15
Yesu erinua amira ge.
Otao mamai naso, Oziga Ewanana nisokare nana ena sena niniwa, ata puro zewai wero dopinowewa, amira nikare noko awa-uzane. Ge nimorekare tugata wena te puro ziro tata-tata inoise nuamunowa, awa Anutu meni nikare kora wamunoya. Ota nikare Oziga Ewanana awa waya-waya niniro giti agu pumuuta, ami meni awa Anutu meni nikare oko kora inowia.
Gera susu mou-mau namore potai da awa nimorekare potitinoise ego sena niniwa awa: Kristo nu Anutura ge gaewa itewia amira te wero pasina nasokaira ina betenua awa. Betenu bi ditira potiwa Anutura ge gaewa itewia amira te bi ditira waiko be etorobara itinu Anutu meni awa-uzenu seka ziro erinua nowia noya awa. Eriro gita Petoro nana kei awenu ginua. Ago wero amire da ami bua mai nuso 12 amira nana kei awenu giwa awa. Ago wero amire da ami ge ema witai namba nusokare 500 dainitinoya, nukare aunitinoiwa nusokare nana kei awenu bamu ami te giwa awa. Nusokare nana dainiro ami kaka betamu seka nora, ota eni meni awa betewa awa. Da ami Yakobo nana kei awenu ginu amire aposolo bamu amira nana te nusokare nana kei awenu giwa. Ama meni awa na tutamu aposolo wena amira nana dai kei awenu gina awa. Na aposolo osai me osai. Na Anutura dubu usi-besi inoisona, are aposolora zazo awa namore sawera oko te inowia. 10 Na aposolo wena, awa Anutura dumi yagabara daba wena awa. Ata dumi yagaba nuso meni naso nana me amu oko wenua. Na bua wena, awa aposolo eni dainitinoise bua bamu wena. Ata na natope nogo-nogo wero amire ago wameni? Anutura dumi yagaba naso nana itewia ami wenua awa. 11 Are na ata nukare ata ge da awa sawenakare nikare niniro puro nowewa awa.
Bebetenai eramunora.
12 Kristo nu betaira ena seka ziro erinua ge ago sawenakare nisokare nana eni meni nogoro “betaira ena seka ziro erai ine oko itia” asinowewi? 13 Betaira ena erai tepo sia, awa Anutu meni Kristo kaka awa-uzai eramu ago wamia. 14 Anutu meni Kristo kaka awa-uzai eramu wami sia, awa ge tugata inowenakare ami me tepo wamia, ata tuma diai nisokare da ago ine me tepo wamia. 15 Awa daba kota, nakare Anuture ego senakare, “Nu Kristo betaira ena awa-uzenu erinua.” Ago senakare, are betaira ena erai ine tepo sia, awa Anutu meni nogoro amire Kristo awa-uzai erami? Are Anutu meni Kristo kaka awa-uzai erama wami sia, awa nakare Anuture ge senakare ami opi sai ema wamenakare ago ine inoya awa. 16 Nakai “Anutu meni ema betai oko awa-uzawi eritinowera,” ago sero Kristo da ago ine betaira ena oko erinua asamunonakai. 17 Kristo betaira ena kaka eramu wami sia, awa tuma diai nisokare me tepo wamia. Ata pasina nisokare dago itamia. 18 Awa daba kota, Kristo tuma diro noe betewa ami sisero tepo wewa ago wamia. 19 Nakai Kristo tuma didinoise nu dia nowenakai. Are nakai tuma diai nasokaira me awa zebura ena daba pumamenakai sia, awa ema eni meni namorekai zo bamubake wara te wamia.
