2
Koda꞉ma꞉ wanda꞉hali paeyao pa꞉ta꞉ pi yokaalu pulu pa꞉la꞉eki
Nakana꞉ma꞉ hali ma꞉nda꞉ pa꞉ta꞉ kiki ma̱leke lika꞉na꞉ta꞉ kota꞉ neke pa꞉ta꞉ ketete wilieke. Do ekina꞉yeke loa꞉me. Ma꞉nda꞉ma꞉ pa꞉la꞉ ekina꞉ nakana꞉ma꞉ pu hata꞉ kone mo some pa꞉ta꞉ kiki ma̱leke lika꞉na꞉ta꞉ kota꞉ neke kone kiki ma̱leke liteleme. Koda꞉ma꞉ta꞉ kutupiki haumanu pu haleme wanda꞉hali pa꞉ta꞉ pi yokaalu pia꞉ka꞉na꞉ta꞉ tikitikina꞉ pilieke hone witoloma꞉pate pa nakana꞉ma꞉ta꞉ hali ma꞉nda꞉ma꞉ pa꞉la꞉ ekina꞉ kiki ma̱leke lika꞉na꞉ta꞉ neke make pu hata꞉ kone laaseme. Kota꞉ Koda꞉ma꞉ neke pa꞉ta꞉ pi yokaalu pulu pa꞉la꞉ ekita꞉ paka꞉lao ulueke hone witelepe. Koda꞉ma꞉ neke pa꞉ta꞉ a꞉ta꞉ma꞉ wopu homaata꞉ naka꞉ hoke hauna꞉ yenki a̱i̱ na kiki yu wia hao hala꞉ ekita꞉ neketa꞉ hone na witele. Koda꞉ma꞉ a꞉ta꞉ma꞉ homa꞉la꞉ ekita꞉ nakana꞉ma꞉ ipiki pa꞉ta꞉ hone ma꞉nda꞉ la꞉ka꞉la꞉ mina haelena꞉yeke pita꞉la꞉me. Koto ekita꞉ iki paeyaoma꞉ hone witolo pelememe. Koto pelemepate ikita꞉ pi na opiki puki taka꞉lao halememe. Koto ekina꞉ Koda꞉ma꞉ta꞉ hande Natena꞉ hoke hau peleme wanda꞉hali pa꞉ta꞉ mineke pankolo hata꞉ pi yokaalu tikitikina꞉ pia꞉ka꞉na꞉ta꞉ kota꞉ mo iki panisi tieke peaalia꞉ ekita꞉ ika꞉ kone ame pa haka꞉ta꞉paasememe. Pa ekipeke wanda꞉hali paeyao homeke homekema꞉ piteleme ekimanu Koda꞉ma꞉ handaata꞉ yenki ana꞉na꞉ kilieke. Mandane wanda꞉halima꞉ta꞉ epeke haumanu pu hatiki peaata꞉ ika꞉ biki epeke wina꞉ lolo pa꞉la꞉eki make Koda꞉ma꞉ ika꞉ pi lawalo pa꞉la꞉eki make homa꞉peke na yeke da꞉ta hao halo pa꞉la꞉eki make weiyu halememe. Kutu piki wanda꞉hali pa꞉ta꞉ Koda꞉ma꞉ da꞉ta hao halo pa꞉la꞉eki halieke. Kutu piliepate mandane wanda꞉halima꞉ta꞉ ika꞉ hone pa꞉la꞉ ekimanu pu hao pa epeke hau pea꞉pa꞉pekeeki kiao hokeeki kone pu halememe. Kutu piki wanda꞉hali pa꞉ta꞉ Koda꞉ma꞉ mineke pankolo hata꞉ hoke yenki halieke. Hoke hau pu haleme wanda꞉hali pa꞉ta꞉ Koda꞉ma꞉ ka꞉nda꞉ma꞉ homao tanda tanda pita꞉la꞉eki halieke. Diu wanda꞉hali pa꞉ta꞉ halaata꞉ Diendaili wanda꞉hali pa꞉ta꞉ make halieke. 10 Koda꞉ma꞉ kutu pulu pa꞉la꞉pate epeke hau pu haleme wanda꞉halita꞉ biki ula꞉ kapu halaata꞉ ika꞉ pi laota꞉ ika꞉ puki lopa꞉niaalieke. Diu wanda꞉hali pa꞉ta꞉ amba꞉la pea Diendaili wanda꞉hali pa꞉ta꞉ make kutu pilieke. 11 Koda꞉ma꞉ pi yokaalu pitolo hata꞉ ma꞉nda꞉ pa꞉ta꞉ honditi pea make pa ma꞉nda꞉ pa꞉ta꞉ a꞉ta꞉ma꞉ homa make Koda꞉ma꞉ kutupiki hau na piki paeyao pa꞉ta꞉ homeke hone wia pi yokaalu pilieke.
