sen tsun nainy ai tan mamatsiny nainy ara ma makuts ya ana ra te gima pangis geinygeiny ya. Nyo kirkir rou noun tovei, tana saa mes vainy te sof faamo erame koman a gum nar vainy fafaaman ana mi sikia ma natiny a ka to. Arin vainy sikia ta Gov ana ri pangis geinygeiny ror vegiau tana koma ree'un ten Gov tsura ma tsue ri ya na ka te rof non tan kat, kat iring i tovei tan tsikoor vavis tana saa Gov te via taptap minon a koma ree'un. Ana ri te tsugei e Jisas Krais, Ayei na isen tsun a Tsoiny Tatagaa Ot tsura ana Tsunaun tsura. Muan ovei koman Vegiau Ten Gov, Gov tsue tsuk iny kat iny vaatsuk ana fasaraa na suu to ayei tana vainy to ari.
Tovei nyo komainy maromi ma fakats fatabin, kainon to te nat bus iny ami na foka to, fakats yam a Tsunaun to te saup fatabiny finy Ya na taa Isrel tana gum fan iny Ijip, ai vou Ya atsuiny famat fatabiny rato na vainy to te gima faamainy e Gov er manaats Towa.
Fakats yam fo morena to te gima kaa tana pan tsuri fatoobing tana binun te faan rari Gov, ri naus osing a fo fan tsuar, to sana Tsunaun kotskots rari tan tseen sikia tu ta'ots nan tana pan a uurup fiisok te fakaa rarori Gov onot non te anaanos rorin nainy vaatsuk ten Gov ana fasaraa na suu unya Hel.
Jesan kan mi fakats kainy rom a ngats fan iny Sodom ai Gomora an mes a fo ngats fan siruu pana rari, rin vainy to ari te faan iny nana tsivor tana fo viir kat iring to te katkat fi na fo morena tovei, tan tsoiny min mes tsoiny an kat iny sodom fifiinaum fatabin ror. Ri saraa kamits ror tan guaf akaakoor sikia ma natiny mote. Fuan a ngats fan to ari, guaf akoor fakap rari sa tsue taatag of rarora na ka, te kaa minon a pan unya Hel to te nai nom ror vainy pisiin, a fasaraa na suu tsuar.
Jesan kan tan fuainy tsoiny fifaatsuts gamgam to ari te kaa me a fo taraa tatagaa to, to te kat fifiiring non a pua rari fatoobing, ana ri te tsugei gumgum tana Tsunaun tsura, ri tsue fifiiring ir a fo morena kaa miror siinaiv unya Gormirmir. San e Maikel, a Tsunaun tan fuainy morena gima tsue fifiiring a Vinasaar to tan nainy te fa'ararat mi ya na Vinasaar a puan e Moses, sei te nom non a puan ya ee, ayei gima sak a ngue na Vinasaar tan fijiar fifiiring ya. A sikia, ayei te tsue tsuiny a ka, “Tsunaun patsukan en te tsue ets'ets marom anyi!” 10 San tsoiny fifaatsuts gamgam to ari tsue fifiiring ror a fo mamatsiny ka te gim rori ma natiny; ri te faarei ror marei sensen sikia tu fakats tu rof, ana ri vovou iny ror koman tan puan. Fo kat iring tsuri to ayei, te kat fijior fifiiring fiisok rarori, er kajiaa babainy rato unya Hel.
11 Ma sekee ee, ai te nai iring vavajia fiisok ovei enanon tsurin tsoiny fifaatsuts gamgam to ari. Ri vovovou iny kat ten Kein to te tsugei finy ya Ebol, ana ya atsuiny famat towa. Ana ri pon tsun ror ma nom ta painy moni tan gam ir a fokinai ma kat arin aveto, faarei non e Balam, a kuigin gamgam to te kat, kat to ayei. Ri tsuar kan to faarei na mes te koo ri Koora, to te nom bus a fasaraa na suu tsuan unya Hel ana ri kan nai nom ror a fasaraa na suu tsuar unya Hel.
