5
Pa̱a̱ pu hala꞉ alena꞉ hala꞉eki
Koto ekina꞉ ikita꞉ Koda꞉ ipika꞉ hone pa꞉la꞉ weki wandiki kone hata꞉ Koda꞉na꞉ pita꞉la꞉ hau kone pea꞉pa꞉peke. Hande Ketisoma꞉ niki pa꞉ta꞉ pukima꞉ homa꞉la꞉ tupa꞉ ikana꞉ma꞉ make pukima꞉ homa hapa꞉peke. Ipikana꞉ma꞉ Koda꞉ ta꞉na꞉ma꞉ homaaso hata꞉ ma꞉na꞉ lia halo haemeke tupa꞉ totopo piki ale leke ipika꞉ da꞉ta꞉la꞉eki kone nika꞉eki halawaeyekeme.
Kutupa make iki Koda꞉na꞉ wanda꞉hali hata꞉ loke hoeyaasa꞉ haumanu make na tiaake haumanu make pasa꞉tei pita꞉la꞉ haumanu make kutu pikieki manuna꞉ pi ma꞉nda꞉ a꞉nda꞉ na hotia꞉pa꞉peke. Keke pi make popeke na piki pi make hone na wiki pa pi alemeeki make ota꞉ na leke Koda꞉ pa꞉ta꞉ keiyae pimanu la꞉tiki pea꞉pa꞉peke. Do wape pa꞉la꞉ ekita꞉ Ota꞉ekie hone wia꞉pa꞉peke. Hali epima꞉ loke hoeyaasa꞉eki make na tiaake hau pita꞉la꞉eki make pasa꞉tei hau pita꞉la꞉eki make (mo pasa꞉tei hau pita꞉la꞉ ekita꞉ hande toopima꞉ wepia ula꞉ ale pa꞉ta꞉ yeni hau pita꞉la꞉ ekima꞉ kone handa꞉la꞉me) kutupiki hau pita꞉la꞉ halita꞉ Koda꞉ Ketiso yaapona꞉ Kilu Tombuao Hala꞉ ekina꞉ ota꞉ pua꞉peke na ya꞉la꞉me.
Ma꞉nda꞉ma꞉ hone na wiki pimanu alo hata꞉ iki makeaapa꞉na꞉ wotu handeteke hapa꞉peke. Koda꞉na꞉ pi na opitolo hata꞉ hande hoke haumanu pu haleme wanda꞉hali pa꞉ta꞉ Koda꞉ ipika꞉ mineke panka꞉la꞉eki mo wanda꞉hali pa꞉ta꞉ yapilieke. Koto ekina꞉ kutupiki wanda꞉hali ame̱le̱ ta꞉ma꞉ni pea na hapa꞉peke. Amba꞉ titina꞉ ikita꞉ timba꞉ la꞉pa peeke pa꞉ta꞉ haemepate ameta꞉ Tekehalina꞉ wanda꞉hali haleme ekina꞉ pa̱a̱ pita꞉la꞉eki tukiki pa꞉ta꞉ haleme wanda꞉hali ana꞉na꞉ hapa꞉peke. Mo hande pa̱a̱ pita꞉la꞉ ekima꞉ peaasa꞉ hau manuta꞉ dupae. Epeke hau pita꞉la꞉ ekimanu make tikitiki hau pita꞉la꞉ ekimanu make ota꞉ hau pita꞉la꞉ ekimanu make peaasa꞉me. 10 Tekehali ta꞉na꞉ma꞉ homaalo pelemeeki puluekema꞉ weiya pea꞉pa꞉peke. 11 Mo timba꞉ lo pamba꞉la꞉ pa꞉ta꞉ hata꞉ napeke na wita꞉la꞉ alema꞉ handeke haumanu pu haleme wanda꞉hali ame̱le̱ na ta꞉ma꞉ni pea na hake kutupiki haumanu mo hande pa̱a̱ peaasa꞉ ekima꞉ kone peneme yaena꞉ lapa꞉peke. 12 Ika꞉ a꞉mbao pitelemeeki manuta꞉ wanda꞉hali yaala꞉ma꞉ homaapa꞉na꞉ pi hotia꞉pa꞉peke na ya꞉la꞉me. 13 Hau paeyao pita꞉la꞉ ekita꞉ mo hande pa̱a̱ pita꞉la꞉ ekima꞉ peneme yao walea꞉ka꞉na꞉ta꞉ pita꞉la꞉eki teke handa꞉peke ya꞉la꞉me. 14 Kutupa mo hande pa̱a̱ pita꞉la꞉ ekima꞉ peneme yaasa꞉eki manuta꞉ pa̱a̱ pita꞉la꞉eki kone yelieke. Koto ekina꞉ wape dupa pa꞉la꞉me.
U peile halio. A̱i̱ tiae. Homa꞉la꞉eki mina꞉pa꞉lao tiaeka꞉na꞉ta꞉ Ketisoma꞉ neke pa̱a̱ pealieke wape pa꞉la꞉me.
