2
Yayapiki pi wala꞉la꞉ haliweki
Makeaaso potopede haliwekita꞉ amba꞉ hande haemeke wanda꞉hali tukiki pa꞉ta꞉ opa꞉liaemeke tupa꞉ kone yayapiki pi wala꞉la꞉ haliwekita꞉ iki tukiki pa꞉ta꞉ make opa꞉lialieke. Koto haliwekima꞉ta꞉ iki hoeyaapeke yayapiki mana꞉ pimanu mea a꞉pa make mo hande iki ka꞉la꞉pa꞉ tapaala꞉ Tekehali hoki walolo hata꞉ ika꞉ kone iki hoeyaasa꞉ haumanu mea ipilimikie. Kutu pitolo kone wanda꞉hali wopuma꞉ta꞉ ika꞉ yaala꞉piki hoke haumanu tolu halimikie. Kutu piteleme ekima꞉ta꞉ mandane wanda꞉halima꞉ta꞉ mo ota꞉ tikitiki piki pota꞉na꞉ta꞉ pa hoke ha̱i̱ piki pimanu lalimikie. Do yayapiki pi wala꞉la꞉ haliwekima꞉ta꞉ pasa꞉tei pitolo hata꞉ ika꞉ alemanu muluekema꞉ makeaaso la꞉la꞉ tamenimanu la kilieke. Ameta꞉ amba꞉ kiake kone iki pi yokaalu pulu pa꞉la꞉ halita꞉ tikitiki yao hata꞉ iki hoeyaalo pa꞉la꞉ halita꞉ u̱ na pa꞉ela꞉me.
Koda꞉ma꞉ta꞉ mo hoke hau pieke enisolo manuna꞉ yenkita꞉ pa na mina꞉pa꞉lae yekepate ikita꞉ oni ti uleke pa꞉ta꞉ hoto paeyao seni puma꞉ tonkao timba꞉ la꞉papeke pa꞉ta꞉ haena꞉ la꞉la꞉me. Koto pa꞉ta꞉ta꞉ iki pi yokaalu pulu peleme nate yu wia haena꞉ la꞉la꞉me. Koda꞉ma꞉ta꞉ mo hande amba꞉ kenkena꞉ hoke yenkita꞉ na mina꞉pa꞉lae yekepate ipiki hoki walemeke wanda꞉halita꞉ ikali tala꞉ ekima꞉ mina꞉ leekeme. Ipikana꞉ma꞉ tamba꞉ mieke wanda꞉halita꞉ mo ota꞉ ekina꞉ pi walo hayeke hali Noa pita꞉ mandane watake hata꞉ wanda꞉hali pea tamba꞉ miekeme.
Koda꞉ma꞉ta꞉ mo Sodomo Komoto daoni yaapo ma̱leke lia ti ulekema꞉ hoeyaeyeke ekita꞉ ipiki hoki walo peleme wanda꞉hali pa꞉ta꞉ pulu pa꞉la꞉ tupa꞉ waleekeme. Ipikana꞉ma꞉ta꞉ Loda peteleekeme. Lodata꞉ epeke hali hata꞉ ipikita꞉ mo pi yambelemeke wanda꞉halima꞉ walemeke loke hoeyaasa꞉ haumanu handolo hata꞉ ipika꞉ weleke pukima꞉ ka꞉nda꞉ma꞉ homeekeme. Koto epeke halita꞉ kutupiki wanda꞉hali anka꞉lopuna꞉ hata꞉ peliolo da kelepolo dupiki temokona꞉ hau pimikieki handolo make opitolo hata꞉ puki tandama꞉ homolo tanda tieke mutia peekeme. Koto ekina꞉ Koda꞉ma꞉ta꞉ mo ipika꞉ hau leke piteleme wanda꞉hali ika꞉ ka꞉nda꞉ma꞉ homelemeke pa꞉ta꞉la꞉la꞉ ekita꞉ hone ula꞉me. Kutupa make mo hoke wanda꞉halita꞉ hoke yenki oto pa꞉ta꞉ haena꞉ laata꞉ mo pi yokaalu pulu pa꞉la꞉ nate yu wia haena꞉ ala꞉ ekita꞉ hone ula꞉me. 10 Ota꞉ mo ika꞉ ha̱i̱ piki lokena꞉ na꞉na꞉ma꞉ homa꞉la꞉eki pita꞉ Koda꞉na꞉ handeteke hala꞉ ekita꞉ pa pina꞉ma꞉ hone u haleme wanda꞉hali pa꞉ta꞉ loa꞉me.
Do yayapikieki wala꞉la꞉ haliwekima꞉ta꞉ ma꞉nda꞉ pa꞉ta꞉ homu na piki ika꞉ homeke hone u hata꞉ oli manda hala꞉ seliapo piki enisolo titita꞉ na handomo tiao halememe. Kotoeki na pikita꞉ pa iki kitao halememe. 11 Mo yayapiki pi waleleme haliweki bepolaake wele wopu piki enisolo haliwekima꞉ koneta꞉ Tekehalina꞉ leke popelekena꞉ Ikita꞉ ka꞉ta꞉ta꞉ pelememe laa la la na pu halememe. 12 Koto pa꞉la꞉pate do haliwekima꞉ta꞉ ika꞉ lokema꞉ kone iki handeteke haena꞉ laa mo hona꞉ma̱o̱ lina꞉yeke mondu ula꞉ tikene hala꞉ yeti sayalema꞉ handelememe. Ikana꞉ma꞉ta꞉ iki hone wopu na wilimi pimanu kone la la pea hoeyao halememe. Ikita꞉ mo tikene hala꞉ yeti sayale pita꞉la꞉ tupa꞉ hoeyaalieke. 13 Kutupa ikana꞉ma꞉ ma꞉nda꞉ pa꞉ta꞉ tanda piki haumanu peleme ekina꞉ iki make koto tupa꞉ kone tanda piki yenki kilieke.
