14
Anutura ge porofete meni sago wero kerenai amira putou awa buara putou bamu inoya.
Nikare dubara dumire nuamu sero zewai wewo. Ago wero buara putou Ozana meni potitinowia awa pumamu kotumuro duba amira potiro noiwo. Ago inoise Anutura ge porofete meni sago wero kerenai amira putou awa gawa witai pumamu yaba wewo. Zo nu ge ewe-pape Ozana meni tamawi towia ami emare kota, Anuture ge towia. Nu Ozana meni duba gayawi ge ewe-pape toise ge bezai eni sawi ema nukare gera susu kau inowera awa. Ata Anutura ge porofete meni sago wero kerenitinowia ami emare ge towia. Ago inoise nukare soga inowia, ota awa-uzinowia, ota uzutitinowia. Ema ge ewe-pape Ozana meni tamawi towia ami nutope gege soga inowia. Ota Anutura ge porofete meni sago wero kerenitinowia ami Tuara ema dubu soga inowia. Are nikare dapikarago ge ewe-pape Ozana meni tapinowia awa sawise tona. Ata yaba wai naso bamu awa nikare dapikarago Anutura ge porofete meni sago wero kerenawise. Anutura ge porofete meni sago wero kerenitinowia amira soremai bua meni ema ge ewe-pape Ozana meni tamawi towia amira soremai bua awa dainitinowia. Ata ge ewe-pape Ozana meni tamawi towia ami ge nuso bezai awa kapetenai Tuara ema dubu meni niniro zewai wamunora, awa nu ata Anutura ge porofete meni sago inowia amira soremai bua nusoto awa da ago wamunorato.
Otao mamai naso, na nisokare nana muro ge ewe-pape Ozana meni tapinowia awa daba sana ge ami nikare soremamunoita? Tepo awa. Ata na ge me susure zo Anutu meni namore kerenisia awa kerenamunona, ota ninai zo samunona, ota Anutura ge zo porofete meni sago wero kerenamunona, ota ge me susure gipamunona, amire ami duba nisokare ziai zewai wamunoya. Nena woi gege, nuai tepo, gita yere gamairata boi awa dara ge nuso kaka kei awero baitamu wai nogo wero ya be gamunonikai? Ota sumai so tepo-tapo pisara ge sai niniro itazaita inoise eya oko mamunora. Ota susu da ago ine nisokare nana itia. Iwawa nisokare meni kipete-kapete inoise emara ge kota, ge ewe zo sawa eni meni nogo wero ninamunori? So erama tepo amira ena ge tosa ago ine wamunoya awa. 10 Ema zebu sero amira ge duba neire-neire itera, awa dapikarago susure itera. 11 Ata nane gera bapu zo kaka ninamu wamunona amira gera mama meni namore ema ewe zo asamunoya awa. Ota na da ago ine numore ema ewe zo asamunona. 12 Are nisokare nana susu da ago ine itia awa. Ozanara putou nisokare nana kei awaise towewa, are buara putou eni duba nisokare ziai zewai wai ine te awa pumawa nisokare nana ena zamaise zewai wewo.
13 Are ge ewe-pape Ozana meni tamawi towia ami ge awa kapetenaira putou pumamu sero Tua isa saiseyo. 14 Na Ozanara ge ewe-pape toise isa samunona, awa duba naso meni wamunoya. Ata kotumai naso meni awa tepo itamunoya. 15 Are na nogo wamunoni? Na ego ine wamunona awa: Na duba naso meni isa toise ge ewe-pape Ozana meni tapinowia awa samunona. Ata noko kotumai naso meni isa toise ge nasokaira samunona. Na duba naso meni Ozanara ge ewe-pape toise yere gamamunona. Ata noko kotumai naso meni ge nasokai toise yere gamamunona. 16 Ota ni duba niso meni Ozanara ge ewe-pape gege toise Tua bowi wasa ema bama ge awa kaka gamu inowera ami bowi ge niso amira susu kau inoise amire nogo wero ge niso sorepitinoise “Iyo, me waise” asamunori? 17 Ni Anuture kokopai asinoise isa ewanana samunosa, ata ge niso ami otao mamai niso oko soremamunoya.
18 Na natope Ozanara ge ewe-pape eyaya towena ami Ozanara ge ewe-pape sai amira nikare dapikarago dainitinowena. Are na Anuture kokopai asinona. 19 Ata na yerera ena kotumai naso meni eramara ge toise ge umu gege sana ge ami ema bama soremai gana ewanana wamunoya. Ota na yerera ena Ozanara ge ewe-pape erama gai ine tepo awa toise uge-mage bamubake wamunona, awa gana oko te wamunoya.
