HIBURU
U Noun Te Naa Fi Naa Non Tan Vainy Fafaaman Tana Taa Hiburu
Tsue Famumua
Hiburu ayei kots noun viviakoo kirkir fi naa tana taa Jiu to te natiny faa Hiburu ror te natiny faason ror ten Jisas. A mes to te kirkir Hiburu sikia ma kirkir a asangan to tsura sikia ror ma natiny e sei te kirkir ya ee. A tsoiny kikikir tagein taa Jiun fafaaman sikia ma reits me aave rari to ser pon ma fataanis osing a faason tsuri ten Jisas ri te tabin fatabin pis naa tan kat iny muan ito tan vovovou iny Fuan to te kirkir iny e Moses. To san noun tovei tsue of raror a vainy tana Guei Tsoiny ten Gov karap fafis iny non fuainy morena ai Moses, ana binun ten Jisas karap fafis iny non a binun ten Moses, an rafatsiny ten Jisas karap fafis iny non rafatsiny nan marei sensen, an fuainy tsoiny faakor mat rato sen Jisas Ayei na Tsoiny Mumua tan Tsoiny Faakor a kaa fasuu tan mamatsiny nainy. To tsunia tsue, Faason yam ten Jisas. Ana tsoiny kikikir tsue of ratuara tana saf a ka to na faason na. Gogosias yam a ka to tan Hiburu pan tsian safunuu na isen.
1
Guei Tsoiny Ten Gov Te Faan Iny Vegiau Ten Gov Tsura
Tan nainy muan Gov natiny vegiau of non fuainy tsuvurara nguer fuainy kuigin tan fo nainy kinai ai tana fo viir sanaan vovovou patsukainy non fakats Tsunia, san tan nainy fafakap, Ayei te vegiau tsura nguen a Guei Tsoiny Tsunia. Ayei na isen Gov tsue of Ya sa fapogaar a monaagits to an fo mamatsiny ka ana Ayei na isen to te pisainy e Gov ma fasito iny Ya na fo mamatsiny ka vou. Toto tana Guei Tsoiny ten Gov faatok iny non siinaiv baraar ana tou karap ten Gov, ana Ayei mamatan faarei tsuiny non e Gov. Ayei makok faarof tsuiny non a fo mamatsiny ka te fapogaar Ya fiisen men vegiaun reits, tana saa, Guei Tsoiny Tsunia te tsue of ir a fo mamatsiny ka to. Ayei na isen to te mat of a fo aveto tsura, ma ruak iny taabos mira vou na ka to, ana Ayei gum to tana pan iny fatsiitsii tan panaainy matou ten Gov kaa minon siinaiv iny Gormirmir.
Guei Tsoiny Ten Gov Te Karap Fafisfis Iny Non A Fo Morena
Guei Tsoiny ten Gov te karap fafisfis pis iny non a fo morena, faarei tsuiny kainy non asangan to te faan iny e Gov Tsunia, a karap fiisok fis non asangan to te kaa miror a fo morena, tana saa, Gov gima tsue tan ta isen ta morena Tsunia tan tu sen tu nainy,
“Anyi na Guei Tsoiny Tsonyo; ana Nyo faarei rou a Tamamanyi roman.” (Vadou 2.7)
Ge, e Gov gima tsue tan ta morena,
“Nyo nai faarei rou a Tamamanyi ana Nyi nai faarei mirom a Guei Tsoiny Tsonyo.” (Fafuan Samuel 7.14)
Tan nainy te pon ma faan iny me Gov a vaamuan nana Guei Tsoiny Tsunia tana monaagits to, ana Ya tsue pis to na ka,
“A fo morena ten Gov ma faatouf Ya.” (Faun 32.43)
Gov tsue tsuk iny ton fuainy morena tan vegiau to,
“Gov fapogaar ir fuainy morena Tsunia, faareir fuainy tsoiny binun Tsunia ma naa er tabin fatabin to faarei ror a ainysat, an guaf kurun, ito te koman fi non Ya.” (Vadou 104.4)
Sai to tana Guei Tsoiny Tsunia, Gov te tsue,
“Anyi, Gov, tagan Tsumanyi na sikia ta fafakap nan Ya! Ai tan nainy te tagaa ot rom Anyi, Nyi tagaa ot iny rom a vainy tana Waam Manyi fifiisen men kat tavaron,
Gov, e Gov Tsumanyi, pisan Manyi ana Ya faan Matuanyi na fatsiitsii ana mamagat to, ito te fis pis non a mamagat ten sei na mes te kaa fiisen mamirom Anyi Gormirmir, tana saa, Nyi mangiir rom kat, kat tavaron ana Nyi tsugei rom kat iny pisiin.” (Vadou 45.6,7)
10 Ana Ayei tsue pis to na ka tana Guei Tsoiny Tsunia,
“Anyi na Tsunaun te fapogaar puputaa tan tatanik, ana Nyi fapogaar kainy to na korosuu nima Manyi.
11 A fokinai ka to te nai kajiaa eraror, sana Nyi nai kaa patsukan fi emarom to, ana ri nai tamuan faarei raror raarav tamuan takakaar vavis.
12 Nyi nai tap neneguiny rom puputaa ana korosuu faarei raror vau iny jiarasan, ana ri te nai pangis faarei raror a fo raarav.
Sana Nyi, na gum suu tan mamatsiny nainy a sikia ta pangis nam ana Nyi gim rom ma nai ruak iny tamuan nats.” (Vadou 102.25-27)
13 Gov gima tsue tan ta isen ta morena Tsunia,
“Gum nei tan panaainy matou Tsonyo, onot non te fakei finy Ronyon fo vainy te koma iring marom Anyi er kaa to fain a mou Manyi.” (Vadou 110.1)
14 A sikia, Gov gima tsue ta ka to aya, tan fuainy morena, to ten sein morena ee? Arin aaven, ana ri bibinun of ror e Gov, ana Ayei jiats ratuari ma faakouts ir a vainy te saup rori ma nai kaa fasuu fiisen mi Ya.