Ika꞉ ta꞉na꞉ma꞉ homa꞉la꞉ ekita꞉ ika꞉ lokena꞉ na꞉na꞉ pa꞉la꞉eki tumbaaluekema꞉ mo pa̱a̱na꞉ hata꞉ yaala꞉ma꞉ na homeke anemone hau pu halememe. Ika꞉ yayapiki pota꞉ manuna꞉ ta꞉na꞉ma꞉ homo hata꞉ iki ame̱le̱ ne mandakena꞉ apa꞉tao nalemeketa꞉ iki tukiki pa꞉ta꞉ ha̱i̱ peao hondo pilake nono pelememe. 14 Ikita꞉ wanda꞉na꞉ leke titolo hata꞉ hoke hauta꞉ ota꞉ na pao halememe. Ikana꞉ma꞉ mo damako piki wanda꞉halita꞉ hona꞉ pa꞉ta꞉ mea teao halememe. Ika꞉ta꞉ pasa꞉tei pita꞉la꞉ hau puluekema꞉ amba꞉ moka꞉la handa wilimime. Ikita꞉ Koda꞉na꞉ mineke panka꞉la꞉eki oto pa꞉ta꞉ hala꞉ tapake au laa halememe. 15 Ikita꞉ mo hande tikitiki piki pota꞉ mina꞉pa꞉lao pota꞉ pomu keaaso hata꞉ mo hande Biona꞉ eiyeke Beilamema꞉ ipika꞉ pieke hoke hauna꞉ mieke mani pa꞉ta꞉ pukima꞉ homeeke tupa꞉ koto awili teilememe. 16 Koto someta꞉ ipika꞉ hoke hau pa꞉ta꞉ lu panda꞉ puniaena꞉ mo donkima꞉ pi leekeme. Ipika꞉ donkima꞉ta꞉ wanda꞉halina꞉ pi ho̱la̱꞉makema꞉ leke leekema꞉ mo potopedena꞉ you hoke haumanu piekeeki sa꞉sa꞉ piekeme.
17 Do haliwekita꞉ mo hande opa꞉la꞉ ikali o ala꞉ ekima꞉ handelememe. Ikita꞉ po tilipuma꞉ kili mea baala꞉ koama꞉ handelememe. Koda꞉ma꞉ta꞉ oni timba꞉ la꞉papeke naku tieke pa꞉ta꞉ta꞉ ika꞉ da panda꞉ amba꞉ mea wiala꞉me. 18 Ikana꞉ma꞉ta꞉ hakoko lia teke na wiki pimanu wepu halememe. Kutupa make mo hokeeki pa꞉ta꞉ haleme wanda꞉hali paka꞉lao poluekema꞉ kini piteleme wanda꞉hali tamuluekema꞉ta꞉ ika꞉ lokena꞉ na꞉na꞉ma꞉ homa꞉la꞉ ekima꞉ pu halememe. 19 Ikita꞉ ika꞉ lu wiala꞉ hoke hoeyaasa꞉ hauna꞉ pa hameke e pokaasa꞉ haliweki hata꞉ kone mo wanda꞉hali pa꞉ta꞉ta꞉ iki ka꞉la꞉paalumeke laa pi la꞉ u halememe. Ma꞉nda꞉ epi a꞉nda꞉ ipika꞉ pu hala꞉ hauma꞉ da panda꞉ mina꞉ lea꞉ka꞉na꞉ta꞉ kota꞉ koto someta꞉ pa hameke e pokaasa꞉ hali hala꞉me.
20 Wanda꞉hali epi a꞉nda꞉ma꞉ niki pa꞉ta꞉la꞉la꞉ Tekehali Yesu Ketiso hone wita꞉la꞉eki pa꞉ta꞉ yama꞉ do kenkena꞉ honkopu hake hoke ekimanu paka꞉lao kone handeeki manuma꞉ da panda꞉ paa mina꞉ lemeka꞉na꞉ta꞉ dupiki wanda꞉halita꞉ amba꞉ hande kini pea haeme tupa꞉ dia꞉ya꞉la꞉pate ota꞉ ankulake hokeeki pa꞉ta꞉ halememe. 21 Mo hande yakopiki pi ula꞉eki iki pa꞉ta꞉ haleekeeki hone wia kone paa mina꞉pa꞉lao peleme ekima꞉ mo ota꞉ tikitiki piki ekina꞉ pota꞉ hone na wimika꞉na꞉ yoluta꞉ ota꞉ epolo pia꞉me. 22 Ikina꞉ pa mo wanda꞉halima꞉ amba꞉ hande lo haemeke pi ma꞉nda꞉ta꞉ ota꞉ekie laa dupa wala꞉la꞉me.
Kikama꞉ta꞉ ipika꞉ amba꞉ hande tolu wieke moku pa꞉ta꞉ta꞉ paa la꞉ka꞉la pu hala꞉me
laa make paa pi ma꞉nda꞉ta꞉
Mo ikali peiyao ula꞉ ma꞉na꞉ma꞉ta꞉ mo kenke pa꞉ta꞉ paa peke lulu pu hala꞉me laa lo halememe.