12  Diendaili wanda꞉halima꞉ta꞉ Mosesima꞉ wape peaala꞉ Lo Pimanu na handeke hoke hau pa pu hata꞉ alupu halememe. Mo hande Lo Pimanu iki pa꞉ta꞉ na ula꞉me. Diu wanda꞉halima꞉ta꞉ Mosesima꞉ wape peaala꞉ Lo Pimanu opuaata꞉ hoke hau pu haleme ekina꞉ Koda꞉ma꞉ mo hande Lo Pimanu hone witolo hata꞉ pi yokaalu pilieke. 13 Koda꞉ma꞉ta꞉ wanda꞉hali ipiki yaapo tikitiki yao haena꞉ ala꞉ ekita꞉ mo wanda꞉halima꞉ hande Lo Pimanu pa katakema꞉ homeke opiteleme ekina꞉ na pikita꞉ hande Lo Pimanu opua piteleme ekina꞉ haena꞉ lelieke. 14 Lo Pi manuta꞉ Diendaili wanda꞉halima꞉ na handeke hata꞉ kone ika꞉ hone wia mo hande Lo Pimanu pimika꞉na꞉ta꞉ kota꞉ mo pea꞉peke ekimanu make na pea꞉peke ekimanu make ika꞉ kone pitelememe. Mo hande Lo Pimanu na handeke hata꞉ kone pitelememe. 15 Mo hande Lo Pimanu ika꞉ puki pa꞉ta꞉ mendieleme ekita꞉ ika꞉ pu haleme ekima꞉ peneme yaasa꞉me. Kutupa make mo hande Lo Pimanu ota꞉ekie laa ika꞉ hone pa꞉ta꞉ kone leekeme. Hoto ma꞉nda꞉ma꞉ta꞉ ika꞉ honema꞉ alota꞉ Hokeeki pimime alemepate hoto ma꞉nda꞉ma꞉ta꞉ ika꞉ honema꞉ alota꞉ Epekeeki pimime la alememe. 16 Koto ekina꞉ Koda꞉ma꞉ta꞉ hande Natena꞉ pi yokaalu pia꞉ka꞉na꞉ta꞉ I̱ma꞉ hande Pi Seliapo loa꞉ tupa꞉ pilieke. Ipikana꞉ma꞉ta꞉ Yesu Ketisoma꞉ wanda꞉halima꞉ a꞉mbao u haeme hone manuna꞉ pi yokaalu pina꞉ lelieke.
Diu wanda꞉halima꞉ mo hande Lo Pimanu opua pea꞉pa꞉pekeeki
17 Koto pa꞉la꞉pate neketa꞉ eki pelepe. Nakana꞉ma꞉ alota꞉ I̱ta꞉ Diu halie aleme. Nakana꞉ma꞉ta꞉ hande Lo Pimanu pa꞉ta꞉ ti lao hata꞉ naka꞉ kone naka꞉ hakoko litolo alota꞉ I̱ta꞉ Koda꞉na꞉ tapake hali halome aleme. 18 Nakana꞉ma꞉ta꞉ Koda꞉na꞉ hone pa꞉la꞉eki handaata꞉ mo hande Lo Pi manuna꞉ sukulu pea hata꞉ tikitiki hau handa꞉ uluekema꞉ handaata꞉ 19 naka꞉ hone dupa ula꞉me. Leke holupiki wanda꞉hali pa꞉ta꞉ I̱ma꞉ pota꞉ wala꞉peke ya꞉la꞉me laa I̱ta꞉ timba꞉ leke pa꞉ta꞉ haleme wanda꞉hali ika꞉ pa̱a̱ peaasoeki halome alo hata꞉ 20 I̱ta꞉ hone wopu na witeleme wanda꞉hali ika꞉ hone wiaaso hali make weki wandikima꞉ handeleme wanda꞉hali ika꞉ wala꞉la꞉ hali make halome hone witeleme. Naka꞉ honema꞉ta꞉ hande Lo Pimanu opua wia hala꞉ ekina꞉ pita꞉la꞉ ekimanu paeyao I̱ma꞉ handaata꞉ I̱ma꞉ lolo polo pimanu make ota꞉ekie lolueke hone witeleme. 