3
Mamera dubara dumi pai bamubake awa giwo. Nu dubara dumi namorekai bamubake pupinoise mai matere bamere nuso asinowia awa. Are ago wero nowenakai awa. Ema Tuara ge tepo nowera ami Anutu oko gosinora, are nukare susu nasokai oko giro baititinowera. Otao mamai naso, nakai zeme emire Anutura mai wero nowenakai. Ata noma nogo ine wamunonikai, awa zeme kaka kei damu namu. Ata ego gosinonakai: Kristo kei awai amire nakai benau nuso giro nu ine wamunonakai. Are zo nu kei awaira be nuso dia inoise nuamunoya ami Tua nu saramai nowia da ago ine nuamu sero giro duba nuso sewinoise nuamunoya.
Pasina wero Satanra mai wamunora.
Zo nu pasina inowia ami Anutura potai ge awa dainitinoise nowia. Pasina wai awa potai ge dainai awa. Are Yesure ego ninitinowewa awa: Nu pasina disamu sero kei awenua, noko nu pasina tepo noisonua awa. Zo nu Yesure dai nowia ami pasina inoise oko nowia. Ata zo nu pasina inowia ami Yesura susu oko gosinowia. Mai awiso naso, zo meni duba nisokare sisamu sai oko ninawe. Yesu nu saramai gege. Da ago ine zo nu etutiro nowia ami ema saramai wero nowia. Ota zo nu pasina inowia ami Satanra ema wero nowia. Satan nu pasina susura ena inoisonua inoise nowia. Anutura Mai meni Satanra bua sisero tepo wamu sero kei awenua.
Anutura mai wero noise pasina inoise nuai ine tepo.
Zo nu Anutura nana ena kei awero nowia ami pasina inoise oko nowia. Nera kota, Anutura nuai nuso nana itia. Nu Anutura nana ena kei awenua, are pasina inoise oko nuamunoya. 10 Are Anutura mai awisota Satanra mai awiso ni, amira susu nusokare awa ego ine kei awai gamunowa. Zo nu etutiro kaka nuamu wamunoya, awa nu Anutura mai ago oko samunowa. O zo nu otao nusore dubara dumi kaka pamu wamunoya, awa numore da ago ine samunowa. 11 Tuara ge susura ena niniro tupewewa awa ego ine ewa: Dubara dumi ina-pa wanekai. 12 Ota Kainra ebata oko patanekai. Nu Satanra mai wero nami nuso denu betenua. Awa nogoro denu betenu? Awa ego emira. Nu nuai nuso waya, ata nami nusora nuai awa kokopai, are nu nami nuso denu betenua awa.
Yesu meni namorekai dubara dumi pumunua, are da ago wanekai.
13 Otao mamai naso, ema Yesu kaka tuma diamu inowera ami nikare iwo wara giro oko di tainawe. 14 Nakai otao mamai nasokaire dubara dumi pupinowenakai, are nakai natopekai ego gosinowenakai: Nakai ema ititi tepo meni nuago wai amira tani awa doro nuai me topetinakai awa. Ata zo nu dubara dumi kaka pumamu inowia ami ititi tepo meni nuago inowia. 15 Zo nu otao nuso iwo wamunoya, awa nu mai dai betai ema awa. Agoro nikare mai dai betai ema amira susu gosinowewa. Nuai me ewanana awa nusokare nana oko itia. 16 Yesu nu nakai emo nuai nuso donua, are dubara dumi pumaira susu ginakai awa. Are nakai da ago ine otao mamai nasokai emo nuai nasokai duanisekai sai awa. 17 Ema zo nu zebura wau moni zamai bamubake nuso nana itai amire otao nuso bogamasa nuai giro gago-giago wero dagia wamunoya, awa numore ego sewo, “Nu Anutu oko ara tapinowia.” 18 Mai awiso naso, nakai dumi pai awa be meni daba kota, wana meni o duba meni dumi me panekai.
Anutura benaura azu tepo nuanekai.
19 Ago werokai Tuara ge me amira dubu wero nowenikaita awa gamunonakai awa. Are duba nasokai meni nakai gera potamu awita sai nakai Anutura nana giti mokara duba uzutanekai. 20 Nera kota, nakai ego gosinonakai. Anutura kotumai meni kotumai nakai dainai. Nu nena bamubamu dapikarago amira susu gosinowia. 21 Otao mamai naso, duba nasokai meni nakai gera potamu awita kaka samu wai Anutura benaura azu tepo zewai wero nuamunonakai. 22 Agoro nakai potai ge nuso dipinoise nena wawenakai giti moka nusora kokopai inowia, are nena zota zo emo begomo sawenakai potitinowia. 23 Potai ge nuso awa ego itia ewa: Mai nuso Yesu Kristo tuma didinoise duba meni dumi ina-pa wanekai. Ago wanisekai senua awa. 24 Zo nu potai ge nuso dipinowia ami Anuture dai nuawi Anutu numore dai nowia. Anuture duba da inowenakai awa Ozana potinua ami namorekai kerenawi gosinowenakai awa.
Ozana susu giti nora.