2
Homa꞉la꞉eki mina꞉pa꞉lao deto hala꞉eki mea꞉peke ya꞉la꞉eki
Amba꞉ ikita꞉ pi na opiki hoke hau pimiki ekima꞉ ika꞉ temokomanu homa wimikime. Koto pita꞉ta꞉ ikana꞉ma꞉ do kenkena꞉ hoke hau pita꞉la꞉eki telia꞉ mea pu haota꞉ ya nane haleme wele pita꞉la꞉ temoko manuna꞉ teke halina꞉ pi opu haemekeme. Koto temokoma꞉ta꞉ Koda꞉na꞉ pi na opu haleme wanda꞉halita꞉ ipikana꞉ma꞉ handeteke hala꞉me. Amba꞉ta꞉ niki make kutupiki wanda꞉hali hao hata꞉ta꞉ nika꞉ hone pieke ekimanu putia pulu hata꞉ nika꞉ lokema꞉ hone pieke make nika꞉ hone wia puma꞉eki make pu haoma꞉me. Koto hau pu haleme wanda꞉hali pa꞉ta꞉ Koda꞉ma꞉ hoke yenki hala꞉peke ya꞉la꞉ tupa꞉ niki pa꞉ta꞉ make kia꞉peke yolo pia꞉me.
4-5 Nikana꞉ma꞉ pi na opu haoma꞉ ekina꞉ nika꞉ temokomanu homa wimikipate kone Koda꞉ma꞉ a꞉ta꞉ma꞉ wopu homolo hata꞉ niki pa꞉ta꞉ pukima꞉ wotu homeeke ekina꞉ Ketiso ame̱le̱ niki mea da꞉taeyekeme. Koda꞉ ipika꞉ pa hameke a꞉ta꞉ma꞉ homeeke ekima꞉ iki mea da꞉taala꞉me. Nikita꞉ Ketiso yaapo ta꞉ma꞉ni pea haloma꞉ ekina꞉ Koda꞉ma꞉ nikita꞉ Ketiso ame̱le̱ mea tiaota꞉ oli hepeni nane Ketiso ame̱le̱ lu tombuao pitomono la꞉la꞉me. Koto hande Koda꞉ma꞉ pieke hauta꞉ ipikana꞉ma꞉ pukima꞉ homolo hata꞉ Yesu Ketiso niki pa꞉ta꞉ ka꞉la꞉ ekima꞉ wetepena꞉ halo peleme wanda꞉halima꞉ ipikana꞉ma꞉ ota꞉ pa hameke a꞉ta꞉ma꞉ wopu homo hala꞉eki nate paeyao handa꞉tiki pina꞉ piekeme. Ikana꞉ma꞉ hone tulaaso hamina꞉ Koda꞉ta꞉ ipikana꞉ma꞉ pa hameke a꞉ta꞉ma꞉ homolo hata꞉ iki mea da꞉taala꞉me. Ikana꞉ma꞉ ika꞉ piteleme ekina꞉ dia꞉me. Koda꞉ma꞉ iki pa꞉ta꞉ pa kita꞉la꞉ ekina꞉ loa꞉me. Ikana꞉ma꞉ ika꞉ kone ika꞉ pi laapeke na ya꞉la꞉me. Ikana꞉ma꞉ mineleme ekita꞉ ika꞉ piteleme ekina꞉ na minelemeke handa loa꞉me. 10 Koda꞉ta꞉ niki wepia hamono la꞉la꞉ Halie. Ipikana꞉ma꞉ta꞉ nikita꞉ Yesu Ketiso yaapo ta꞉ma꞉ni pea hata꞉ epeke haumanu pu hamonoyeke nikita꞉ panake wanda꞉hali wepia hamono la꞉la꞉me. Nikana꞉ma꞉ kutupiki hau peomonoyeke Koda꞉ma꞉ amba꞉ kone pota꞉ pilao pa꞉la꞉me.
