3
Poloma꞉ Diendaili wanda꞉hali epeaaluekema꞉ piekeeki
Koto pa꞉la꞉ ekina꞉ I̱ Poloma꞉ta꞉ iki Diendaili wanda꞉hali ika꞉ e pokaowa꞉ ekina꞉ Yesu Ketiso ipika꞉ dipula hali hata꞉ta꞉ Koda꞉ pa꞉ta꞉ yeni pu halome. Koda꞉ma꞉ pa hameke a꞉ta꞉ma꞉ homolo hata꞉ I̱ma꞉ iki epeaanoyeke koto e I̱ walea꞉eki ikana꞉ma꞉ amba꞉ opitolo pelememe. Koda꞉ma꞉ amba꞉ ipika꞉ a꞉mbao u hayeke hone peneme yao walolo hata꞉ I̱ pa꞉ta꞉ la kia꞉me. Do alo ekita꞉ I̱ma꞉ amba꞉ wape hosiki pua꞉me. Ikana꞉ma꞉ koto wapesiki handa yata꞉pemeka꞉na꞉ta꞉ Ketiso ipika꞉ a꞉mbao u hala꞉ hone I̱ma꞉ handoloeki kone ikana꞉ma꞉ make handilimikie. Amba꞉ hata꞉ta꞉ koto hande a꞉mbao u hayeke honeta꞉ haliwekima꞉ na opimikipate ame Koda꞉ma꞉ta꞉ ipika꞉ yakopiki aposolo haliweki pa꞉ta꞉ make potopede haliweki pa꞉ta꞉ make Sipitidima꞉ peneme yao la kina꞉ la꞉la꞉me. Koto hande a꞉mbao u hayeke honeta꞉ dupae. Hande Pi Seliapo opueleme ekina꞉ Diendaili wanda꞉hali ikana꞉ma꞉ta꞉ Koda꞉ma꞉ epeaasa꞉ ekimanu Diu wanda꞉hali ame̱le̱ mandakena꞉ apa꞉tao mea꞉peke ya꞉la꞉me. Ikana꞉ma꞉ta꞉ apa꞉tao homeke loke ta̱la̱ hata꞉ta꞉ hande Koda꞉ma꞉ Yesu Ketisoma꞉ peaena꞉ pi la꞉ wiekeeki ikana꞉ma꞉ make minelememe.
I̱ma꞉ta꞉ hande Pi Seliapo walolo e pokaaso ekita꞉ Koda꞉ma꞉ wele pitolo hata꞉ I̱ pa꞉ta꞉ kia꞉me. Koda꞉na꞉ wanda꞉hali paeyao titina꞉ haena꞉ I̱ta꞉ ota꞉ wetepe nane halopate Koda꞉ma꞉ta꞉ mo Diendaili wanda꞉hali pa꞉ta꞉ hande Pi Seliapo I̱ma꞉ walo ponoyeke I̱ pa꞉ta꞉ kia꞉me. Hande Pi Seliapo pa꞉ta꞉ta꞉ Ketiso ipika꞉ paelo pua꞉peke na ya꞉la꞉ hamoko hala꞉eki pila꞉me. Kutupa wanda꞉hali paeyaoma꞉ Koda꞉ma꞉ a꞉mbao u hayeke hone peneme yao yaalo pa꞉la꞉eki make handena꞉yeke I̱ma꞉ walo ponoyeke I̱ pa꞉ta꞉ kia꞉me. Hande ala꞉ta꞉ ala꞉ta꞉ paeyao wepia wina꞉ la꞉la꞉ Koda꞉ma꞉ta꞉ amba꞉ kiaake hatiki epemeke pa꞉ta꞉ kone ipika꞉ u hayeke hone a꞉mbao wia hao hayekeme. 10 Do ekina꞉yeke piekeme. Dupae. Oli hepeni nane haleme enisolo you haliwekima꞉ make wele pita꞉la꞉ haliwekima꞉ make mo hande siosi wanda꞉hali handolo hata꞉ Koda꞉ ipika꞉ ta꞉ta꞉ ta꞉ta꞉ piki epeke hone wita꞉la꞉eki ame do handa hone wina꞉yeke piekeme. 11 Koda꞉ma꞉ kutu pieke ekita꞉ ipika꞉ paeya꞉ paapeke na ya꞉la꞉ hone u hala꞉ ekita꞉ nika꞉ Tekehali Yesu Ketisoma꞉ pina꞉yeke leekeme. 12 Koto ekina꞉ nikita꞉ Yesu Ketiso yaapo ta꞉ma꞉ni pea ipiki pa꞉ta꞉ hone tulao hata꞉ta꞉ Koda꞉ hala꞉ pa꞉ta꞉ kina꞉pao honda꞉ pambolo pua꞉pa꞉peke ya꞉la꞉me. 13 Ika꞉ ekina꞉ I̱ma꞉ do tanda mea pilua꞉ ekita꞉ kota꞉ iki ka꞉nda꞉ma꞉ na homa꞉pa꞉peke laa I̱ma꞉ iki honke alome. Iki epeaalo pa꞉la꞉ ekina꞉ loa꞉me.
