6
Ge ninai zo meni otao nuso gera potamu sero digara nana
oko puro bayaise.
Nisokare nana zo meni otao nusora pasina amira ge kerenai kora warise sero ge ninai emare kaka potamu diga ema ge tepo amira nana potai te wamunoita? Tepo awa. Ge ninai ema nakai noma diga emara ge sanakai tepo wamunoya, awa kaka gamu meni nuago inowewita? Ata noma diga emara ge sawise sai ami nisokare nana ge pei mamai eni kei awai amire sawa nogoro kaka tepo wamu wamunoi? Nakai noma angelora ge sanakai tepo waise sai itia, awa kaka gamu inowewita? Angelora ge samunonakai ami zebura nena me tepo woi gege amira ge kei awai amire sanakai te wero baitamunoya awa. Nena woi daba amira ge kei awawi amire nikare nogoro diga ema Tuara dubu meni gawera osisinowera ema ago ine amira nana puro bayawewa sawera tepo inowi? Nikare susu nisokare gawa menaire waise ge tugata inona awa. Nisokare nana ema zo kotumaire kaka nuamu ni? Agoro ge zo nisokare nana kei awai puro nuso nana bayawa kaka kora wamu wamita? Nikare ago ine oko inowewa. Tepo awa. Ge ninai zo meni otao nuso zoreto ge nusoto mou zo kei awawi ema utura ge tepo ami sai tepo waise sero nuso nana puro susawewia, atonua! Nikare otao mamai nisokare eni gera potitinowewa be amire ge bua ami nikare dapikarago puro osisinowia. Eni meni tani ewe-pape nimorekare wamu sero giro wara ina kaka samu tepo itamewa, awa te wamia. Nena nisokare tepo bewana pumarise samewa, awa te wamia. Ata nikare ago kaka wamu inowewa. Nikare nitopekare tani ewe-pape inoise bewana inowewa, awa otao mamai nisokarere inowewa.
Ema tani waya inowera ami Anutu imata Tua wero nowia amira nate bayai ine tepo, awa nikare kaka gamu inowewita? Nikare duba nisokare oko etetenawe. Bama bewana wai ema ata tua opi puro nuai ema ata bama soa patai ema ata bama irora wai ema ata ema enire dai tani waya wai ema 10 ata nena bewana pumai ema ata nena emo duba-duba wai ema ata ou zewai niro dau wai ema ata ge waya sai ema ata mai dero nena bewana wai ema — ago ine ami Anutura nate bayai ine tepo. 11 Are nikare eni meni gita ago ine te inoise noisowa awa. Ata zeme meni awa Anutu meni nikare sewenua awa. Sewero nuso wawise nutope gegeninua. Gegeniro ginu nikare pasina tepore ine wewa. Awa Tua nasokai Yesu Kristo amira buara ata Anutu nasokaira Ozana amira ago wenua awa.
Nakai tama aiso meni dai Anutu bowi wanekai.
12 Nikare ego towewa sia awa, “Nakare ge ninai meni sienai tepo siro beto wero nuai te inoya.” Awa me awa. Ata siro beto wai nisokare meni nikare oko sorepitinowia. “Nakare ge ninai meni sienai tepo siro beto wero nuai te inoya” asinowewa, awa me awa. Ata na nena zora soumai oko wamunona. Tepo awa. 13 Zo meni ego samunoya awa, “Wo ma meni me tini wamara gegenai, ota tini wama meni wo mara gegenai.” Awa me awa. Ata noma Anutu meni nuto eto dago gera wai sisarato tepo wamunoya. Tama meni awa pasinara gegenai oko aewa. Tama awa nu Tuara gegenai awa. Noko Tua nu tamara dia gegenai. 14 Are Anutu meni Tua awa-uzenu erinua, da ago ine nu nakai putou nuso meni awa-uzai eramunonakai. 15 Nakai ge ninai amira tama aiso awa Kristora tama aiso inowia, awa kaka gamu meni nuago inowewita? Are na ge ninai meni Kristora tama aiso agewa awa soero puro eba bama zore potamunonita? Tepo awa. 16 Nikare ego gosinowita? Ema zo nu eba bama zore tayamunorato, awa nuto tama daimata wamunorato. Amira ge gayai ego itewia ewa, “Nuto eto ami tama daimata wero nuamunorato.” 17 Ota zo nu Tuara nana susumamunoya, awa nuto duba da wero nuamunorato. 18 Are kuma wai awa tema wero noiwo. Pasina eni bamu ema meni inowera awa ema bama enire inowera. Ota kuma inowia ami tama aiso nuso ata Kristore tayai nuso awa gera inowia. 19 Anutu meni Ozana nuso nimorekare potinu pumuwa Ozana meni nisokare nana toiro nowia, are tama aiso nisokare awa Ozanara ibu awa. Susu awa nikare kaka gamu meni nuago inowewita? Are nikare nitopekare ibura mama oko inowewa. Anutu meni ibura mama inowia. 20 Nune zuma nisokare gaero pumunua. Are nikare tama aiso nisokare meni Anutu bowi inoise noiwo.