6
Weki wandiki make ateke inkikina꞉ pi la꞉la꞉eki
Weki wandikio. Tekehalima꞉ waleeke handa ika꞉ apa꞉ ama꞉ yaapona꞉ pi na tunkuliki opua꞉tiki pea꞉pa꞉peke. Kutu pimika꞉na꞉ta꞉ tikitiki hau pu halimikie. Hande Naka꞉ ama꞉ apa꞉ yaapo pa꞉ta꞉ homu pea hapeke laa la꞉ wieke pita꞉ Koda꞉ma꞉ titina꞉ la꞉ wiekeeki make apa꞉tao dupa leekeme. Kutu pika꞉na꞉ta꞉ neketa꞉ epeke tupa꞉ koto kenkena꞉ hao hata꞉ naka꞉ bapimanu wotu yopuao halipikie.
Ateke titima꞉ make ika꞉ weki wandikima꞉ mineke pankena꞉ su na tiaake Ketiso hau pitolo hata꞉ wala꞉la꞉eki make tikitiki yaasa꞉eki make pea꞉pa꞉peke.
E pa hameke pokaasa꞉ haliweki make handeteke hala꞉ haliweki make
E pa hameke pokaaseme haliwekio ika꞉ handeteke haleme haliwekina꞉ pi paala꞉ma꞉ homolo hata꞉ opua꞉pa꞉peke. Makeaasa꞉ hau na piki Ketisona꞉ e pokaaseme tupa꞉ opua pea꞉pa꞉peke. Handeteke hala꞉ haliweki ta꞉na꞉ma꞉ homaaluekema꞉ mo haliwekina꞉ leke popelekema꞉ hata꞉ homeke na piki Ketisona꞉ e pokaaseme haliweki hata꞉ Koda꞉ ipika꞉ hone pa꞉la꞉ hau puluekema꞉ honkopu hao pea꞉pa꞉peke. Koto ekina꞉ ikana꞉ma꞉ta꞉ kenke haliwekina꞉ e pa hameke pokaasoma꞉me hone na wiki Tekehalina꞉ e kone pokaasoma꞉me hone wia ta꞉na꞉ma꞉ homolo hata꞉ pokaapa꞉peke. Doeki make hone wia꞉pa꞉peke. Tekehalima꞉ epeke tupa꞉ e pokaaseme haliweki paeyao pa꞉ta꞉ yenki epekeeki halieke. Ma꞉nda꞉na꞉ e pa hameke pokaaseme haliweki pa꞉ta꞉ make ika꞉ e kone pokeleme haliweki pa꞉ta꞉ make epeke yenki milimikie.
Handeteke haleme haliwekio ikana꞉ma꞉ make ika꞉ e pokaaseme haliweki pa꞉ta꞉ paala꞉ tiaake pi na leke epeke tupa꞉ hapa꞉peke. Doeki hone wia꞉pa꞉peke. Iki make ika꞉ e pokaaseme haliweki make ika꞉ Tekehali tieke homeke kone hepeni nane hala꞉me. Kutupa ipikana꞉ma꞉ wanda꞉hali paeyao pa꞉ta꞉ homeke hone u hala꞉me.
Koda꞉ma꞉ kita꞉la꞉ alemanu nika꞉ lokena꞉ pambaamana꞉e
10 Pi paetolo hata꞉ dupa alome. Ikana꞉ma꞉ Tekehali ta꞉ma꞉ni pea hata꞉ ipika꞉ wele pita꞉la꞉eki meata꞉ honkopu hao hapa꞉peke. 11 Sadanima꞉ iki makeaasa꞉ ekimanu ikana꞉ma꞉ da̱o̱la hata꞉ bepolaluekema꞉ta꞉ ika꞉ loke a꞉mbaamena꞉ mo Koda꞉ma꞉ kita꞉la꞉ alemanu paeyao mea pambaapa꞉peke. 12 Do ekina꞉yeke loa꞉me. Nikana꞉ma꞉ kenke haliweki pa꞉ta꞉ a꞉nda꞉ na litoloma꞉pate oli ya nanema꞉ haleme hoke temokomanu ame̱le̱ make do timba꞉ lo pamba꞉la꞉ ekina꞉ you hali ame̱le̱ make teke hali pa꞉ta꞉manu make mo wele pita꞉la꞉eki pa꞉ta꞉manu make a꞉nda꞉ litoloma꞉me. 13 Koto ekina꞉ Koda꞉ma꞉ ika꞉ loke a꞉mbaamena꞉ kita꞉la꞉ alemanu ame kone mea pambao hapa꞉peke. Kutupa hande hoke natemanu ipilie dina꞉ta꞉ ika꞉ a꞉nda꞉ tunkuliki haliwekima꞉ iki hoeyaaluekema꞉ limi ala꞉ta꞉ ikana꞉ma꞉ ana꞉na꞉ a꞉mbao hata꞉ tombona꞉ opolo puata꞉ ika꞉ halimi alena꞉ kone pa tiao hao halimikie.