Ketisoma꞉ tapake yaapota꞉ homeke haena꞉ la꞉la꞉eki
11 Ikana꞉ma꞉ hone wilimime. Mo hande Diu haliwekima꞉ta꞉ ikana꞉ma꞉ ika꞉ kone alota꞉ nikita꞉ sekemesaisi hau pea haloma꞉ haliwekio la alemepate ikita꞉ Diendaili haliweki mondu wieke pa꞉ta꞉ kone iki pa꞉ta꞉ sekemesaisi hau na peleme haliwekio lo halememe. Hande sekemesaisi hau pita꞉la꞉ ekita꞉ haliwekina꞉ lokena꞉ pita꞉la꞉ hau pa꞉ta꞉ loa꞉me. Koto ekina꞉ Diendaili wanda꞉halio ikana꞉ma꞉ amba꞉ hata꞉ pimi ekita꞉ hone wia꞉pa꞉peke. 12 Koto pita꞉ta꞉ ikita꞉ Ketiso teke pa꞉ta꞉ na hake ika꞉ ta꞉ta꞉ papate haemekeme. Ikita꞉ Koda꞉ma꞉ talopu mea haena꞉ la꞉la꞉ wanda꞉hali apa꞉tao na hake tapake ta꞉ta꞉ wanda꞉hali haemekeme. Koda꞉ma꞉ ipika꞉ wanda꞉hali pa꞉ta꞉ pimanu la꞉ wiekeeki manuta꞉ iki pa꞉ta꞉ na leekeme. Ikita꞉ amba꞉ do kenkena꞉ haemeke dina꞉ta꞉ Koda꞉ ame̱le̱ na hake ipiki pa꞉ta꞉ epekeeki muluekema꞉ hone na wiki pa hao haemekeme. 13 Koto tupa꞉ pa haemekepate ameta꞉ Yesu Ketiso yaapo ta꞉ma꞉ni pea hata꞉ta꞉ ika꞉ ta꞉ta꞉ papate haemeke wanda꞉hali kone Ketiso ipika꞉ we lopeeke ekina꞉ iki mea a꞉pa Koda꞉ teke pa꞉ta꞉ hamina꞉ la꞉la꞉me. 14 Ketiso ipikana꞉ma꞉ kone Diu wanda꞉hali make Diendaili wanda꞉hali make mea apa꞉tao homeke tapake wanda꞉hali hamono la꞉la꞉ ekima꞉ nika꞉ a꞉nda꞉ ipikana꞉ma꞉ peliaowala꞉me. Mo hande a꞉nda꞉ tunkula꞉ alu alu pea ta꞉ta꞉ ta꞉ta꞉ pea haena꞉ tupele hayeke ekita꞉ Ketiso ipika꞉ lokena꞉ kone londa꞉la baeyekeme. 15 Ipikana꞉ma꞉ta꞉ hande Diu wanda꞉halina꞉ Lo Pimanu hande tombo tombo wimiki pimanu tonka꞉na꞉ paeyaeyekeme. Dupieke ekita꞉ mo tapake yaapo pa꞉ta꞉ tapake homeke hata꞉ panake wanda꞉hali ipiki yaapo ta꞉ma꞉ni pea hata꞉ta꞉ ipikana꞉ma꞉ wepia haena꞉ loluekema꞉ piekeme. Kutu pieke ekina꞉ a꞉nda꞉ peliaowaeyekeme. 16 Ketisota꞉ hande a꞉ka꞉tei wape piki tina꞉ homeeke ekima꞉ a꞉nda꞉ tunkula alu alu pitelemeeki leke tankema꞉ handa꞉la꞉eki ipikana꞉ma꞉ bepolao homaeyekeme. Kutu pieke ekima꞉ make ipikana꞉ma꞉ mo tapake yaapo pa꞉ta꞉ tapake homeke apa꞉tao haena꞉ laata꞉ Koda꞉ pa꞉ta꞉ paa hatuku epeekeme. 17 Koto ekina꞉ Ketisoma꞉ a꞉pata꞉ hande a꞉nda꞉ peliaasa꞉ Pi Seliapo paeyao pa꞉ta꞉ waleekeme. Diendaili wanda꞉halio Koda꞉ teke pa꞉ta꞉ na hake ta꞉ta꞉ papate hamina꞉ kone iki pa꞉ta꞉ waleekeme. Diu wanda꞉halio Koda꞉ teke pa꞉ta꞉ hamina꞉ kone iki pa꞉ta꞉ make waleekeme. 18 Ketisoma꞉ peaala꞉ ekima꞉ta꞉ Diu wanda꞉hali make Diendaili wanda꞉hali make niki paeyaoma꞉ta꞉ homeke Sipitidi meata꞉ Koda꞉ hala꞉ pa꞉ta꞉ pua꞉peke ya꞉la꞉me.
19 Koto ekina꞉ Diendaili wanda꞉halio ame ikita꞉ kenke ma꞉nda꞉ nanema꞉ hao epeleme wanda꞉hali leke make da ma꞉nda꞉ wanda꞉hali leke make na hake ikita꞉ Koda꞉na꞉ wanda꞉hali ame̱le̱ ota꞉ ipika꞉ da wanda꞉hali hata꞉ ipika꞉ tapake wanda꞉hali kone halememe. 20 Ikita꞉ Koda꞉ma꞉ a꞉eta꞉la꞉ da tupa꞉ halememe. Ipikana꞉ma꞉ koto da a꞉etolota꞉ niki aposolo haliweki make potopede haliweki make mea apa꞉tao pinkimanu tupa꞉ noka꞉pa꞉la꞉me. Kutu pa꞉la꞉pate Yesu Ketisota꞉ ota꞉ titina꞉ noka꞉pa꞉la꞉ pinki hala꞉me. 21 Yesu Ketisoma꞉ta꞉ koto hande da a꞉eta꞉la꞉ ti manuta꞉ ipikana꞉ma꞉ miniki hata꞉ta꞉ Tekehali ipika꞉ yakopiki da haena꞉yeke a꞉eya꞉ tia pula꞉me. 22 Ikita꞉ Yesu Ketiso yaapo ta꞉ma꞉ni pea hamina꞉ make mo mandane Ketiso wanda꞉hali paeyao make mea apa꞉tao Koda꞉ma꞉ ikita꞉ ipika꞉ da haena꞉ loluekema꞉ a꞉eta꞉la꞉me. Koto da tukiki pa꞉ta꞉ Koda꞉ ipika꞉ Sipitidi hao halieke.