5
Koda꞉na꞉ sipisipi ma꞉na꞉manu handeteke hala꞉eki
Iki ame̱le̱ hala꞉ you hali weki pa꞉ta꞉ I̱ make you hali hata꞉ iki pa꞉ta꞉ tikitiki yaasa꞉ pi alome I̱ta꞉ Ketisona꞉ tanda miekeeki handoa꞉ halie. Kutupa mo epolo pa꞉la꞉ pa̱a̱ pita꞉la꞉ ekita꞉ I̱ma꞉ make mulueke. Ikana꞉ma꞉ handeteke hamena꞉ Koda꞉ma꞉ ka꞉la꞉ sipisipi ma꞉na꞉ta꞉ ta꞉na꞉ma꞉ homolo hata꞉ handeteke hapa꞉peke. Kima꞉ na homeke Koda꞉ma꞉ hone pa꞉la꞉ tupa꞉ handeteke hapa꞉peke. Do e poka꞉la꞉ ekita꞉ yenki homekena꞉ hone na wiki ika꞉ honema꞉ kone hone pitolo haena꞉ poka꞉pa꞉peke. Ikana꞉ma꞉ handeteke hamena꞉ ka꞉la꞉ wanda꞉halita꞉ tumbaaluekema꞉ na tapeke ikana꞉ma꞉ pu halimi epeke hau manuma꞉ mo sipisipi ma꞉na꞉manu wala tiaaso hata꞉ hapa꞉peke. Kutupa mo sipisipi ma꞉na꞉ handeteke hala꞉ Titina꞉ Hali opolo epea꞉ka꞉na꞉ta꞉ ipikana꞉ma꞉ iki pa꞉ta꞉ mo pa̱a̱ na alu pulu pa꞉la꞉ namba ota꞉ seliapo pikieki kia꞉ka꞉na꞉ milimikie.
Hone tikitiki yao homu pea hapa꞉pekeeki
Koto mandake tupa꞉ kone iki panake panake haliwekima꞉ make mo keileke haliweki pa꞉ta꞉ homu pea hao hapa꞉peke. Kutu pa꞉ta꞉ iki paeyaoma꞉ homu pea ha alualu pita꞉la꞉ hau manuta꞉ ika꞉ aka꞉ leke yama hao hapa꞉peke. Kota꞉ Baiboloma꞉ alota꞉ Koda꞉ma꞉ mo hakoko lita꞉la꞉ wanda꞉halita꞉ kiao hala꞉pate mo homu pea hala꞉ wanda꞉hali pa꞉ta꞉ ipika꞉ a꞉ta꞉ma꞉ homa tamba꞉ mina꞉la꞉eki halo hala꞉me.
Koto ekina꞉ta꞉ ikana꞉ma꞉ Koda꞉na꞉ wele wopu piki kiki oto pa꞉ta꞉ hata꞉ homu pea hao hapa꞉peke. Kota꞉ kotota꞉ ipika꞉ hone pilia꞉ di nina꞉ ipikana꞉ma꞉ iki mea a꞉meiyalieke. Ipikana꞉ma꞉ iki pa꞉ta꞉ hone wopu u hala꞉ ekina꞉ ika꞉ witeleme hone eleke eleke paeyao ipiki pa꞉ta꞉ lopa monea꞉pa꞉peke.
Leke leke lo hata꞉ a꞉nda꞉ ipula꞉eki handoemena꞉ pota꞉ pua tunkulu hapa꞉peke. Ika꞉ a꞉nda꞉ tunkiliki hali Sadanima꞉ mo sayale hali ma꞉na꞉ tiekema꞉ handa wanda꞉hali lia noluekema꞉ wei mea pomu hala꞉me. Mo kenke paeyaona꞉ ika꞉ Ketiso tapake wanda꞉halima꞉ mandake tupa꞉ tanda minelemeeki make hone wia hata꞉ta꞉ Koda꞉ pa꞉ta꞉ hone wotu tulao hata꞉ Sadani pendulu baapa꞉peke. 10 Koda꞉ma꞉ta꞉ pa a꞉ta꞉ma꞉ homa꞉la꞉ Tekehali hata꞉ iki Ketiso ame̱le̱ ta꞉ma꞉ni pea hamena꞉ ipika꞉ nate paeyao pa̱a̱ pu hala꞉eki muemena꞉yeke iki amba꞉ wi la꞉la꞉me. Kutupa iki pa꞉ta꞉ tanda peaasa꞉eki hosiki hao paeya꞉ka꞉na꞉ta꞉ Koda꞉ma꞉ kone wetepe iki epeaota꞉ ota꞉ honkopu hao da̱o̱la hamena꞉ lelieke. 11 Mo Kilu Tombuao Hala꞉ weleta꞉ hoto paeyao Koda꞉ pa꞉ta꞉ pu haena꞉e. Aowe ota꞉e.
Ipika꞉ a꞉taloe pi
12 Do doka꞉tiki tameiya꞉ta꞉ Silipanisi ya kame teke pa꞉ta꞉ ekima꞉ wape peaena꞉ wape pea pua꞉me. I̱ma꞉ iki sa꞉sa꞉ pealuekema꞉yeke ya ota꞉ pi alo hata꞉ mo la꞉tiki epolo pi paeyaota꞉ Koda꞉na꞉ ota꞉ a꞉ta꞉ma꞉ homa꞉la꞉ekie alome. Koto ekina꞉ta꞉ do a꞉ta꞉ma꞉ homa꞉la꞉ ekina꞉ da̱o̱la hao hapa꞉peke.
13 Do Ba꞉biloni kenke pa꞉ta꞉ haleme siosi tapaketa꞉ iki tonka꞉na꞉ Koda꞉ma꞉ ma̱leke lila꞉me. Koto siosi tapakema꞉ make ya weki Makama꞉ make iki pa꞉ta꞉ a꞉taloe pi tapaala꞉me.
14 Ikana꞉ma꞉ Ketiso hata꞉ta꞉ mo pukima꞉ homa꞉la꞉ ekina꞉ kiki mina꞉ alualu pita꞉la꞉ hau pu hapa꞉peke. Iki paeyao Ketisona꞉ tapakema꞉ a꞉nda꞉ peliaasa꞉eki muemena꞉e.