Pidama꞉ yaapo peao tapaeyeke wapee
1
I̱ta꞉ Saimono Pida mo hande Yesu Ketisona꞉ e pokaasa꞉ make aposolo halima꞉ loa꞉me. Mo hande niki da꞉taasa꞉ Koda꞉ Yesu Ketisona꞉ tikitiki hau pita꞉la꞉eki pa꞉ta꞉ yama꞉ hone tulaala꞉eki hala꞉la꞉ ekita꞉ nika꞉ hande ota꞉ seliapo piki ekima꞉ handekeeki meleme wanda꞉hali pa꞉ta꞉ do tameiya꞉ tapaasome. A꞉ta꞉ma꞉ homolo tamba꞉ mina꞉la꞉eki make puki lopa꞉niaasa꞉eki make ota꞉ tumbulu baasa꞉ ekita꞉ Koda꞉ make nika꞉ Tekehali Yesu ipilika꞉ honemanu yama꞉ ika꞉ eki wina꞉e.
Koda꞉na꞉ wi ala꞉eki pita꞉ ma̱leke lita꞉la꞉eki yaapo
Koda꞉na꞉ welepiki ota꞉ ekima꞉ta꞉ da꞉ta꞉la꞉eki pita꞉ tikitiki piki hau yaapo mulu poloma꞉ hau paeyao ana꞉na꞉ ka꞉la꞉me. Do hau manuta꞉ mo ipika꞉ pa̱a̱ make epeke hau yaapoma꞉ niki wi la꞉la꞉ Koda꞉ hone uma꞉eki pa꞉ta꞉ yama꞉ ana꞉na꞉ moloma꞉me. Dupita꞉la꞉ hauma꞉ta꞉ ipikana꞉ma꞉ mo la꞉ ula꞉ ota꞉ aneke make seliapo piki pa hameke hala꞉la꞉ alemanu ka꞉la꞉me. Pa ekipeke. Dupiki pa hameke hala꞉la꞉ ale manuma꞉ta꞉ mo hande do kenkena꞉ ula꞉ hoeyaasa꞉ puki tiaasa꞉ hau mea paka꞉lao mo Koda꞉na꞉ ota꞉ hau pa꞉ta꞉ a꞉pa apa꞉taalimikie. Doeki tekena꞉ta꞉ ika꞉ hone tulaasemeeki pa꞉ta꞉ mo ota꞉ epeke hau apa꞉taaluekema꞉ honkopu hapa꞉peke. Kutupa ika꞉ ota꞉ epeke hau pa꞉ta꞉ta꞉ hone wilimieki apa꞉taapa꞉peke. Koto ika꞉ hone wilimieki pa꞉ta꞉ta꞉ mo ika꞉ kone loke hone yaapo lu tumbao haleme hau apa꞉taapa꞉peke. Kutupa koto loke hone yaapo lu tumbao halemeeki pa꞉ta꞉ta꞉ puki hana꞉ noka꞉pelemeeki apa꞉taapa꞉peke. Koto ika꞉ puki hana꞉ noka꞉pelemeeki pa꞉ta꞉ta꞉ Koda꞉na꞉ hau leke pitelemeeki apa꞉taapa꞉peke. Kutupa ika꞉ Koda꞉na꞉ hau leke piteleme hau pa꞉ta꞉ta꞉ kame pa꞉ta꞉ ta꞉na꞉ma꞉ homelemeeki apa꞉taapa꞉peke. Kutupa kame pa꞉ta꞉ ta꞉na꞉ma꞉ homeleme hau pa꞉ta꞉ta꞉ ma꞉nda꞉ pa꞉ta꞉ pukima꞉ homelemeeki apa꞉taapa꞉peke.
Do seliapo piki hau manuta꞉ ota꞉ ikana꞉ma꞉ wia hapa꞉peke ya꞉la꞉ haumanue. Kutupa ikana꞉ma꞉ do haumanu mea tumbulu bao wia haemeka꞉na꞉ta꞉ kota꞉ koto ale manuma꞉ta꞉ ika꞉ mo nika꞉ Tekehali Yesu Ketiso pa꞉ta꞉ hone witeleme ekita꞉ wele putiaasa꞉ honkopu kilieke. Koto pa꞉la꞉pate ma꞉nda꞉ epima꞉ do ekimanu na wia haya꞉ka꞉na꞉ta꞉ kota꞉ koto someta꞉ leke ota꞉ doka꞉tiki yaalo hata꞉ handa꞉peke na ya꞉la꞉me. Koto pa꞉la꞉ ekima꞉ta꞉ ipika꞉ amba꞉ pa꞉la꞉ hoke haumanu tanda꞉pa paeyawala꞉ ekita꞉ hone yonka꞉lala꞉me.
