FILIMON
Noun Ten Pol Naa Fi Non Ten Filimon
Tsue Famumua
Tan nainy te kaa farokot e Pol tana numaa iny kotskots tana ngats fan tsian iny Roum, ayei kirkir ton noun tovei tana vaatau tsunia Filimon te kaakaa tana ngats fan iny Efeses. Gum nar vainy fafaaman natiny vaaguam faavot ror numaa ten Filimon. Filimon ayei na mes a masun to te natiny foiny raror tsoiny binun babainy ser gim ror ma naus osing fo binun tsuar. Isen tsuri to ayei te koo ri Onesimas to te kabuts a foka ten Filimon sa bus fi en tana ngats fan iny Roum. Unya Roum ayei nongoiny e Pol te favaanan iny Vurungan Rof. Ayei takopis to sa faason ten Krais, ya fafaakouts to Pol tan favaanan iny Vurungan Rof. Sen Pol komainy ma jiats fatabiny naa Onesimas ten Filimon ya kirkir ton noun tovei rangats e Filimon ma nom fatabiny ya Onesimas. Onesimas mei naan noun sa tabin fatabin en ten Filimon sa binun faarei na tsoiny binun babainy a suu.
1
Anyo Pol, nyo kaa rou tan kotskots tana saa tana binun ten Krais Jisas fiisen me Timoti, na vamuinyasiny tsura ten Krais, amam kirkir naa rom tsumanyi, Filimon, vaatau faman tsumam an mes panainy tsoiny binun tsumam tana binun ten Krais, ai tana gum nar vainy fafaaman to te vaaguam ror numaa tsumanyi, ai Apia natsumanyi a fafine rara ten Krais, ai Akipas, a guei tsoiny tsumanyi na tsoiny puaan ten Krais faarei rarora.
Mam faakats rom ten Gov a Tamarara ana Tsunaun Jisas Krais ma faan mami na koma ree'un ana aaverof.
Mangiir Ana Faaman Ten Filimon
Filimon, vamuinyasiny fafaaman tsonyo, tan mamatsiny nainy te faakats ronyo, nyo natiny asang marom anyi ana nyo te natiny tsue faarof naa ten Gov tsonyo, tana saa a vainy te tsue sa nyo nongoiny mangiir tsumanyi tan fuainy vainy taabos, u fasito ten Krais ai tana faason te kaa mirom anyi tana Tsunaun Jisas. Nyi fikavuu me na foka tsuam tsuri tana saa nyi faason ten Krais, ana nyo faakats rou ten Gov ma kat fatatabin fi kanem anyi jesan tana mesapan, ai tana tou fikavuu tsumanyi to ayei, nyi nai nat fatatabin pis emanats rom tana fo mamatsiny kan rof to te kaa mirora koman e Krais Jisas. Mangiir tsumanyi, te faan vanyo na paparaa tsian ana ya faparits vatuanyo tana saa, nyi na vamuinyasiny tsonyo te faparits ir a aaver vainy fafaaman u fasito ten Krais.
Filimon Nom Fatabiny E Onesimas Ma Faarei Ya Na Vamuinyasiny Tsunia
Tan kat to aya nyo onot rou ma faan iny tsuen parits tsumanyi ma kat, u kat te onot rom anyi ma kat, tana saa nyo kaa miroun gumgum koman e Krais. San tan mangiir te kaa mironyo tsumanyi, nyo komainy sing marom anyi ma nom fatabiny Onesimas a faarei to na tsoiny binun babainy. Nyo kat fi rou to, tana saa anyo Pol, nyo tsokanei you, ana nyo kan kaa rou tana tseen tan kotskots tana binun ten Jisas Krais. 10 To sanyo komainy sing marom anyi ma faakouts e Onesimas, a tsoiny binun babainy tsumanyi muan sa bus osing manyi, nom fatabiny. Onesimas to te faarei non a guei tsoiny tsonyo fatoobing ten Krais, tana saa to tan nainy te kaakaa farokot anyo tan kotskots nyo fafaakouts towa tana faaman ten Krais, to sana nyo ruak faarei na taman ya tana Waan e Gov. 11 Muan, ayei gim to ma kat faarof ta binun iny faakouts manyi. Sai tovei ayei onot non ma kat faarof a binun ma faakouts faavot rara ya, anyi ana nyo kan.
