VEGIAUN TAPOKAA
Tsue Famumua
Jon, ayei a tsoiny kikikir tan Vurungan Rof nane Krais an fopis kots noun to te kaa minon a asangan te kirkir en tan buk tovei, Vegiaun Tapokaa. Tan nainy te kaa Jon a amaraav koman a numaa iny kotskots tana toor iny Patimos, Gov kat towa sa nom taraa tatagaa ai Jisas faatok towa tana foka te nai ruak nats non vou. Jisas tsue of towa ma kirkir ya na foka te tagei ya ana ya te faan iny naa ya tana fits a gum nar vainy fafaaman ten Krais. Vou to te kirkir finy yan fits kots noun to, ya tagei to na foka te nai ruak nats non matan fatoobing: faarei nainy iring vavajia fiisok, Jisas fabiu na Vinasaar, a ngats fan tsian iny Jerusalem a foun te mamatan fi non ya ei, ai sei te nai kaa tsunia ee. To te gogosias fi romin buk tovei Gov faparits maromi, tagaa yam tan Vegiaun Tapokaa 1.3.
1
Krais Te Pokei Faruak Of E Jon, U Fakats Ten Gov Tana Ka Te Nai Ruak Nats Non.
U buk to ayei, pokei faruak iny men vegiau te faan iny e Gov ten Jisas ma faatok ir yan tsoiny binun Tsunia tana foka te fakats Ya te nai ruak enanats non tovei tsun. Krais jiats me na morena Tsunia sa naa me tsonyo, Jon, a tsoiny binun Tsunia ma natiny anyo na foka to. Anyo pokei to na fo mamatsiny ka te tagei anyo. An vegiau Tsunia, u vaanan to te kirkir iny anyo, ayei na man te poo fi me ten Gov ana fo mamatsiny ka to te ruak Jisas Krais pokei faruak iny ya tsonyo. Paparaa fiisok tana mes te gogosias of non a vainy tan vegiau tan buk to, paparaa tsuri kan to te nongoiny ror vegiau to nana foka te tapokaa non, ri te manaats a foka te kirkir en tan buk to ayei! U nainy te sisiruu ename, tana foka to, te nai ruak nats non.
Jon Te Kirkir Nan Vegiau Tana Fits A Gum Nar Vainy Fafaaman Te Kaa Ror Tana Fits A Ngats Fan Tana Gum Fan Iny Esia
4-5 Anyo Jon, nyo kirkir rou vegiau tovei tsumin vainy fafaaman tana fits u gum nar vainy fafaaman te kaa ror tana fits a ngats fan tana gum fan iny Esia.
Nyo faakats rou ten Gov te kaa patsukan nanon tovei roman, ai te kaa patsukanen muan, ai te nai kaa fatatabin nanon tan mamatsiny nainy, ana ina fits u aaven, to te kaa ror matan tagan Tsunia, ai Jisas Krais kan ma faan mami na koma ree'un ana aaverof. Jisas Krais, Ayei na mes te fasuu faman iny a fo vegiau ten Gov, ana Ayei na vaamuan nana Guei Tsoiny to te tsun fatabin tana mat, ana Ayei kan a Tsunaun A Tatagaa Ot tana fo mamatsiny gotouf tana monaagits to.
Ara ma vamarits Ya Tsunia te mangiir fiisok rara na fokinai, to sana Ayei puruur fatabiny rara tana fo aveto tsura tana mat Tsunia, ana Ayei kat ratuara faarein fo tsoiny faakor ma bibinun fiisen mira Gov Tsunia ai Taman Ya. Vamarits ana parits iny tatagaa ot ma naa ten Jisas Krais tan mamatsiny nainy, a sikia ta fafakap nan! Man Ovei.