14 Koto ekina꞉ tiao hata꞉ tikitiki yao hapa꞉peke. Ika꞉ hako yameleme ekita꞉ ota꞉ hau pita꞉la꞉eki yama꞉pa꞉peke. Ika꞉ hakoko a꞉mbaasa꞉ hanka꞉ta꞉ tikitiki hau pita꞉la꞉ ekima꞉ a꞉mbaapa꞉peke. 15 Kutupa ika꞉ anke dake pambaaseme ekita꞉ hande Koda꞉ma꞉ ika꞉ a꞉nda꞉ peliaasa꞉ Pi Seliapota꞉ a̱i̱ la haluekema꞉ tikitiki yaasa꞉eki pambaapa꞉peke. 16 Hanka꞉ta꞉ hoto paeyao mina pominolo hata꞉ hone tulaasa꞉eki mina pomua꞉pa꞉peke. Kotoeki mina꞉ hata꞉ta꞉ mo hoke Sadanima꞉ ipika꞉ ti tala꞉ a꞉ndelimanu pila꞉la꞉ ekita꞉ ana꞉na꞉ a꞉mbaalimikie. 17 Kutupa ika꞉ a꞉nda꞉ you aka꞉ta꞉ Koda꞉na꞉ da꞉taasa꞉eki kone pambaapa꞉peke. Kutupa make mo Sipitidi kita꞉la꞉ kepeteta꞉ pa mo Koda꞉na꞉ pimanu kone mea miniki hao hapa꞉peke. 18 Do haumanu paeyaota꞉ Koda꞉ma꞉ tamba꞉ mina꞉yeke pitolo hata꞉ yeni pea꞉tiki pu hapa꞉peke. Koto mo Sipitidima꞉ walolo haena꞉ hoto paeyao yeni pea꞉pa꞉peke. Koto ekina꞉ wotu handeteke hata꞉ soka꞉la꞉ma꞉ na homeke Koda꞉na꞉ wanda꞉hali paeyao pa꞉ta꞉ hone witolo hata꞉ hoto paeyao yeni pea꞉tiki pu hapa꞉peke. 19 Kutupa yaka biki make yeni pitolo hata꞉ Koda꞉ pa꞉ta꞉ hala꞉tiki pea꞉pa꞉peke. I̱ma꞉ta꞉ tikitiki yao hata꞉ mo hande Pi Seliapo a꞉mbao ula꞉ ekimanu handa꞉ wia honkopu hao wala꞉tiki pionoyeke Koda꞉ma꞉ kotoeki kina꞉ yeni pea꞉tiki pea꞉pa꞉peke. 20 I̱ta꞉ dipula pita꞉ kone mo hande Koda꞉na꞉ Pi Seliapo wala꞉tiki pitolo halie. Koto ekina꞉ do Pi Seliapo honkopu hao walonoyeke yeni pea꞉tiki pea꞉pa꞉peke.
Paeyaasota꞉ mo pelia꞉pa꞉pekee la꞉la꞉eki
21 Nika꞉ kame hande Tekehalina꞉ e epeke tupa꞉ pokaasa꞉ hali Tikikasima꞉ta꞉ I̱ haloeki make I̱ma꞉ pitoloeki iki pa꞉ta꞉ la kilieke. 22 Ika꞉ puki hana꞉ noka꞉paaluekema꞉ nikana꞉ma꞉ pitoloma꞉ ekimanu paeyao ipikana꞉ma꞉ iki la kina꞉yeke Tikikasi iki pa꞉ta꞉ ta tapaaso handa꞉pe.
23 Nika꞉ Apa꞉ Koda꞉ma꞉ make Tekehali Yesu Ketisoma꞉ make iki pa꞉ta꞉ puki lopa꞉niaasa꞉eki make pukima꞉ homa꞉la꞉eki make hone tulaasa꞉eki tonka꞉na꞉ kia꞉ka꞉na꞉ta꞉ epelieke. 24 Kutupa Tekehali Yesu Ketiso pa꞉ta꞉ hoto paeyao pukima꞉ homo haleme wanda꞉hali pa꞉ta꞉ Koda꞉ma꞉ ipika꞉ pa a꞉ta꞉ma꞉ homa꞉la꞉eki kia꞉ka꞉na꞉ta꞉ epelieke.