12 Nyo jiats fatabiny naa rou e Onesimas tsumanyi fifiisen me na aave vanyo kaa non tsunia. 13 Nyo pon rou ma fatsing iny ya nei ma kaa fiisen vaminyo ya tan nainy te kaa ronyo tan kotskots to tan kat tsun nan Vurungan Rof nane Krais ma faakouts vanyo ya, a tsutsun of matuanyi. 14 Sana nyo tsugainy rou ma sogsog manyi ma nom fatabiny e Onesimas; a sikia, nyo komainy marom anyi ma kat patsukan fi kanem jesan to tan koman tsumanyi. Nyo gim rou ma kat ta ka, onot non te faarof fi rom anyi.
15 Onesimas te bus osing manyi tan fo mar nainy, sa gima rof, sai tan kat to ayei, Gov fatangan manyi ma nom fatabiny ya ma kaa fiisen mami nyi ya tan mamatsiny nainy. 16 Ai tovei, ayei na sikia ma tsoiny binun babainy bus; ayei kaa fafis iny non a tsoiny binun babainy! Ayei na vamuinyasiny faman ten Krais. Anyo komainy fiisok rou ya ai vou nyi komainy fiisok pis rom ya tana saa fuan a ka to ayei faarei non a tsoiny binun babainy an ayei faarei non a vamuinyasiny tsuam koman a Tsunaun!
17 To te pon fi rom anyi nei anyo na vaatau tsumanyi rof tsun non tsumanyi ma nom fatabiny ya, faarei te kat fi rom anyi tsonyo. 18 To te kat fifiiring manyi ya, ge te tavainy ya ta ka tsumanyi, fagovet you. 19 Tovei, nyo kirkir rou nimau fatoobing ma nat anyi, Anyo, Pol, famatainy fatabiny rou ya, (Nyo tsugainy tsue of marom anyi, tsumanyi te kaa mirom a tavan tsonyo tana saa nyo mei manyi tana toto na foun koman e Krais.) 20 Eye, vamuinyasiny tsonyo, kat of you na ka to, nom fatabiny e Onesimas to te kat fi rom anyi tana Tsunaun, tan kat to aya, a aave vanyo parits enanon, sa faarei varonyo na vamuinyasiny tsumanyi koman e Krais!
21 Nyo nat you to te kirkir ronyon noun tovei, anyi nai kat rom a ka te rangat iny ronyo ai to kan nyo nat you nyi nai kat fafisfis pis iny rom a foka to. 22 Nyo komainy tsue of pis marom anyi na isen a ka: kakouiny onots of vanyo ta isen ta pan iny ka tsonyo, tana saa nyo pon fi rou nei, Gov nai biny non a fo faakats tsumi faavot to te puruur fi varonyo Ya tan kotskots, ana Ya te faan fatabin vanaa nyo naa tsumi.
Fafakap Nana Fo Tsue Faarof
23 Epafras, ayei na mes a tsoiny fafaaman te kaa non tan kotskots fiisen vaminyo tana saa ayei te binun ten Jisas Krais ana ayei faan iny naa non nainy rof tsunia naa tsumanyi, 24 ana rin mes panainy tsoiny binun tsonyo tana binun ten Jisas Krais, ri mere Mak ai Aristakas ai Dimas me Luke, ari kan te faan iny naa ror nainy rof tsuri naa tsumanyi.
25 Nyo faakats of rou a koma ree'un tana Tsunaun Jisas Krais ma kaa fiisen mamimi faavot. Man ovei.