13
Dubara dumi pumai.
Na eramara ge ewe-pape saira putouta angelora ge ewe-pape saira putou puro noise amire dubara dumi tepo nuamunona, awa na belota boi zo ine wero awi duruka daba toise nuamunona. Ota na Anutura ge porofete meni sago wero kerenaira putou puro noise ge bezai dapikarago niniro tepo wero kotumai bamure noise dirumu sana daitaise amira tuma diai bamubake naso te itamunoita, ata dubara dumi tepo nuamunona, awa ema puti gege wamunona. Ota nena naso awa dago bogamasare kanowero potiro tama aiso naso meni awa niaora moyarise samunona, ata na dubara dumi tepore nuamunona, awa bua nasora me tepo wero baitamunoya.
Dubara dumire nowia ami awa-didinowia. Dubara dumire nowia ami erama soga inowia. Nu zuzu oko towia. Dubara dumire nowia ami tama oko puro wititinowia. Nu nutope gawi ema bamu oko inowia. Nu emara ge dero tama puro witai tepo. Nu nena nuso gege oko kotupitinowia. Nu tini kapai tepo, pasina puro nuai tepo. Nu tani waya meni zapinowia amira yawa sara oko inowia. Ota ge me meni zapinowia amira yawa sara inowia. Dubara dumire nowia ami otao nusora pasina bamubamu dotinowia. Nu otao nusora ge dapikarago ninawi me inowia. Nu otao nusore ego towia, “Nu bua ewanana wamunoya.” Nu zewai wero otao nusora yaya dapikarago dipinowia.
Dubara dumi awa tepo wai ine tepo. Anutura ge porofete meni sago wero kerenai amira putou awa tepo wamunoya. Ge ewe-pape Ozana meni tamawi towera amira putou awa dai tepo wamunoya. Ota nena bamubamu amira susu ninai amira putou awa dai tepo wamunoya. Awa ego emira: Zeme susu ninai nakai te kaka wamu. Noko Anutura ge porofete meni sago wero kerenai nasokai dai te kaka wamu. 10 Ata ama nena bamubamu dapikarago amira susu kei damu nai amire susu ninai nakai te wero baitamunoya. 11 Na morua noise amire ge mai moruara toisona. Ota kotumai maira puro noisona awa. Ota ninai awa maira ninina awa. Ami noe ema wero amire maira tani awa dona awa. 12 Be zeme emire nakai Anutura susu pei-kaka gege gosinonakai, awa benau nasokai asisira gosinowenakai ago ine inowenakai, are kaka kei awero baitamu inoya. Noma ama meni awa nakai Anutura susu giro baitamunonakai. Ema eto benau ina-ga inowerato ago ine gamunonakai. Be zeme emire na susu nuso agewa gege gosinona. Ata noma Tua meni susu naso giro niniro awenua, ago ine na susu nuso ninamunona. 13 Are nena etorobara itera: Awa ziro tata-tata wai, ata tuma diai, ata dubara dumi pumai. Nukare etorobara ami itewera itamunora, ata dubara dumi pumai meni awa bamu nusokare inoya.