3
Tekehalina꞉ ipula꞉ ekina꞉ pi la꞉ ula꞉eki
Yaka yankeke tonuo. Dota꞉ iki pa꞉ta꞉ yaka yaapo peao tameiya꞉ tapaasome. Do tameiya꞉ yaapo telipuna꞉ pa꞉ta꞉ta꞉ ika꞉ hone pa꞉ta꞉ hakepiki honemanu mea tialuekema꞉yeke do haumanu paa hone u tiaasome. Yaka hone pa꞉la꞉ ekita꞉ mo yakopiki potopede haliwekima꞉ amba꞉ hande la kimi pimanu make hande Pa꞉ta꞉la꞉la꞉ Tekehalina꞉ pi wiekeeki ika꞉ aposolo haliweki pa꞉ta꞉ yama꞉ iki kia꞉eki tonka꞉na꞉ niminatiki piomena꞉ loa꞉me.
Titina꞉ amba꞉la do hone wopu wia꞉peke. Mo hande paetolo nate manuna꞉ta꞉ mandane kitao hala꞉ wanda꞉hali ipilimikie. Koto wanda꞉hali ika꞉ hau manuta꞉ ika꞉ hone pa꞉la꞉ ekima꞉ handeteke haena꞉ lelimikie. Ikana꞉ma꞉ta꞉ iki kitaaso hata꞉ lota꞉ pitolo alota꞉ Ipikita꞉ ipulueke pita꞉ na la꞉ wiekea. Ameta꞉ ipikita꞉ handoka꞉ta꞉pe. Nika꞉ apa꞉ amedata꞉ amba꞉ koto homelemepate pa mo ala꞉ta꞉ ala꞉ta꞉ paeyaota꞉ amba꞉ mo hande kenke ya wepitolo wieke tupa꞉ kone hande mande laa pa do ula꞉taa laa lelimikie. Ikana꞉ma꞉ta꞉ Koda꞉ma꞉ amba꞉ kiake pi la꞉ witolota꞉ kenke ya yaapo wepiekeme la꞉la꞉ ota꞉ ekita꞉ hoki walo halememe. Kenketa꞉ ikali pa꞉ta꞉ opa꞉liao ikalima꞉ta꞉ kenke au laeyekeme. Kutupa make mo hande ikali tea꞉ ekima꞉ta꞉ hande amba꞉ kenke hoeyaeyekeme. Koto tupa꞉ Koda꞉ma꞉ mo hande la꞉ wieke homeke pima꞉ kone ame do ula꞉ kenke ya yaapota꞉ ti ulekema꞉ hoeyaena꞉yeke amu pea ula꞉me. Koda꞉ matao haleme wanda꞉hali pi yokaalu pea hoeyaalo pa꞉la꞉ nate yu wia haena꞉ la꞉la꞉me.
Koto pa꞉la꞉pate yaka yankeke tonuo. Do alo pi homeke hone na yonka꞉lapa꞉peke. Koda꞉na꞉ leke popelekena꞉ta꞉ nate homeke pita꞉ bapi hali tieke eleke eleke manuta꞉ ata꞉ka꞉ na pa꞉la꞉me. Ipiki pa꞉ta꞉ta꞉ telipuna꞉ mandake hau kone pa꞉la꞉me. Mandane wanda꞉halima꞉ hone witolota꞉ Tekehalita꞉ ipika꞉ pi la꞉ ula꞉eki puluekema꞉ta꞉ kesema꞉ pu hala꞉me lo halememe. Kotoeki na piki ipikana꞉ma꞉ta꞉ ikina꞉ a꞉ta꞉ma꞉ homolo yu wia hala꞉me. Pa ekipeke ipikana꞉ma꞉ta꞉ homeke a꞉nda꞉ hoeyaapa꞉na꞉e laata꞉ wanda꞉hali paeyao ika꞉ hoke hau mina꞉pa꞉laena꞉e hone u̱ hala꞉me.
