7
Iu arera ge.
Nikare namore pas potiro na atata wisewa amira ego ine sana niniu. Ema zo meni bama tepo nuamu samunoya, awa te wamunoya. Ata daimata, duba-dubara etetenai itia, are ema meni bama atiro numore dai ewanana nuaise. Ota bama meni da ago ine, nu ema atiro numore dai ewanana nuaise. Are ema meni tama aiso nuso awa bama nusore oko soyaise. Ota bama meni tama aiso nuso ema nusore oko soyaise. Bama nu tama aiso nuso amira dia oko aewa. Awa ema nusore potai awa. Ota ema nu da ago ine tama aiso nuso amira dia oko aewa. Awa bama nusore potai. Ema bama nito tama aiso ina-soya tepo-tapo oko waweto. Nito tama aiso soero isa bua wamu sero gita sero niniro be potiro amire ago wawato te wamunoya awa. Be potai awa tepo wai amire noko tairo noiwoto. Nito kaka tayamu borere noma beyata wawato Satan meni nito etetenai soa ina-pata wai azu, ago wawiseto tona.
Atitinoise nuawiseto tona, awa potai ge kota ninai gege ninaira tona awa. Duba naso meni ego toya: Ne wero ema dapikarago nane nona ego ine nuwetera. Ata Anutu meni namorekai putou tere-tare potitinowia awa. Awa putou zo ema zore potiro, putou zo ema zore potiro awinoise nowia.
Mai somonore mai sasire ata kuma baseo numorekare ego tona ewa: Nukare na ine nuara te wamunoya awa. Ota nukare duba-duba wai nusokare awa puro osai ine tepo giro atiro iu ara wero nuarise. Atiro nuai awa ewanana, ata kaka atamu yaba ina-wa inoise nuai awa waya. Awa niao mena-mana ine awa.
10 Ota iu ara wero nowewa nimorekare potai ge potana niniu. Ge ei awa duba nasora ge kota, Tuara bera ge ewa: Bama zo meni ema nuso oko duaise. 11 Ota iu nuso emoko donuta o duamunoya, awa nu ema tepo nuaise. Ota ema nusore noko tera otao-gamao wero nuamu wero giro ago wariseto. Are ema zo meni bama nuso oko duaise.
Iu ara meni koizozo wai amira soe nuai.
12 Enira ge ei sana ninawa Tuara ge oko waise; naso waise. Ge ninai ema zora bama diga nuamunoya, awa bama ami numore dai nuamu gai te wai giro oko duaise. 13 Ota ge ninai bama zora ema diga nuamunoya, awa bamere dai nuamu gai te wai giro oko duaise. 14 Ema diga awa bama nusora gawa meni nuso nana semunua awa. Ota bama diga amira nana ema nusora gawa meni semunua awa. Are mai awiso nusokare awa gaware wero nowera. Awa tepo sia, awa nukare diga nuamera. 15 Diga emata diga bama meni nebu nuso ge ninai awa duamu wero giro duaise. Ge ninai emata bama amira mui wai zo oko itia. Anutu meni nikare begare duba ewananare nuawise nikare zawa sero pumunua awa. 16 Bama, nima ema niso gera ebatara zumasa mamunoita tepo ni, awa ni oko gosinosa. Ota ema, nima bama niso zumasa gera ebatara mamunoita tepo ni, awa ni oko gosinosa.
Zo nu gita dopenua dopai da awa utura gera dopaise.
17 Zo nu Tua meni nuai numore tamunua te ago ine nuaise. Ota zo meni awa Anutu meni bua ge numore senua te ago ine wero nuaise. Na potai ge ago ine Tuara dubu nata sero amire potitinowena. 18 Zo nu tama aiso kapaire dai noinu Tua meni nu zawa sero pumunuta, awa nu bumizi awa disamu oko waise. Ota zo tama aiso kapai tepo noinu Tua meni nu zawa sero pumunuta, awa tama aiso nuso kaparise oko saise. 19 Nera kota, tama aiso kapaire dai nuaita tama aiso kapai tepo nuai ami nena me zo oko inoya. Anutura sero gipero awai ge dimai ami nena me inoya awa. 20 Eba Anutu meni nimore tamunu noisa amire ni zawa sero pumunua, eba da amira noiyo. 21 Ni ema zora soumai noisa Anutu meni ni zawa sero pumunuta, awa kotumu-katumu tepo noiyo. Ota mui besaira eba zo kei awamunoya, awa mui niso besero mui amu wero noiyo. 22 Zo nu soumai noinu Tua meni zawa sero pumunua nu zeme Tuara mai me mui amu nowia. Ota zo nu ema me mui amu noinu Tua meni nu zawa sero pumunua, nu ami Kristora soumai wero nowia, noya. 23 Tua meni zuma nisokare gaenua, are emara sou oko wawe. 24 Otao mamai, nikare gita amirata amira noiwa Anutu meni nikare zawa sero pumunua te da amira be zeme emire dopinoise Anuture dai noiwo.