Ketisoma꞉ pukima꞉ homa꞉la꞉eki
14 Koto pa꞉la꞉ ekina꞉ I̱ma꞉ Apa꞉ pa꞉ta꞉ tumiki yotuao panda꞉puniao pilume. 15 Oli hepeni do kenke yaapo pa꞉ta꞉ haloma꞉ tapake wanda꞉hali paeyaoma꞉ta꞉ nika꞉ ota꞉ bikimanu paeyaota꞉ ipiki pa꞉ta꞉ minoloma꞉me. 16 I̱ma꞉ Koda꞉ pa꞉ta꞉ honke alo ekita꞉ dupae. Ipikita꞉ manda hata꞉ tieke hala꞉ ekina꞉ ipikana꞉ma꞉ ikita꞉ puki hana꞉ noka꞉pa honkopu hao hamina꞉yeke Sipitidi wele tonka꞉na꞉ kina꞉yeke honke alome. 17 Kutupa make ikana꞉ma꞉ hone tulao hamina꞉ Ketisota꞉ ika꞉ puki pa꞉ta꞉ hao haena꞉yeke honke alome. Ti pikimanu kenkena꞉ lopa꞉niaaseme tupa꞉ ikana꞉ma꞉ make Koda꞉na꞉ pukima꞉ homa꞉la꞉eki pa꞉ta꞉ ika꞉ pikimanu lopa꞉niao haota꞉ 18 Koda꞉na꞉ wanda꞉hali paeyao ame̱le̱ ikana꞉ma꞉ Ketiso ipika꞉ pukima꞉ homa꞉la꞉eki tombomanu wala꞉la꞉ ekita꞉ petipeke make hokulu make manda make oto nane make handoemena꞉yeke I̱ma꞉ yeni pitolome. 19 Ketiso ipika꞉ pukima꞉ homa꞉la꞉ ekita꞉ hando paeyaapeke na ya꞉la꞉eki kone ikana꞉ma꞉ handemeka꞉na꞉ta꞉ epelieke. Kutupa mo hande epeke epeke ale paeyao Koda꞉ ipiki pa꞉ta꞉ tumbulu bao hala꞉eki kone iki pa꞉ta꞉ make tumbulu bao halieke.
20 Koda꞉ma꞉ nika꞉ puki pa꞉ta꞉ pita꞉ta꞉ wele pu tiaaso hata꞉ta꞉ nikana꞉ma꞉ honke lolo poloma꞉eki paeyao make nikana꞉ma꞉ hone ulu poloma꞉eki paeyao make ota꞉ paeyao ta꞉pao ipikana꞉ma꞉ lu ankulao hata꞉ peaapeke ya꞉la꞉me. 21 Kutupiki Koda꞉ta꞉ siosi wanda꞉hali paeyaoma꞉ Yesu Ketiso yaapo ta꞉ma꞉ni pea hata꞉ta꞉ ipika꞉ biki nate paeyao mea a꞉meiyatiki pa pulu pulu hamana꞉ pea꞉pa꞉peke aleo. Kutu pina꞉e.