20 Ago ine oko itia. Tepo awa. Anutu meni me Kristo betaira ena awa-uzenu seka ziro erinu nowia. Awa ma giti potai ago ine wenua awa. Are ama ge ninai ema bebetenai meni nu erinua da ago ine eramunora. 21 Ego emira: Ema zo meni betai zaawero tamunua, are da ago ine ema zo meni betaira ena erai awa zaawero tamunua awa. 22 Nakai dapikarago Adamra nana susumunakai, are betero tepo inowenakai. Da ago ine dapikarago Kristora nana susumunakai, are Anutu meni nakai awa-uzai seka ziro nuamunonakai awa. 23 Eraira be eto potai itia amira te eranisekai sai itia awa. Gita wai Kristo meni gita erinua. Nune ami ewesemuro kei awai amire dubu nuso nakai eramunonakai. 24 Eranakai amire be tepo wamunoya. Awa Kristo meni nena putoure dapikarago ata tua opi dapikarago ata bi dapikarago awa puro osero baitai tepo wara amire nu Tua bua nuso awa Anutu Mama nusore noko tera potai amire be tepo wamunoya awa. 25 Zeme meni awa Tua bua nuso inoise nuaise sai itia. Noma iwo dubu nuso puro osero tepo wero amire Tua bua nuso wero tepo wamunoya awa. 26 Nu iwo eni bamu awa dero usi-besi wero amire iwo zazo nuso Betai awa ama gera wamunoya. Ago wai iwo dapikarago tepo-tapo wamunora. 27 Amira ge gayai zo Kristore gaewa ego itia ewa,
Anutu meni nena bamubamu dago puro osero
nuso nana wanera potinua awa. Ata ge ego ine itia awa, “Nena bamubamu dago puro osero nuso nana wanera potinua,” awa ge awa ninanakai Anutu dai Kristora osai wero nuamunoya ago oko waise. Nune nena bamubamu awa Kristora nana wanera potinua ami amira mokara bayai ine tepo awa. 28 Mama nu emare nena bamubamu amire dago Maira nana wanera potai amire Mai meni nutope Mamera nana osai dopamunoya. Awa Anutu Mama meni emare nena bamubamure amira Tua wero itaise ago wamunoya awa.
29 Ema eni meni bebetenai emo wero ge ou gutinowera. Are betaira ena erai tepo sia, awa nukare nogoro ago wameri? 30 Nakare bua mai meni iwora mokara noisonakare dago nowenakare. Are betaira ena erai tepo sia, awa nakare nogoro ago nuamenikare? 31 Otao mamai naso, na Kristo Yesu Tua nasokai amira nana susumuro noise zazo nisokare de ike nitinowena, susu amira ikoniro sana me waise. Waiko be sero betai meni naso nana zora awinuawi amire nowena. 32 Na Efeso nate ena ema wo gorobare ine amire dai bogi-zuzuna wago inoise noisona, awa ema eni meni “betaira ena erai tepo” asinowera, na da ago toise bogi-zuzuna wamena sia, awa amira me ne naso nana kei awami? Betaira ena erai tepo sia, awa ego ine sanakai te wamia awa, “Auma nakai betai seroko zeme emire nena pumuro wero nanekai.” 33 Ego towenakai awa, “Ema wayare tairo noma waya wamunosa.” Me towenakai, are ema eni meni betaira ena erai tepo asinoise duba nisokare sisamera, tema inoise noiwo. 34 Are duba nisokare awa-uzeu seka wai noise pasina duawe. Nisokare nana eni meni Anutu kau inowera amira menawise nikare seninona.
Betaira ena eriro tama aiso ewe zo puro nuamunonakai.
35 Eni meni tanita atata wero ego samunora awa, “Betai nukare nogo wero amire eramunori? Ota tama aiso nogo wai puro kei awamunori?” 36 Nukare woi matu doro woi seka puro eramunora, awa kaka gamu meni sago inowa, atonua! Nikare nena urinowewa awa tepo oko eritinowia. Woi nuso awa zasawi amire pogi nuso eritinowia awa. 37 Nena urinowewa awa gomi dara awa oko urinowewa. Me nuso daba urinowewa. Awa wuit meta nena enira me ago awa urinowewa awa. 38 Ago wawewa amire Anutu nu kotumuro baitiro nenara benau senua awa te kei awero eritinowia awa. Me sero amira benau neire-neire eritinowia awa. 39 Tamara susu awa daimata oko itia. Erama tama nakai zo, pure abu wore tama nukare zo, ni mamaira tama zo, ou wora tama nukare zo. 40 Utura tama aiso itera, da ago ine zebura tama aiso itera. Ata utura itera amira simai nukare zo, ota zebura itera awa simai nukare zo. 41 Waiko zasimai nu zo, inua zasimai nu zo, kuna zasimai nukare zo. Ata kuna zasimai nukare daimata tepo awa. Neire-neire itia awa.
