2
Mai mamai naso, nikare pasina wai azu, ge ei awa nimorekare gainona. Ata zo nu pasina zo wamunoya, ami ego gaiseyo: Sogawai nasokai Mamera nana benaura itise nakai soga inowia. Soga wai awa Yesu Kristo awa. Nu ema saramai. Nu ami Anutu uzutamu pasina nasokaira ina betenua. Agoro pasina nasokai gege kota, zebu sero ema dapikarago amira pasina dimunua. Are nakai potai ge nuso dimamunonakai, awa nu giro baititinowenakai awa gamunonakai. Ata zo nu potai ge nuso kaka dimamu inoise “Na Anutu gai” asamunoya, awa nu opi sai ema wamunoya. Ema ago ine awa ge me meni duba nusora oko itia. 5-6 Zo nu Anutura ge niniro dimamunoya ami Anutu ara tapinowia. “Nakai Anutura nana deseniro nowenakai” asinowenakai ami Yesu noisonua ago ine te nuanekai. Ago wamunonakai, awa nakai Anutura nana me deseniro nowenikaita tepo ni, amira susu gamunonakai.
Zasimaira noise otaore dubara dumi pumai awa potai ge seka.
Otao mamai naso, na potai ge seka zo oko nimorekare gainona. Awa matu, Yesura ge niniwa amira ana niniro tupewewa awa. Oziga ge niniwa awa potai ge matu awa. Noko ge gainona awa potai ge seka inoya. Ge awa Yesura nana ata nisokare nana dai me inoya. Amira susu ego ewa. Mume dainitinoi zasimai me meni kei damu niro zasipitinoya. Are zo nu otao nuso iwo inowia ami “Na zasimaira nona,” asamunoya, ata nu mumera nuai gege nowia. 10 Ota zo nu otao nusore dubara dumi pupinowia ami zasimaira nowia. Ago inowia ami pasinara wawa amira kawa nuso nana oko itia. 11 Ata zo nu otao nuso iwo inowia ami mumera itewia. Nu mumera noise nu nago nago susawi awa oko gosinowia. Nera kota, mume meni giti moka nuso azenu giti guma wago wenu nowia.
12 O mai mamai naso, Anutu meni pasina nisokare Yesu emo disenua, are ge nimorekare gainona. 13 O mamana, nikare nu nuai gege noisonua nowia awa giro baititinowewa, are ge nimorekare gainona. O mai seka, nikare wayara mama awa puro osewa, are ge nimorekare gainona. O mai mamai, nikare Mama giro baititinowewa, are nimorekare ge gainona. 14 O mamana, nikare nu nuai gege noisonua nowia amira susu giro baititinowewa, are ge nimorekare gainona. O mai seka, nikare putou nisokare itia, o Anutura ge duba nisokarera itia, o wayara mama puro osewa, are nimorekare ge gainona awa.
Duba nasokai zebura nenara oko itaise.
15 Duba nisokare zeburata zebura nenara oko potawe. Zo nu duba nuso zebura nenara potamunoya ami duba nuso Mamera nana oko potamunoya. 16 Zebura nena dapikarago — tama meni duba-duba wai, o giti moka meni giro duba-duba wai, o wau emo tama puro witai — kotumai awa Mamera oko aewa. Kotumai awa zebura gege awa. 17 Ota zebu awa sisamunoya, o zebura nena emo duba-duba inowera nukare awa dai sisamunora. Ata zo nu Anutura ge niniro dimamunoya ami nuai gege nuamunoya.
Kristora iwo kei awero itia.
18 Mai awiso naso, zebura be tepo inoya. Kristora iwo mamunoya awa nikare ninisewa, ata Kristora iwo dainiro emoko kei awero nowera, are zebura be tepo inoya, awa gosinonakai. 19 Nukare dubu nasokai nana soe ena kei awero bamuwa, ata nukare otao mamai nasokai me wero nuai awa oko noisowa. Nukare otao mamai nasokai me wero nuamera sia, awa nakai oko duamera. Nakai dowa, amira susu nusokare ego ine gosinonakai. Namorekai dai noe dowa ami otao mamai nasokai me oko aewa. 20 Ota ninekare meni awa Yesu meni Ozana iyetinu osenu puro nowewa, are nikare dapikarago ge me gosinowa awa. 21 Nikare ge me sirinowewita asero pas ei awa oko gainona. Tepo awa. Nikare ge me ninitinowewa, are ge nimorekare gainona awa. Opi ge dapikarago awa ge mera nana mokara ena oko kei awinowia, awa gosinowa.
Anutu Mamato Maire oko zaumanekai.
22 Opi sai ema awa are samunowi? Zo nu “Yesu awa Kristo me oko aewa,” ago samunoya, awa nu opi sai ema ago sewo. Nu awa Kristora iwo bamu inoya awa. Nu Mamato Maire begi inoya. 23 Zo nu Mai begi wamunoya ami Mama dai begi wamunoya awa. Ata zo nu Mai tuma diamunoya ami Mamere dai nuamunoya. 24 Ata nikare ge susura ena niniro tupisowa awa poti dube niro noiwo. Poti dube niro nuamunowa, awa Maito Mamere nimorekare dai nuamunorato. 25 Yesu meni namorekai ego seroninua awa, “Na nuai me ewanana nimorekare potamunona.”
Ozana meni ge me namorekai gipinowia.
26 Nikare etete namu tora amira susu gawise ego gainona ewa. 27 Yesu meni Ozana iyetinu osenu pumuwa nisokare nana itewia. Are ema zo nikare gipaise oko sawe. Tepo awa. Ozana pumuwa ami ge dapikarago nimorekare tugata-magata inowia. Ge awa opi tepo, awa me. Are ebata Ozana meni gipenua da awa patitinoise Yesure dai noiwo.
28 Mai awiso naso, nikare Yesure dai noiwo. Nu kei awai amire nakai benau nusora ena me niro nu tema wai tepo zewai wero dopamukai sero zeme numore dai noiwo. 29 Anutu nu etutiro nowia, nikare ago ninitinowewa, are ema zo da ago etutiro nuai giro ego sewo, “Nu Anutura nana ena kei awai awa.”
Anutura mai awiso nonakai amira susu.