21 Nakana꞉ma꞉ mandane wanda꞉hali walelepate neke naka꞉ kone ekipeke na walelepe. Nakana꞉ma꞉ pi walolo alota꞉ Pake na napeke alepate nakana꞉ma꞉ naka꞉ kone pake no halepe. 22 Nakana꞉ma꞉ alota꞉ Tooli ka꞉taasa꞉ hau na pea꞉peke alepate nakana꞉ma꞉ naka꞉ kone tooli ka꞉taasa꞉ hau na pu halepe. Toopi ti wepia ula꞉ ale pa꞉ta꞉ yeni pu haleme wanda꞉hali pa꞉ta꞉ nakana꞉ma꞉ pi wopu alepate koto alemanu ula꞉ tembolo da pa꞉ta꞉ ala꞉ta꞉ ala꞉ta꞉ pake no halepe. 23  Nakana꞉ma꞉ta꞉ hakoko litolo alota꞉ Hande Lo Pimanu Koda꞉ma꞉ niki pa꞉ta꞉ kiekeme alepate nakana꞉ma꞉ hande Lo Pimanu yambelele ekina꞉ wanda꞉halima꞉ Koda꞉na꞉ biki hoeyaena꞉ alepe. 24 Hande Baibolo bukana꞉ wape pa꞉la꞉ tupa꞉ Ika꞉ Diu wanda꞉halima꞉ pu haleme ekina꞉ mo Diendaili wanda꞉halima꞉ta꞉ Koda꞉na꞉ biki hoeyao halememe.
25 Nakana꞉ma꞉ta꞉ hande Lo Pimanu opua miniki hata꞉ pu haeka꞉na꞉ta꞉ kota꞉ naka꞉ sekemesaisi hau peaala꞉ ekita꞉ a꞉pa꞉la꞉pate pa nakana꞉ma꞉ hande Lo Pimanu opua na pu haeka꞉na꞉ta꞉ kota꞉ naka꞉ sekemesaisi hau peaala꞉ ekita꞉ pa ekie. 26 Diendaili hali ma꞉nda꞉ma꞉ sekemesaisi hau na piki pa hata꞉ kone hande Lo Pimanu opua miniki hata꞉ pu haya꞉ka꞉na꞉ta꞉ kota꞉ kutupiki halita꞉ sekemesaisi hau peaala꞉ hali leke hala꞉ ekita꞉ Koda꞉ma꞉ hone na wiliepe. 27 Koto ekina꞉ Diendaili haliwekima꞉ta꞉ sekemesaisi hau na piki hata꞉ kone hande Lo Pimanu opua miniki hata꞉ pu haleme ekina꞉ Diu wanda꞉hali kiki ma̱leke lilieke. Pa ekipeke ikana꞉ma꞉ta꞉ hande wape peaala꞉ Lo Pimanu miniki hata꞉ make sekemesaisi hau peaala꞉eki pea hata꞉ make pa yambolo haleme ekina꞉ kiki ma̱leke lilimikie. 28 Ota꞉ Diu halita꞉ epipe. Ota꞉ sekemesaisi hau peaala꞉ halita꞉ epipe. Diu hali ma꞉nda꞉ta꞉ pa manda hata꞉ pia꞉ka꞉na꞉ta꞉ kota꞉ kutupiki halita꞉ ota꞉ Diu hali na halieke. Kutupa make sekemesaisi hau pita꞉la꞉ ekita꞉ pa manda lokena꞉ pita꞉la꞉eki dia꞉me. 29 Ota꞉ Diu hali hala꞉ ekita꞉ puki pa꞉ta꞉ mea mendia hala꞉eki ota꞉ekie. Kutu piki halina꞉ puki pa꞉ta꞉ Koda꞉ma꞉ make amba꞉ hao hala꞉me. Kutu piki hauta꞉ Koda꞉na꞉ Sipitidima꞉ peaala꞉me. Hande wape peaala꞉ Lo Pimanu na peaala꞉me. Kutu piki halita꞉ wanda꞉halima꞉ ipika꞉ pi na laasemepate Koda꞉ma꞉ kone ipika꞉ pi laasa꞉me.