10 Koto pa꞉la꞉pate Tekehalina꞉ Nateta꞉ mo hande pake nala꞉ hali ipula꞉ tupa꞉ ipilieke. Koto Natena꞉ta꞉ oli yata꞉ pututu piki e̱ wi laa alupilieke. Oli yana꞉ hala꞉ ale manuta꞉ tima꞉ taa hoeyaota꞉ do kenke make kenke pa꞉ta꞉ ula꞉ ale paeyao make taa alupaalieke. 11-12 Do ala꞉ta꞉ ala꞉ta꞉ paeyao dupa hoeyaalo pa꞉la꞉eki ya꞉leke loa꞉ma꞉ ikita꞉ ekipiki wanda꞉hali hapa꞉peke ya꞉la꞉pe. Ikana꞉ma꞉ta꞉ Koda꞉na꞉ Nate epolo pa꞉la꞉ dita꞉ honema꞉ kimaaso hata꞉ a̱i̱ epena꞉e laa honkopu hao hapa꞉peke. Kutu pitolota꞉ ika꞉ haleme ekita꞉ yako pina꞉ laa Koda꞉na꞉ hau leke pu hapa꞉peke ya꞉la꞉me. Koto dina꞉ta꞉ mo yata꞉ ta꞉ta꞉ pao hoeyao mo yana꞉ hala꞉ ale manuta꞉ mo titipuma꞉ taa o̱ la꞉ palieke. 13 Pate Koda꞉ma꞉ la꞉ ula꞉ tupa꞉ mo hande tikitiki hau homeke ulu pa꞉la꞉ panake kenke ya yaapo epena꞉ yu wia haloma꞉me.
14 Koto ekina꞉ yaka yankeke tonuo. Koto nate yu wia hata꞉ta꞉ Koda꞉na꞉ leke popelekena꞉ hake pea eki a꞉nda꞉ na piki wanda꞉halima꞉ handaa Koda꞉ yaapo puki lopa꞉niao haluekema꞉ taapo hapa꞉peke. 15 Nika꞉ kame seliapo Poloma꞉ Koda꞉ma꞉ haleeke epeke hone wita꞉la꞉eki miniki hata꞉ iki pa꞉ta꞉ tameiya꞉ tapaaso leekeme. Koto tupa꞉ mo nika꞉ Tekehalina꞉ a꞉ta꞉ma꞉ homolo yu wia hala꞉ ekita꞉ iki da꞉ta꞉la꞉eki miomena꞉ waleke wiaaso pita꞉la꞉me hone wopu u hapa꞉peke. 16 Polo ipika꞉ tameiya꞉ paeyaona꞉ta꞉ homeke pi ombu lo hala꞉me. Kutu pa꞉la꞉pate pi ula꞉eki matao hone eleke eleke u haleme wanda꞉halima꞉ta꞉ ipika꞉ tameiya꞉manu pa꞉ta꞉ koto kone hone wia꞉peke na ya꞉la꞉ mandane pi manuta꞉ ata꞉ka꞉ peao walo halememe. Mo mandane Baibolo pimanu pa꞉ta꞉ pu haleme tupa꞉ loa꞉me. Koto ekina꞉ta꞉ ika꞉ kone iki pa꞉ta꞉ mo hoeyaasa꞉eki mea ipu halememe.
17 Pate iki yaka yankeke tonuo. Ikana꞉ma꞉ta꞉ koto ekita꞉ amba꞉ hone wilimime. Koto ekina꞉ta꞉ wopu handeteke hapa꞉peke. Pa ekipeke mo lo pi yambolo haleme wanda꞉halina꞉ yayapikieki manuma꞉ iki hatuku pua ika꞉ epeke haleme alena꞉ mea lopaama꞉na꞉ loa꞉me. 18 Kotoeki na pikita꞉ nika꞉ Pa꞉ta꞉la꞉la꞉ Tekehali Yesu Ketisona꞉ hone ula꞉eki make a꞉ta꞉ma꞉ homolo tamba꞉ mina꞉la꞉eki pa꞉ta꞉ daeyatia pu hapa꞉peke. Ipiki pa꞉ta꞉ pa̱a̱ pa꞉la꞉eki ame make wetepe nina꞉ make wina꞉e. Kutu pina꞉e.