12 Rin tsoiny fifaatsuts gamgam to ari faarei ror a painy kainy ainy a kuav koman a fo kainy ainy iny vivangura tsumi, ana ri na sikia tu rejiaf te tenoor vavis fi rori tan nainy te ainy fiisen mamiromi na aya, ri fakats patsukainy rora tsivor, tsurin vainy kokorom. Vegiau tsurin ka babainy tsun faarei non a koroo te taf vavis fi non ya na ainysat ana ruat te sikia ma tsidup me. Ri faarei ror nau sikia ma fo fua tan nainy fua tsunia, ana ri faarei kainy ror nau te maas ravaa en to sa raspat ravaa.
13 Ri faarei ror rau tsian namaan te tangats minon, kat faarei tsuiny non kat iny pisiin tsuri, an kat iny pisiin to ayei, ri gim ror ma rejiaf iny kat ya, ai to te tapokaa non ya faarei tsuiny non a fo viirak te sanging ror namaan. Fafaatsuts tsuri pangis non faarei ror kootsits te tsidup me ana ri gim ror ma vovou faarof iny fo iini rari, Gov kakouiny bus a pan a uurup fiisok to te nai kaa rori tan mamatsiny nainy.
14 E Inok, ayei na fafits nan aatai te tapogaar me voun e Adam, te tsue pokaa iny men tsoiny fifaatsuts gamgam to ari muan sa tsue na ka; “Nongon yam, a Tsunaun of fiisen minon tapan an tapan nar morenan taabos Tsunia, 15 ma kat Yan vaatsuk tan vainy pisiin ton sikia ta Gov nai nom rora fasaraa tana fo aveto tsuar iton vainy pisiin a sikia ta Gov te kat rori, ai tana fo vegiaun iring vavajia te kat ari, iton vainy pisiin a sikia ta Gov, te tsue vasuar iny ror Ya!”
16 Tsoiny fifaatsuts gamgam to arin kokoma suar iny a foka vavis tsivor an sisigan kat tana mesapan; ri komainy vovou tsun iny ror koman iring tsuar tana pua rari; ana ri tenoor vavis patsukaner tsivor, ri te faamaman ir a mesapan ma vovou rari ri ma kaa mi rin asangan tsian.
Tanyiny Yam A Faason Ma Faparits Ya Naa Aave Mami
17 Sana min vaatau tsonyo, ma tamomots faarof! Am fakats fatabiny ton vegiau te kat fuainy amaraav tana Tsunaun tsura Jisas Krais muan. 18 Ri tsue tsumi, “Nainy te naa minon nainy fafakap, vainy nai ruak miror ri te tsue taring mami, ana ri te vovou patsukan iny koman tsuar patsukaner a sikia ta Gov tsunia.” 19 Vainy to ari, faruak ror kat iny takibaa fapoopoan nar vainy fafaaman, an komainy kat aveto tan puainy mes tagaa ot rarori, ana ri sikia tu Aaven Taabos. 20 Sana min vaatau tsonyo, mi ma faparits a faason tsuam, ito tan nat faarof iny fafaatsuts taabos ten Krais am faakats of to na parits tan Aaven Taabos. 21 Mi ma tap faparits naa tan mangiir ten Gov, tan nainy te anaanos romi na tagtag tana Tsunaun tsura Jisas Krais ma mei mami Ya tana pan te kaa minon a toto na suu.
22 Faatok iny yam a tagtag tsumi tana mesapan, ito te vaa'ets iny ror faatsuts faman ten Krais; 23 binun faparits yam am faakouts to na mesapan to te vovovou iny ror tsoiny fafaatsuts gamgam to ari, ras fatabin ir yam tana toto na suu faarei non to te ras tsikap finy romi na ar tsukan tan guaf. Tana mesapan, faatok kan iny yam a tagtag tsumi fiisen me na oraav tsuri, tana saa mi ma tsugei fo raarav bong tsuri faarei non kat iring vavajia men komainy kat aveto tan puainy mes.
Faakats Nan Fifaatouf
24 Gov onot non ma makok faarof mami ma gotsiny vaare mi, ana Ayei onot non ma mei manaa mi matan a pan te kaa non siinaiv Tsunia am sikia ma kaa mito ta iring, mi te kaa me na mamagat tsian fiisok. 25 A vamarits an siinaiv iny Gormirmir ana parits a reits, an gumgum tsigtsig, ma naa fi ten Gov tsun a Tsoiny Fiisaup tsura ito tana binun ten Jisas Krais, a Tsunaun tsura, tanik me tan tatanik, ai tovei roman, ai tan mamatsiny nainy, a sikia ta fafakap nan! Man ovei.