Tagaa, Ayei te naa fiisen minon a koroo! Ana fokinai fifiisen ramirin vainy to te sak gevgev Ya, nai tagei ror Ya, ana fokinai tana monaagits tovei nai susuiny matan ror men reesik tsian tan kat te kat ari ten Jisas. Eye, ka to te ruak faman ovei enanon! Man Ovei.
“Anyo kaa faamuan you tan tatanik, ana Nyo kaa varou tan fafakap,” tsue fi na Tsunaun a Gov a Siireits, to te kaa patsukan nanon tovei roman, ai te kaa patsukanen muan, ai te nai kaa fatatabin nanon tan mamatsiny nainy.
Jon Tagei E Jisas
Anyo Jon, nyo na vamuinyasiny fafaaman tsumi ten Jisas, nyo saraa kamits faarei tsuiny kan mami. Nyo agiir tana Waan e Gov faarei tsuiny kainy maromi. Ana nyo tsutsun fareits men anaanos faamo tan govets a fo patang faarei tsuiny kan maromi. Ri kotskots vanyo tana toor te koo rori Patimos, tana saa, nyo te favaanan iny vegiau ten Gov, ana man to te tsue pokei iny e Jisas. 10 Tan nainy taabos tana Tsunaun, Aaven Taabos tutuei vatuanyo, ana nyo nongoiny ton sen kuu tsian, tangis faarei me na tsufing vou vanyo. 11 Sa tsue na ka, “A foka te tagei anyi kirkir iny koman buk, nyi te faan iny ra naa ri tana ina fits a gum nar vainy fafaaman tana fits a ngats fan: tana gum nar vainy fafaaman tan ngats fan iny Efeses, Semena, Pegamam, Taiataira, Saadis, Filadelfia ai Leodisia.”
12 Nyo takopis fi vou vanyo ma tagei anyo na mes te vegiau of vanyo, nyo tagei to na fits a tsuun gol nan kurun tsutsun ror na aya. 13 Fapoopoan narari, a isen a mes te tsutsun non faarei non a Guei Tsoiny te bobot e Gov sa ruak iny Mes me, vaun beberus kookop faavots a moun ya, ana ya popous iny ton pous gol buen ya. 14 Funuu nan yan goseen kafof faarei non kapok gen koroon gosee, ana matan ya na ngiituan faarei non kurun nan guaf; 15 moun ya, te kakanaf faarei na bras te sisikii ri sa angif tan guaf, ana nguen ya tangis faarei na aurom tsian te koor fatsidup minon tan fats. 16 Ayei te nom tap iny a fits a kootsits tan nimainy matou nan, an sen kirat iny fataatsun fuan tatangin ainy fiisok te kaa non nguen ya. Ana nain yan kakanaf fiisok, faarei non a nang nana nuaf.
17 Tan nainy te tagei anyo Ya, nyo gotsiny fi naa to moun Ya faarei na mes a mat. Ayei fasaur ton nimainy matou Tsunia nei tsonyo, Ya tsue to na ka, “Oraav vaare! Anyo na vaamuan, ana Nyo na fafakap kan. 18 Anyo na mes te kaa mirou a toto na kaa ovei! Nyo mat muan, sin tovei, tagaa, nyo toto rou tan mamatsiny nainy, a sikia ta fafakap nan. Nyo nom tap iny rou a fo popue tana mat ai to kan tana pan tan aaven tan vainy vavaajets te mat buser, koo rori, ‘Heidis.’ 19 Kirkir sa nyi na foka te see tagei tsuiny rom anyi roman, ana fo ka te nai ruak minon vou. 20 Tovei nyo tsue fa'arasainy rou kifon a fits a kootsits tan panaainy matou nima vanyo, an fits a tsuun gol nan kurun te tagei anyi; fits a kootsits to tsutsun of ror fo morena te kaa ror tana ina fits a gum nar vainy fafaaman tana fits a ngats fan, ana fits a tsuun gol nan kurun to tsutsun of non ina fits a gum nar vainy fafaaman tana fits a ngats fan.”