42 Betaira ena erai amira susu awa da ago ine itia awa. Gowai meni awa sisaire awa. Erai meni awa sisai ine tepo. 43 Tama aiso gowinowenakai awa isasa gege. Ota Anutu meni awa-uzai eramunoya ami meni awa simai zasimaire awa. Tama aiso gowinowenakai awa putou tepo. Ota erai meni awa putoure. 44 Gowai meni awa zebura tamare. Erai meni awa utura tamare. Zebura tama itia, da ago ine utura tama itia awa. 45 Ge ego gayai itia ewa,
Ema gita kei awenua zazo nuso Adam
nu dubare ititire kei awenua awa. Ota Adam zo ama kei awenua zazo nuso Kristo utura ititire noise nuai tamaira mama wenua awa. 46 Ata utura tama meni gita oko kei awinowia. Zebura tama meni gita kei awawi amire utura tama ama kei awinowia awa. 47 Ema gita kei awenua nu zebu meni wai, are zebura ema wenua awa. Ota ema ama kei awenua ami meni awa utura ena munua. 48 Zebura ema noisonua te da ago ine zebura ema dubu nuso nowenakai. Ota utura ema noisonua, da ago ine te utura ema dubu nuso nuamunonakai. 49 Are zebura ema amira benau pumunakai, da ago ine utura ema amira benau pumamunonakai.
50 Otao mamai naso, sana niniu. Zebura tama nasokai meni Anutura nata topetai ine tepo. Ota nena gumu wero zasai meni nena gumu wai ine tepo amira mama wai ine tepo awa.
51 Are na ge bezai zo kereniro sane. Nakai dapikarago oko bebeteniro tepo wamunonakai. Eni meni seka itamunora. Ata nakai dapikarago benau zo wero tepo wamunonakai. 52 So bamu ge sai tutamu sopine awinowenakai ago ine wamunonakai. So ge sai bebetenai meni eriro tama gumu wai ine tepo awa puro nuamunora. Ota seka nuamunonakai ami kapetenirokai benau zo wamunonakai. 53 Ititi nasokai tama gumu wero zasaira gegenai amira itewera ami utura tama gumu wai ine tepo awa tama woi wosunago waise sai itia. Ota ititi nasokai tama betaira gegenai amira itewera ami nuai zewai wosunaise sai itia. 54 Ota ititi nasokai tama gumu waira gegenai amira itewera ami tama gumu wai ine tepo awa wosunamunoya, ota ititi nasokai tama betaira gegenai amira itewera ami nuai zewai wosunamunoya, be amira ana ge ego gayai awa me wamunoya awa,
Anutu meni betai puro osero baitinu tepo-tapo wenua.
55 Betai, putou ni nani?
Betai, dirina ni nani? 56 Pasina meni betaira dirina inoya. Lo ge meni pasina poti damu nawi Anutu meni pasinara ina potitinowia. 57 Anutu meni Tua nasokai Yesu Kristo potinu osero bua wenua amira nakai zewai wero pasinare betaire amira putou puro osisinowenakai. Are Anutu bowi wanekai.
58 Are otao mamai naso, nikare zewai wero Tuara ebata patitinoise kaka denemamu dopewo. Ago inoise Tuara bua be giti putoure wewo. Tua emo inoise bua wawa me tepo oko wamunoya, ago ine gosinoise wewo.