10 Koto ekina꞉ yaka kame titio. Mo Koda꞉ma꞉ iki wi laa ma̱leke lita꞉la꞉ ekita꞉ ota꞉ pa u haena꞉ ikana꞉ma꞉ honkopu wopu hao pea꞉pa꞉peke. Kutu pimika꞉na꞉ta꞉ ika꞉ hone tulaleme ekita꞉ ota꞉ na mina꞉pa꞉lalimikie. 11 Dupimika꞉na꞉ta꞉ ikita꞉ mo nika꞉ Pa꞉ta꞉la꞉la꞉ Tekehali Yesu Ketisona꞉ na paelo pa꞉la꞉ Kilu Tombuao hala꞉eki pa꞉ta꞉ honda꞉ pamboemena꞉ waleke tieke kilieke.
12 Kutupa ikana꞉ma꞉ta꞉ amba꞉ meleme ota꞉eki pa꞉ta꞉ honkopu hao hapa꞉lia hata꞉ do alo pimanu amba꞉ hone wilimipate I̱ma꞉ do hau manuta꞉ iki pa꞉ta꞉ paa opuaaso ombu halueke. 13 Yaka honema꞉ta꞉ I̱ pa halo aneta꞉ I̱ma꞉ pea꞉pekeeki homeketa꞉ do hau manuna꞉ ika꞉ amba꞉ wilimi honemanu paa hone u tiatiki pulueke. 14 Nika꞉ hande Tekehali Yesu Ketisoma꞉ I̱ pa꞉ta꞉ peneme yao la kia꞉ tupa꞉ I̱ma꞉ do homa꞉peke loketa꞉ teke pa꞉ta꞉ baalueke hone witolome. 15 Koto ekina꞉ta꞉ I̱ homulua꞉ hoki nane make ikana꞉ma꞉ do haumanu hoto paeyao hone u hamena꞉yeke I̱ma꞉ honkopu hao pota꞉manu wepu wialueke.
Ketisona꞉ pa̱a̱na꞉ lekema꞉ handa꞉ wilimieki
16 Mo hande nika꞉ Tekehali Yesu Ketisona꞉ wele pa꞉ta꞉ ipula꞉ ekita꞉ nikana꞉ma꞉ta꞉ pa ma꞉nda꞉ma꞉ ipika꞉ hone pa꞉ta꞉ wa꞉pa꞉la꞉ tameni manuna꞉ tilao hata꞉ iki pa꞉ta꞉ walolo na loma꞉me. Ota꞉ nika꞉ lekema꞉ ipika꞉ honkopu tieke handoma꞉me. 17 Mo hande Koda꞉ Apa꞉ma꞉ Yesu pa꞉ta꞉ pa̱a̱ pa꞉la꞉eki pita꞉ yeiya꞉ laasa꞉eki yaapo halea꞉ natena꞉ta꞉ nikita꞉ koto pa꞉ta꞉ hamono pia꞉me. Koto dina꞉ta꞉ mo pa̱a̱ wopupiki Koda꞉na꞉ pi ho̱la̱꞉makema꞉ alo hata꞉ alota꞉ Dota꞉ ya pukipiki wekie. I̱ma꞉ ipiki pa꞉ta꞉ ta꞉na꞉ma꞉ wopu homolome laa pi la꞉niaeya꞉me. 18 Ota꞉ nikana꞉ma꞉ kone mo pi ho̱la̱꞉make oli hepeni nanema꞉ epea꞉eki opuma꞉me. Nikita꞉ ipiki ame̱le̱ mo hande yako piki potena꞉ haoma꞉ dina꞉ loa꞉me.
19 Koto ekina꞉ nikita꞉ mo hande potopede haliwekima꞉ walo haemeke pina꞉ hone wopu tulaloma꞉me. Ikana꞉ma꞉ make koto pi wopu opimika꞉na꞉ta꞉ ota꞉ epeke tupa꞉ pilimikie. Pa ekipeke koto pita꞉ hande lamepama꞉ timba꞉ leke ale pa꞉ta꞉ pa̱a̱ peatia pua mo da ka꞉la꞉polo hata꞉ da ka꞉la꞉paaso hombulanka꞉ma꞉ ika꞉ puki pa꞉ta꞉ pa̱a̱ peaasa꞉ nate opolo haena꞉ mina꞉pa꞉laasa꞉ tupa꞉e. 20 Titina꞉ pita꞉ dupama꞉ hone u hapa꞉peke Ma꞉nda꞉ma꞉ ipika꞉ honema꞉ kone mo Baibolo pa꞉ta꞉ la꞉ ula꞉ pi ma꞉nda꞉na꞉ teketa꞉ pa na wala꞉peke ya꞉la꞉me. 21 Pa ekipeke mo la꞉ wieke pi ma꞉nda꞉ta꞉ halina꞉ hone pa꞉ta꞉ na epeekepate mo haliwekita꞉ Holi Sipitidima꞉ handeteke hayekeeki oto pa꞉ta꞉ hata꞉ Koda꞉ma꞉ haleeke tupa꞉ walao haemekeme.