4
Otao mamai naso, porofete opi dainiro zebura kei awero nowera, are ema dapikarago “Anutura Ozana naso nana itia,” ago towera amira ge ninawa me oko wae. Ozana nusokare Anutura nana ena maita asero nukare gaero gamu wewo. Anutura Ozana ego awa gamunowa: Zo nu “Yesu Kristo ema wero kei awenua,” awa ziro tata-tata wamunoya ami Ozana Anutura nana ena mai awa puro noya, ago gamunowa. Ata zo nu “Yesu ema wero kei awenua,” awa kaka ziro tata-tata wamu wamunoya ami Ozana Anutura nana ena mai awa oko puro noya, ago gamunowa. Nu ozana ewe puro nowia. Ozana ewe awa Kristora iwo bamubake amira nana ena mai. Gita ge nuso niniwa; nu zebura kei awaise sai. Are nu awa emoko zebura kei awero nowia. Mai awiso naso, nikare Anutura mai awiso, are porofete opi awa puro osewa. Ago wewa, nera kota, Anutura Ozana amira putou awa ewe, o ema Yesu tuma kaka diamu nowera amira ozanara putou awa ewe. Are Anutura Ozana amira putou meni ozana nusokarera putou dainitinowia. Porofete opi awa nukare zebura gege. Are zebura ge gege towera. Ago sawera zebura ema meni dana zaawero ninitinowera awa. Nanekai meni awa Anutura, are zo nu Anutu gosinowia ami ge nasokai ninitinowia. Ota Anutura nana ena kaka kei awamu ami ge nasokai azu towera. Nukare ago wawera ge mera Ozanare opi saira ozanare amira susu kei awawi gosinowenakai awa.
Anutu nu dubara dumi pumai amira mama.
Otao mamai naso, nakai dubara dumi ina-pa wanekai. Nera kota, dubara dumi pai awa Anutura nana ena tupewia. Are zo nu dubara dumi pupinowia ami Anutura mai wero nowia. Nu Anutu giro baititinowia. Ata zo nu dubara dumi kaka pumamu inowia ami Anutu oko gosinowia. Nera kota, Anutu nu dubara dumi pumai amira mama. Anutu meni Mai nuso daimata awa namorekai nuai tamaise iyetinu ose zebura ninua. Amira ana dubara dumi pumai nuso namorekai potinu kei damu ninua awa. 10 Dubara dumi pumaira susu ego ine itia. Nakai Anuture dubara dumi oko pumunakai. Tepo awa. Nune nakai emo dubara dumi pupinoise Mai nuso iyetinu osero pasina nasokaira ina betenua.
Anutura dubara dumi gosinoise da ago ine wanekai.
11 Otao mamai naso, Anutu nu namorekai dubara dumi bamubake pumunua, are nakai da ago ine dubara dumi ina-pa inoise nuanekai. 12 Zo meni Anutu giti moka nuso meni oko ginua. Ata duba meni dumi ina-pa wamunonakai, awa Anutu nasokai nana nuamunoya. Ago nuai dubara dumi nuso meni nasokai nana kei awero baitamunoya awa. 13 Nu Ozana nuso namorekai potinua, are ego gosinowenakai. Nu namorekai dai nowia, da ago ine nakai numore dai nowenakai. 14 Mama nu Mai nuso zebu serora ema nakai wayara ena soyaise iyetinu osenua, awa giti moka nasokare me meni ginakare, are ge awa sero kerenitinowenakare awa. 15 Are ema zo meni “Yesu nu Anutura Mai me” asero ziro tata-tata wamunoya nu ami Anuture tairo nuamunoya. Ago wai Anutu da ago ine numore tairo nuamunoya awa. 16 Anutura dubara dumi nasokai nana kei awenua awa ginakai me wenua.
Anutu nu dubara dumi pumai amira mama, are zo nu dubara dumire nuamunoya, awa nu ami Anuture dai tairo nuamunoya. Ago wai Anutu numore dai tairo nuamunoya awa. 17 Zebura nuai nasokai awa Yesura nuai ine, are Anutu meni erama awina-dawina inoise ina potamunoya be amire nakai kotora kei awero azu tepo zewai wero dopanisekai dubara dumi nusora me awa nasokai nana te kei awenua. 18 Azu waito dubara dumire nuto dara tairo itai ine tepo. Dubara dumi bamubake meni azu wai awa musunitinowia. Azu waira susu ego ewa. Zo nu pasina nusora ina pai azu inowia ami yaya tapinowia. Ema Anutu azu inowera amira nana dubara dumi pumai nuso amira me awa kaka kei awero baitamu inowia, are nukare nu azu inowera. 19 Anutu meni gita namorekai dubara dumi pumunua, are nakai dubara dumire dai nowenakai awa. 20 Zo nu “Anuture dubara dumi pupinowena,” asinoise otao nuso iwo inowia ami opi sai ema wero nowia. Zo nu otao nuso giti moka meni gosinowia awa iwo wamunoya ami Anutu giti moka meni kaka gamu inowia amire dubara dumi pai ine tepo awa. 21 Yesura potai ge ego nasokai nana itia awa: Zo nu Anuture dubara dumi pupinowia ami otao nusore dubara dumi dai paise.
Tuma diaire meni zebura etetenai puro osamunoya.