12
Ozana meni buara putou eure-taure potitinowia.
Otao mamai naso, Ozanara nana ena buara putou kei awinowera amira susu kau wamewaya tugata wana niniu. Nikare gita diga nuasawa amire nikare zumasara tua opi ge amu amira nana bamuro sou inoisowa awa. Are amira susu zo sana niniu. Zo nu Anutura Ozana meni duba gayai amire “Yesu, ni waru inona” ago sai ine oko itia. Ota zo Ozana meni duba kaka gayamu wai amire “Yesu ni Tua” ago kereniro sai ine oko itia.
Buara putou Ozana meni potitinowia amira susu neire-neire itia; ota Ozana meni awa daimata. Utura gera bua susu giti itia; ata buara mama meni awa Tua daimata. Utura bua waira putou susu giti itia; ata putoura mama meni awa Anutu daimata. Nune ami namorekai tere-tare tapinowia awa. Ozana nu gera nuanakai te wero baitaise ema sero putou nuso namorekai te kano inowia. Zo nu Ozana meni kotumai ewanana numore potawi ge uge ewanana inowia. Zo nu Ozana da ami nena bamubamu amira susu gaira putou numore potawi susu giti kerenitinowia. Zo nu Ozana da ami tuma diai bamu numore potawi puro nowia. Zo nu Ozana da ami yaya kora waira putou numore potawi puro ema yayare kora inowia. 10 Zo nu tani putoure inoise nuaise putou numore potawi puro nowia. Zo nu Anutura ge porofete meni sago wero kerenaise putou numore potawi puro nowia. Zo nu nena bi meni tapinowia ata nena Ozana meni tapinowia awa giro baitiro siana-katana waise putou numore potawi puro nowia. Zo nu ge ewe-pape Ozana meni tapinowia awa saise putou numore potawi puro nowia. Zo meni awa ge ewe-pape Ozana meni tapinowia awa sara niniro ge nusokarera kapetenaise putou numore potawi puro nowia. 11 Buara putou awa dago Ozana da ami daba potitinowia. Ago inoise ara tamai nusora ema sero namorekai putou awa tere-tare kano inowia awa.
Kristora ema dubu awa zazaumai tepo daimata gege, awa garise sero tama aisora potiro senua.
12 Ema tama nasokai meni awa daimata, ota tamara soremai meni awa dainiro. Are nukare dainiro meni dara potawera tama daimata inowia. Are Kristora dubu amira nana da ago ine te itia awa. 13 Ozana daimata ami nakai ge oura dara potinu Kristora tama da wenakai awa. Yuda emare Grik emare, soumaire ema tuare, ago wenakai awa. Nakai dapikarago Ozana da awa pumurokai daimata wenakai.
14 Tama nasokai awa soremai daimata oko aewa. Soremai nuso awa dainiro. 15 Are te zo meni nogoro amire ego samunoi? “Na wana oko aewa, are na tamara soremai oko inona.” Ago sero tama aiso doro nu imata nuai ine tepo awa. 16 Ota dana zo meni nogoro ego samunoi? “Na giti moka oko aewa, are na tama aisora soremai oko inona.” Ago sero tama aiso doro nu imata nuai ine tepo awa. 17 Tamara giti moka meni daba itamia, awa tama meni nogo wero ge ninami? Ota dana meni gege itamera, awa tama meni nogo wero nena zamare imami? 18 Anutu nu ara tamai nusora tama aisora soremai bua susu giti potinua. 19 Tamara soremai susu giti nukare bua daimata wamera sia, awa tama aiso zere dago oko kei awamia. 20 Are soremai meni awa dainiro, ata tama meni awa daimata gege.
21 Are giti moka meni wanere ego sai ine tepo awa, “Nama ni tepo ewanana nuamunona.” Ota giti meni te etore ego sai ine tepo awa, “Na nito tepo ewanana nuamunona.” 22 Tepo awa. Tama aiso nasokaira soremai pei-mamai nukare tepora nakai ewanana nuai ine tepo awa. 23 Ota tama aiso nasokaira soremai gawenakai osisinowia nukare awa giro kora inowenakai. Ota tama agewa menaire meni awa gogo wawenakai me irora inowia awa. 24 Ota agewa benau ewananare nukare awa kaka gogo wamu wawenakai damu-damuke itewera awa. Anutu nu tama tapinoise tamara soremai osesenai eni amire bua witai potinua. 25 Awa tamara soremai meni nukare zazaumai doro sou bua ina-wa warise sero ago ine wenua awa. 26 Are tamara soremai zo meni yaya tamai giro eni bamu awa dago te yaya tamamunora. Ota zo meni yawa sara wai giro nukare dago te yawa sara wamunora.
Utura gera bua ema susu giti nonakai.
27 Nikare dago te dara potiro Kristora tama inowewa, ata nikare imata-kamata tama aiso nusora soremai inowewa awa. 28 Anutu nu dubu nuso nasokai nana ema ego ine awa potinua awa: Gita zaawero aposolo, amira nana porofete, amira nana gipai ema. Ago potiro amire ema tani putoure wai ata ema yayare korawai ema ata dumi pumai ema ata simai ata ema ge ewe-pape Ozana meni tapinowia awa sai. Ago ine awa potiro bamunua awa. 29 Nakai dago aposolo daba potinuta? Nakai dago porofete daba wero nonikaita? Ota nakai dago gipai ema daba potinu? Ota nakai dago tani putoure wai amira putou puro nowenikaita? 30 Ota ema yayare kora-makora waira putou nakai te itita? Ota nakai dago ge ewe-pape Ozana meni tamawi towera awa kapeteniro kerenitinowenikaita? Tepo awa. 31 Nikare buara putou zazore pumamu sero zewai wewo.
Are nane amira eba ewanana gipana giu.