15 Koto ekina꞉ epeke tupa꞉ haluekema꞉ wotu handeteke hata꞉ hone na wiki haliweki leke na hake hone wotu witolo hata꞉ hapa꞉peke. 16 Nate ma꞉nda꞉ pa na mina꞉pa꞉laake nate paeyao wotu weiya handa꞉tiki pia꞉pa꞉peke. Ame do nate manuna꞉ta꞉ hokeeki wotu pitelemeke handa loa꞉me. 17 Koto ekina꞉ hone na wiki haliweki leke na hake hone wia Tekehalina꞉ hone pa꞉la꞉eki handuluekema꞉ pea꞉pa꞉peke. 18 Kutupa hoke ikali naa keaasa꞉ ekima꞉ iki hoeyaapa꞉na꞉ kotoeki na piki Koda꞉na꞉ Holi Sipitidima꞉ iki tumbaatiki pita꞉la꞉eki muemena꞉ ota꞉ pea꞉pa꞉peke. 19 Kutupa ika꞉ yankeketiti ame̱le̱ epeke pimanu alo hata꞉ la꞉tiki pea꞉pa꞉peke. Kutupa make mo Baibolona꞉ emeli buka ula꞉ emelimanu make Tekehalina꞉ pi laaso hata꞉ ika꞉ pukima꞉ ta꞉na꞉ma꞉ homolo hata꞉ la꞉tiki pea꞉pa꞉peke. 20 Tekehali Yesu Ketisona꞉ bikina꞉ ala꞉ta꞉ ala꞉ta꞉ paeyao kita꞉la꞉ ekina꞉ hoto paeyao nika꞉ Apa꞉ Koda꞉ pa꞉ta꞉ keiyae pi la꞉tiki pea꞉pa꞉peke.
Hali pa꞉la꞉ wanda꞉weki pita꞉ wanda꞉ ma꞉la꞉ haliweki yaapona꞉eki
21 Ikana꞉ma꞉ Ketiso pa꞉ta꞉ paala꞉ma꞉ homa haleme ekina꞉ ika꞉ kone homu pu alu alu pea hapa꞉peke. 22 Wanda꞉wekio hande ika꞉ Tekehali pa꞉ta꞉ homu pea haleme tupa꞉ ika꞉ haliki titi pa꞉ta꞉ make homu pea hapa꞉peke. 23 Ketisota꞉ hande siosi wanda꞉halina꞉ you hali pa꞉la꞉ tupa꞉ halima꞉ ipika꞉ weteke make koto tupa꞉ handeteke hala꞉me. Kutupa Ketisoma꞉ mo siosi wanda꞉halita꞉ ipika꞉ loke tupa꞉ haena꞉ laa niki mea Da꞉taasa꞉ Hali hala꞉me. 24 Koto ekina꞉ hande siosi wanda꞉halima꞉ Ketiso pa꞉ta꞉ homu pea haleme tupa꞉ wanda꞉wekima꞉ make ika꞉ haliki titi pa꞉ta꞉ homu pea hapa꞉peke ya꞉la꞉me.
25 Haliwekio Ketisoma꞉ ipika꞉ siosi wanda꞉hali pa꞉ta꞉ pukima꞉ homolo hata꞉ ipika꞉ da꞉ta꞉la꞉eki kone alupaeyeke tupa꞉ ikana꞉ma꞉ make ika꞉ wanda꞉weki pa꞉ta꞉ pukima꞉ homolo hata꞉ hapa꞉peke. 26 Dupieke ekima꞉ Ketisoma꞉ hande ipika꞉ siosi wanda꞉hali pima꞉ make ikalima꞉ make wamo peata꞉ Koda꞉na꞉eki kone tombo waleekeme. 27 Hande siosi wanda꞉halita꞉ ipika꞉eki mea haena꞉ loluekema꞉ta꞉ wamo pea epeao hakepiki wanda꞉hali haena꞉ laata꞉ hokeeki na ta̱la̱a̱ke eki a꞉nda꞉ na piki wanda꞉hali kone haena꞉ loluekema꞉ dupiekeme. 28  Haliwekima꞉ta꞉ ika꞉ loke pa꞉ta꞉ kone hone u haleme tupa꞉ ika꞉ wanda꞉weki pa꞉ta꞉ make hone u hapa꞉peke. Hali epima꞉ ipika꞉ wanda꞉ pa꞉ta꞉ hone wotu u haya꞉ka꞉na꞉ta꞉ ipiki kone hone wotu wita꞉la꞉me. 29-30 Hali ma꞉nda꞉ma꞉ ipika꞉ loke pa꞉ta꞉ kone kiaaso hata꞉ hone na wiki hau pea꞉peke na ya꞉la꞉me. Dia꞉me. Ipika꞉ loke ipika꞉ kone handeteke hata꞉ punilieke. Koto tupa꞉ kone Ketisoma꞉ make nikita꞉ ipika꞉ loke tupa꞉ hamonmono ipikana꞉ma꞉ ipika꞉ siosi wanda꞉hali puna꞉la꞉me. 31 Mo Baibolo bukama꞉ la꞉la꞉ tupa꞉ Koto ekina꞉ hali ma꞉nda꞉ma꞉ ateke inkiki mina꞉pa꞉lao ipika꞉ wanda꞉ yaapo apa꞉tao hata꞉ ipiliki yaapota꞉ homeke kone halipipikie la꞉la꞉me. 32 Do pi tieketa꞉ Baibolo bukama꞉ la kita꞉la꞉me. Kutupa yaka honema꞉ta꞉ Ketiso make ipika꞉ siosi wanda꞉hali ame̱le̱ hala꞉ ekina꞉ la꞉la꞉me hone witolopate pa 33 iki pa꞉ta꞉ make la꞉la꞉me laa hone witolome. Koto ekina꞉ haliwekio ikana꞉ma꞉ ika꞉ loke pa꞉ta꞉ kone hone witeleme tupa꞉ ika꞉ wanda꞉weki pa꞉ta꞉ make hone wia꞉pa꞉peke. Kutupa wanda꞉wekima꞉ make ika꞉ haliki titi pa꞉ta꞉ homu pea hapa꞉peke.