Mai somonore mai sasira ge.
25 Mai sasira ge Tua meni namore kaka potamu. Ata Tua meni na sogawero kotumai namore potinua, are ge naso sana ninawa te wamunoya. 26 Be zeme emire iwo bamu kei awinoya, are ema zo bama tepo nowita bamere dai nowi ami ago ine dago nuaise tona. 27 Bamere dai nowewa ami bama duamu oko wawe. Ota nikare somono nowewa ami bama pumamu oko kotumawe. 28 Ota bama atamu wero giro atasa ami pasina oko wamunoya. Ota mai sasi zo meni ema atamu wero giro atamunoya ami pasina oko wamunoya. Ata ago ine ami tamara nena ami emo tama daire nuamunora. Are nane nikare tama dai azu soyamu sero tona awa.
29 Otao mamai naso, ge ei sana niniu. Be zora awinoya. Are bamere nowera ami bama tepo meni nuago warise. 30 Ota di towera ami di kaka samu meni nuago warise. Ota yawa sara inowera ami yawa sara kaka wamu meni nuago warise. Ota nena zuma gainowera ami nenara mama kaka wamu meni nuago warise. 31 Ota zebura nena puro omata bua inowera ami zebura bua zewai kaka wamu meni nuago warise. Nera kota, zebura benau gosinowenakai awa sisamu inoise inoya.
32 Nikare kotumu-katumu tepo nuawise amira tona awa. Ema nu bama tepo nowia ami Tuara buara kotumu-kotumu inowia. Awa Tua meni bua nuso gai ewanana waise ago inowia awa. 33 Ota ema nu bama atiro puro nowia ami tamara nena emo kotumu-katumu inowia. Awa bama nuso meni gai ewanana waise ago inowia awa. 34 Ago inoise duba etore nowia. Are bama ema tepo ata mai sasire nukare da ago ine Tuara buara kotumu-kotumu inowera. Ago inoise dubare tamare nusokare saramuro Tuara gegenai waise kotupitinowera. Ota bama emare meni awa tamara nena ami emo kotumu-katumu inowia. Awa iu nuso meni gai ewanana waise ago inowia awa. 35 Nikare ewanana nuawise ge ei awa tona awa. Na yaya nimorekare potamu kota, nikare tebe-tabe nuai azu, duba nisokare daimata potawa Tuara nana itaise amire ge awa tona awa. 36 Mai somonoto seronai nusora ge sana niniu. Mai somono zo meni nu nutope seronaire nuai nuso gai te kaka wamu wamunoita, nu tama nusora awita sai awa puro osai ine tepo; ota atamu samunoya — ami atiro iu ara wero nuariseto. Amira pasina zo oko itia. 37 Ota mai somono zo meni seronai nuso kaka atamu tepo nuaise sai zewai wamunoita nu tama nusora awita sai awa puro osero baitamunoita; ota bama diri seronai nuso kaka atamu tepo nuamu sero emoko ginu te wenua — nu ami ewanana wamunoya. 38 Poti dara niro sane: Mai somono zo nu seronai nuso atamunoya ami ewanana wamunoya. Ata mai somono zo nu seronai nuso kaka atamu tepo nuamunoya, ami ewa-awanana wamunoya.*
Bama kumara ge.
39 Bama nu ema nuso nuamunoya te numore dai nuaise sai itia. Ata ema nuso meni betai giro nu ema zota zo pumamu wero giro pumai te wamunoya. Amira gazai zo oko itia. Ata diga ema kota ema ge ninai gege ataise. 40 Ota ema nuso betai amire ema zo kaka atamu ema tepo nuamunoya, awa yawa sara wamunoya. Awa ge naso awa. Ata Anutura Ozana namore dai itia, are tona awa.