20 Gera otao mamai naso, kotumai nisokare mai moruara ine oko waise. Pasina wai amira meni awa mai uno ine wero noiwo. Ata kotumaira meni awa ema me ine wero noiwo. 21 Tuara ge gayai zo ego ine itia ewa,
Tua meni ego toya: Na dubu emire ge samu sero sana ema ge duba ewe-pape towera ami baro ge nusokare meni dubu awa damunora. Ago wamunona, ata dubu emi ge naso azu toise dago nuamunora. 22 Ge gayai ago itia, are ego gosinowenakai: Ema tuma diai tepo ami susu nusokare waya awa garise Ozana meni ge ewe-pape tapinowia. Ota ema tuma diaire nowera ami Anutura soremai garise Ozana meni Anutura ge porofete meni sago wero kerenai amira putou tapinowia.
23 Are nikare ge ninai dubu ami poti dara niro itise dapikarago ami Ozanara ge ewe-pape toise itawa diga enita ema ge kaka ninamu eni meni ibu toiro ge nisokare awa niniro nikare dapikarago dau wai asamunori, tanita. 24 Ota nikare dapikarago poti dara niro itise Anutura ge porofete meni sago wero kerenitinuawa ema ge kaka ninamu zo menita diga ema zo meni ibu toiro ge nisokare niniro pasina nuso waya amira susu giro baitamunoya. Porofete meni sago waira ge nisokare ami nu gera potamunoya. 25 Ge ami bui nuso kereniro poti damu namunoya. Ago wai nu menitinoise benau nuso poti zebura niro Anutu bowi inoise ego samunoya awa, “Anutu me nisokare nana itia.”
Yere saira bua dia wai amira ge.
26 Gera otao mamai naso, ge tona amira susu nogo iti? Susu nuso ego ine ewa: Nikare yerera poti dara nitinuamunowa te ego ine wewo. Ema zo meni yere nuso zo gamamunoya, ema zo meni ge me susure zo gipamunoya, ema zo meni ge zo Anutu meni numore kerenisia awa kerenamunoya, ema zo meni ge ewe-pape Ozana meni tapinowia awa toise Anutura ge zo kerenamunoya, ota zo meni awa Ozanara ge ewe-pape amira susu kapeteniro samunoya. Bua bamubamu yerera ena wamunowa ami Tuara dubu soremaise. 27 Eni meni yerera ena Ozanara ge ewe-pape samu sara giro ema etota etorobara meni gege sarise sewo. Nukare zo gita sai amire zo sai amire zo ama saise. Ago wara amire ema zo meni ge nusokare kapetenaise. 28 Ota ge kapetenai ema kau wero giro ema Ozanara ge ewe-pape saira putoure nowera ami yerera ena usero itarise. Imata itise amire Ozanara ge ewe-pape Anuture sarise. 29 Ema etota etorobara meni Anutura ge porofete meni sago wero kerenara eni meni ge nusokare awa samuro garise. 30 Ota ema zo meni dopero porofete meni sago inoise itai amire Tua meni ge zo ema zora dube potai giro, awa ema ge toise itia ami ge doro arumai em ami eriro ge saise. 31 Ago inoise nuamunowa, awa nisokare nana da da ami porofete meni sago wero Anutura ge kereniro samunowa. Awa ema bama dapikarago Tuara ge me susure niniro duba ewananare warise ago wamunowa. 32 Anutura ge porofete meni sago wero kerenai amira putou puro nowera ami putoura awita sai awa pataiine te. Putou ami saise-saise wai saineba nutopekare patiro itai ine te. 33 Nera kota, Anutu meni nakai ge gunanakai yere waya waise oko towia. Nakai oreniro itanakai yere neine kei awaise towia.
34 Tuara dubu sero amira nana ena bama mamai meni yerera ena usero itewera, da ago ine nisokare nana ena ware. Nukare aunaira ena ge sai azu sai itia. Mosera lo ge meni bama mamai emara osai nuarise sai itia. 35 Nukare ge enira susu kau wero giro ibu ena kota, mare ena ibana nusokare atata warise sara gare. Bama zo meni aunaira ena ge sai, awa nena menaire awa. 36 Yei! Anutura ge awa nisokare nana gita zaawero amire susaumite zebu enira ama kei awenua, asinowewita? Ago ine tepo awa. Ota ge nuso ami nisokare nana gege kei awenuta? Tepo awa.
37 Nisokare nana zo meni nutope gawi Anutura ge porofete meni sago wai amira putou nuso nana itewia, ota Ozanara putou zo meni nuso nana itewia ami ge gainona awa gai Tuara potai ge waise. 38 Ota zo nu potai ge awa azu sai giro, awa nikare ina ge nuso azu sewo.
39 Are otao mamai naso, nikare Anutura ge porofete meni sago wai amira putou pumamu sero duba amira potira noiwo. Ago inoise ema eni Ozanara ge ewe-pape samu wara azu oko sawe. 40 Yerera ena bua bamubamu wamunowa, te saitiro siana-katana wero amire wewo erama gara ewanana wae.